Програма навчальної дисципліни „Овочівництво” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Агрономія». Загальна кількість годин навчальної дисципліни – 270. Викладається на 3-ому курсі підготовки, 5-6-ий семестри. Основне завдання овочівництва – досягти в Україні стабільного об’єму виробництва овочевої продукції для споживання у свіжому вигляді, забезпечення переробної промисловості сировиною та експорту. Валове виробництво повинно збільшитись за рахунок інтенсивних факторів розвитку галузі, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, ефективного використання виробничого потенціалу, нових форм організації та оплати праці.

 Метою концепції державної цільової програми розвитку галузі овочівництва в Україні є збільшення виробництва овочів до 10 млн. тон за рахунок збільшення їх виробництва у сільськогосподарських підприємствах, у тому числі і в закритому ґрунті.

 Забезпечення населення овочевою продукцією у свіжому і переробленому вигляді в кількісному асортименті, визначених науково обґрунтованими нормами споживання. У розвитку овочевого комплексу України не менш важливими є поліпшення якості овочів і картоплі, зменшення втрат урожаю, розширення асортименту, зниження собівартості продукції, підвищення економічної ефективності галузі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Біологічні особливості росту і розвитку овочевих рослин, технології їх вирощування .

Змістовий модуль 1. Теоретичні             основи           овочівництва.                                        Змістовий модуль 2. Технологічні заходи вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни                                                                                             1.1.  Метою є формування у студентів (майбутніх фахівців) теоретичних і практичних знань з технології вирощування овочевих рослин, що є основою забезпечення населення якісними продуктами     харчування.                                                                                                                                                1.2. Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння біологічними основами та сучасними технологіями вирощування овочів у різних грунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо їх підтримання. Способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування.

1.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні:                        знати:

1.             ботанічну  характеристику, морфологічні ознаки, біологічні особливості овочевих рослин;

2.             екологічні  умови вирощування;

3.             технології вирощування у відкритому і захищеному ґрунті (розміщення в сівозміні, обробіток грунту і внесення добрив, сорти і гібриди, підготовка насіння і розсади, способи сівби (садіння) і схеми розміщення рослин, догляд за рослинами, збирання  врожаю і   післязбиральна      обробка          продукції)                                                                                                            вміти:  застосовувати  технологічні прийоми вирощування овочевих рослин у виробництві з обліком морфологічних, біологічних особливостей, вимогливості до факторів навколишнього середовища, засобів механізації, систем захисту овочевих рослин від бур’янів, шкідників та хвороб

4.             розробляти технологічні схеми та  операційні карти енергозберігаючих технологій виробництва овочів.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері овочівництва відкритого і закритого ґрунту застосовуючи сучасні технології вирощування овочів при здійсненні професійної діяльності.

Цілі курсу (програмні компетентності):

–  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з наукових основ сучасних технологій овочівництва відкритого і закритого ґрунту, враховувати вимоги овочевих рослин та створювати сприятливі умови для їх вирощування у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність приймати обґрунтовані рішення з урахуванням сучасних технологій у відкритому й закритому ґрунті, розробляти та управляти інноваційними проектами, що відповідають сучасним вимогам до вирощування овочевих рослин у відкритому та закритому ґрунті;

–                    уміння використовувати результати власних і інших наукових досліджень щодо забезпечення сучасних технологій вирощування овочів у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність самостійно розробляти наукові основи сучасних технологій для відкритого та закритого ґрунту;

–                    здатність організовувати, обирати і методично впроваджувати результати наукових експериментів у виробництво, враховуючи перелік нової техніки, призначеної для вирощування овочевих культур у відкритому й закритому ґрунті, а також світові досягнення у технологіях вирощування овочевих культур у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність застосовувати різні підходи до елементів сучасних технологій вирощування овочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті, моделювати і проектувати процеси;

–                    на основі сучасних світових технологій вирощування вміти розробляти адаптивні технології вирощування овочевих культур у відкритому й закритому ґрунті.

Програмні результати навчання:

 - володіти інформацією щодо сучасного стану, тенденцій і перспектив розвитку сучасного овочівництва відкритого і закритого ґрунту;

- демонструвати знання з анатомо-морфологічних та біологічних особливостей овочевих рослин, їх фізіологію стійкості до факторів навколишнього середовища та середовища закритого ґрунту;

 - володіти знаннями з ботанічної класифікації овочевих культур;

 - орієнтуватися в сучасних технологіях вирощування овочевих культур, що є малопоширеними в Україні;

- уміти правильно визначати шляхи і способи покращення якості продукції і заходи щодо її підтримання й збереження, способи скорочення матеріальногрошових витрат у процесі вирощування;

- уміти розробляти, удосконалювати та реалізовувати сучасні технології вирощування овочів у відкритому та закритому ґрунті;

- орієнтуватися у світових досягненнях селекції овочевих культур;

- визначати значення сорту чи гібрида у виробництві овочевої продукції в конкретному регіоні України;

- уміти підбирати сорти та гібриди для відкритого та закритому ґрунту для забезпечення найвищого економічного ефекту в різних зонах вирощування;

- виконувати необхідні технологічні розрахунки для правильного налагодження с.-г. машин на виконання технологічних процесів.