Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Спеціальність – 242 «Туризм»

Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є отримання здобувачами ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,

- розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

 – понятійно-категоріальний апарат дисципліни;

економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах;

механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту;

стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у XXI столітті.

уміти:

– науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

– розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

– з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

– визначати істотні риси основних соціально-економічних систем;

– розуміти проблему необхідності ефективного використання суспільством обмежених економічних ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

– з’ясувати роль економічної теорії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

 


Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

Передбачається вивчення теоретичних основ аграрної політики, обґрунтування необхідності державного регулювання продовольчої сфери, інструментів макроекономічної політики держави і регулювання вітчизняного аграрного сектора, оцінки державної підтримки аграрного сектора, результати реформування та приклади аграрної політики окремих розвинутих країн світу.

 

МЕТА КУРСУ

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів системи знань з аграрної політики, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання аграрної сфери економіки.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- вивчення теоретичних основ аграрної політики;

- обґрунтування необхідності державного регулювання в аграрному секторі економіки;

- характеристика  державної підтримки аграрного сектора;

- аналіз результатів реформування та приклади аграрної політики окремих розвинутих країн світу.


Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

У межах цього курсу передбачається вивчення теорій щодо закономірностей розвитку економічних систем, економічних законів та принципів їх функціонування, дій людей, спрямованих на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

 

МЕТА КУРСУ

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів системи знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації та розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування сучасного економічного мислення та світогляду здобувачів;

- забезпечення засвоєння здобувачами знань з історичного аналізу економічних процесів.


Для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність – 051 «Економіка»

Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність – 075 «Маркетинг»

У межах цього курсу передбачається вивчення економічної основи соціальної структури суспільства: відносини між людьми у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання благ; притаманні їм економічні закони, що обумовлює соціальне становище людини у суспільстві на різних етапах його історичного розвитку.

МЕТА КУРСУ

Мета навчальної дисципліни – полягає у формуванні системи знань про економічні відносини, як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- вивчення загальних засад економічного життя суспільства;

- вивчення закономірностей розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

- визначення принципових рис основних соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції.


Спеціальність – 073 «Менеджмент»

У межах цього курсу передбачається вивчення основних теорій державного управління, сутності державної влади та державного управління, особливостей державного управління в окремих сферах суспільного розвитку, аналіз ролі різних гілок влади у процесі державного управління.

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- обґрунтування теоретико-методологічних засад формування загальнодержавної та регіональної політики;

- означити закономірності управління на державному та регіональному рівнях;

- охарактеризувати особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;

- визначити методичні та організаційні основи управління розвитком суспільства;

- охарактеризувати існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;

- обґрунтувати законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.