Біогеографія.

Метою біогеографії, як дисципліни призначеної для підготовки студентів з напрямку "Екологія" є забезпечення формування знань і розумінь щодо закономірностей поширення живих організмів на земній кулі, вплив на біогеграфічне районування флори та фауни екологічних та історичних чинників.

Завдання викладання дисципліни "Біогеографія":

Встановлення географічних аспектів причинних зв'язків між середовищем і його факторами з одного боку та угруповання й їх компонентами - з іншого.

Раціональне використання рослинніх і тваринних ресурсів, на основі законів життя, росту та зменшення популяцій видів у певних географічних регіонах.

Студент повинен знати: 

* Закономірності розподілу видів тварин і рослин та їх ценозів залежно від умов існування.

* Закономірності розподілу виду в структурі ареалу

* Особливості розселення і розповсюдження організмів з метою опередження негативних наслідків інтродукції.

* Основні критерії для вивчення та оцінювання флор та фаун

* Основні географічні принципи будови та функціонування екосистем.

* Основні типи екосистем планети Земля. 

* Основні етапи розвитку органічного світу та їх вплив на сучасне поширення живих організмів по планеті.

* Закономірності палеогеографічного розвитку Землі та їх вплив на географічний розподіл організмів.

* Підходи до зоогеографічного та флористичного районування Землі. 

вміти: 

* Давати характеристику біогеоценозам

* Практично застосовувати теоретичні знання з біогеографії для потреб моніторингу навколишнього середовища. 

* Здійснювати самостійний аналіз регіональної флори та фауни. Проводити порівняльний аналіз флор і фаун.

* Оцінювати закономірності розподілу і чисельність в екосистемах на рівні різних угруповань окремих груп рослин і тварин. 

* Вирішувати питання раціональної експлуатації біоресурсів регіону і поліпшення умов існування рослинного і тваринного світу. 

* Вирішувати сучасні проблеми, пов'язані з організацією обліку органічних ресурсів регіону, біосфери, їх раціонального використання і охорони. 


Мета навчальної дисципліни:

Теоретична і практична підготовка студентів щодо закономірності розвитку і життєдіяльності груп мікроорганізмів, а також їх роль і значення в процесах кругообігу речовин в природі з метою регулювання останніх на благо людству, їх чисельність, склад і біохімічну активність у грунтах різного типу і віку в різних грунтово-кліматичних зонах. Формування у  здобувачів вищої освіти комплексу наукових знань по сучасній мікробіології: про морфофунк-ціональну організацію мікроорганізмов, пристосування їх до середовища, про різноманіття мікроорганізмов та їх систематику.

Cтудент повинен знати:

- морфологію і особливості будови основних таксономічних груп мікроорганізмів, характер їх живлення, екологію грунтової біоти

- діяльність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у грунті

Вміти:

 - готувати поживні середовища для культивування мікроорганізмів.

- відбирати і готувати грунтові зразки для мікробіологічних досліджень.

- правильно спланувати і провести мікробіологічні дослідження

- визначати біологічну активність грунтів

- вірізняти дію антропогенних чинников від натуральних природних змін.

Компетентності.

1 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології.

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

3. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків.

Програмні результати навчання.

1. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обгрунтованих рішень

2. Уміти обирати оптимальні методі та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

3. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.