Строк проведення практики 29.06.2020-17.07.2020

Керівники практики: М.М. Ведмідь, О.Б.Величко, Ю.М.Біла

 

Навчальна практика з основ фахової підготовки

 

Метою практики є закріплення та поглиблення знань теоретичного курсу, ознайомлення майбутніх фахівців з основними видами робіт у лісовому господарстві, усіма напрямами виробничого процесу лісогосподарських підприємств, їх специфікою в різних  насадженнях.

Завдання практики:  ознайомлення зі структурою підприємства, роботами щодо відводу лісових ділянок під рубки формування та оздоровлення лісів, рубки головного користування, процесами та технологіями проведення різних видів лісогосподарських, лісокультурних робіт, оформлення відповідної документації, формування системи необхідних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії

У результаті проходження практики здобувач повинен знати:

- основні види діяльності лісогосподарських підприємств;

- принципи закладання пробної площі й оформлення звітної документації;

-  порядок  відведення дерев у рубку;

- види робіт, які проводяться у шкілках і розсадниках.

Здобувач повинен мати навички:

- планування лісогосподарських заходів, ураховуючи стан і вік насаджень;

- орієнтування в послідовності й сезонності проведення лісівничих заходів;

- закладання пробних площ, оформлення та обліку наявної  документації;

- користування інформацією щодо створення шкілок та проведення в них догляду за рослинами.

Робочим місцем практики можуть бути ДП «Скрипаївське НДЛГ», інші лісгоспи, рекреаційна зона і дендрологічний парк ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

 

Організація практики

Практику проводить у формі екскурсій до лісу, цеху переробки деревини, лісового розсадника з метою ознайомлення з виконанням конкретних завдань відповідно до теми, що вивчається.

Обов’язки керівника практики:

- несе відповідальність за дотримання техніки безпеки під час проходження практики;

- забезпечує максимально ефективне виконання здобувачами передбаченої програми практики, перевірку правильності виконаних робіт і приймання звіту.

Обов’язки здобувача:

- під час проходження практики здобувачі повинні відповідально ставитися до дотримання правил техніки безпеки; 

- не пропускати без поважної причини запланованих екскурсій, сумлінно вести щоденник спостережень; 

- бережно та за призначенням користуватися отриманим інвентарем (бусолями, гоніометрами, мірними вилками, мірними стрічками, висотомірами, мірними рамками для обліку підросту, термометрами, люксметрами, електронними вагами, гербарними сітками, сокирами, різцями та ін.).

Зміст  практики

Тема 1. Поняття про ліс. Морфологія лісу. Порядок призначення та проведення санітарних рубок.

На початку практики керівник проводить вступний інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, про що робить відмітку у спеціальному журналі. Перед ознайомленням із порядком проведення робіт, які пов'язані з рубкою дерев, первинний інструктаж на робочому місці проводить працівник лісництва.

Здобувачів ознайомлюють зі структурою виробничої частини лісогосподарського підприємства та лісництва, де проводиться практика, характеризують види й обсяг лісогосподарських робіт, знаряддя, механізми та машини для їх виконання, інформують щодо вимог, які викладено в кваліфікаційній характеристиці інженера лісового господарства стосовно лісогосподарської діяльності в межах лісництва, ознайомлюють з механізмом та порядком підготовки  необхідних документів і проведення рубання, безпосередньо у лісі проводять огляд ділянок, що відведені у суцільну або вибіркову санітарну рубку.

Тема 2. Лісогосподарські заходи в насадженнях лісництва. Рубки догляду в молодняках. Ознайомлення з порядком закладання пробних площ.

Метою є отримання інформації щодо відведення насаджень  під освітлення та прочищення, закладання пробних  площ з оформленням установленої документації.

Тема 3. Відведення і таксація лісосік під прорідження або прохідну рубку.

Керівники практики від виробництва та університету забезпечують організацію відведення і таксації лісосік під прорідження або прохідну рубку. Відведення лісосік починається з прив’язки ділянки до квартальної мережі. Здобувачі набувають інформацію щодо вимітки дерев: визначення категорій технічної придатності стовбурів (за вимогами «Правил поліпшення якісного складу лісів», 2007); установлення категорії технічної придатності стовбурів тих дерев, що підлягають вирубуванню; ознайомлюються з порядком пересування бригади під час вимітки дерев і ставлення міток. Після перевірки правильності вимітки здобувачі набувають навичок щодо клеймування дерев, відведених у рубку. На основі переліку дерев, які підлягають вирубуванню, практикантів ознайомлюють із матеріальною оцінкою вирубаної деревини.

Тема 4. Технологія рубок догляду. Розробка деревини на сортименти.

Ознайомлення з класифікацією дерев, відведених під рубки догляду за лісом, їх рубанням та розробкою зрубаних дерев на сортименти, укладанням заготовленої лісопродукції та її обліком.

Тема 5. Лісокультурний догляд за шкілками та розсадниками.

Під час екскурсії до розсадника лісництва або розсадника дендрологічного парку здобувачів ознайомлюють з комплексом робіт щодо технології вирощування рослин у розсадниках і теплицях: підготовкою до посіву, доглядом за рослинами, захистом від шкідників та збудників хвороб, унесенням добрив, проведенням інвентаризації посівів тощо.

Тема 6. Рубки головного користування.

Ознайомлення з видами рубок головного користування, порядком відведення деревостанів під рубки та технологіями їх проведення.

Підсумки практики

Протягом усієї практики кожен здобувач веде щоденник, де записує зміст екскурсій, методичні поради щодо виконання лісогосподарських робіт. Після закінчення терміну практики здобувачі оформлюють звіт і складають залік, відповідаючи на питання відповідно до програми практики.

Загальні підсумки практики обговорюють на засіданні кафедри.