Охорона праці в галузі  Е Маг 2 року

знати:

-         обов’язки і повноваження з охорони праці у виробничому колективі.

-         основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі економіці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

-          основи безпечних технологій;

-         порядок розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

-         методику  розробки та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на підприємствах.

-         основи організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

-         основні аспекти діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

-         особливості  управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

вміти:

 користуватися основними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці ;

кооперувати теоретичними та практичними знаннями з розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми  у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень  або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.

1.       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.       Здатність застосовувати знання на практиці;

3.       Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

4.       Здатність навчатись та навчати;

5.       Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

6.       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

7.       Здатність працювати автономно та в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності

12. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення
і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

16. Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів;

19 Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей;

21. Керувати проектами наукового співробітництва та академічної мобільності з підготовкою наукових праць та звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на міжнародних конференціях, семінарах, тощо.


Охорона праці в галузі  АГ Магістри 1року

знати:

-          обов’язки і повноваження з охорони праці у виробничому колективі.

-          основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в агрономії при виконанні виробничих та управлінських функцій;

-           основи безпечних технологій в агрономії;

-          порядок розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

-          методику  розробки та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на агропромислових підприємствах.

-          основи організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

-          основні аспекти діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

-          особливості  управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

вміти:

 користуватися основними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці ;

оперувати теоретичними та практичними знаннями з розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми  у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень  або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.

1.       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.       Здатність застосовувати знання на практиці;

4.       Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

5.       Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

6.       Здатність навчатись та навчати;

7.       Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

8.       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

9.       Здатність працювати автономно та в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності

12. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення
і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

16. Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів;

19 Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей;

21. Керувати проектами наукового співробітництва та академічної мобільності з підготовкою наукових праць та звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на міжнародних конференціях, семінарах, тощо.


Охорона праці в галузі 101 Екологи Маг 2 року

знати:

-         обов’язки і повноваження з охорони праці у виробничому колективі.

-         основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в екології при виконанні виробничих та управлінських функцій;

-          основи безпечних технологій в екології;

-         порядок розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

-         методику  розробки та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на екологічних підприємствах.

-         основи організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

-         основні аспекти діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

-         особливості  управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

вміти:

 користуватися основними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці ;

кооперувати теоретичними та практичними знаннями з розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми  у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень  або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.

1.       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.       Здатність застосовувати знання на практиці;

3.       Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

4.       Здатність навчатись та навчати;

5.       Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

6.       Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

7.       Здатність працювати автономно та в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності

12. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення
і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

16. Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів;

19 Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей;

21. Керувати проектами наукового співробітництва та академічної мобільності з підготовкою наукових праць та звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на міжнародних конференціях, семінарах, тощо.