Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, отримання майбутніми економістами відповідного рівня професійно-спрямованих теоретичних знань, набуття практичних навичок з основ сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Завдання – формування у здобувачів теоретичних знань з інформаційних систем та технологій, практичних умінь і навичок використання прикладних систем обробки економічних даних; комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:
-         теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем, їх використання для управління економікою;
-         основні засади управління інформаційними ресурсами та використання інформаційних технологій для їх опрацювання на підприємстві;
-         прикладні аспекти використання інформаційних систем і технологій в економіці.
-         методи аналізу даних в системі прийняття управлінських рішень;
-         інформаційні технології автоматизації офісу засобами текстових редакторів;
-         інформаційні технології пошуку рішення, статистичного аналізу та прогнозування засобами систем обробки табличних даних;
-         технології створення та ведення баз даних;
-         загальні поняття та принципи ефективного пошуку інформації;
-         принципи роботи з основними сервісами мережі Інтернет та способи їх використання в професійній діяльності;
-         базові поняття збереження, безпеки та захисту даних, інформаційних технологій та систем;
-         методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх впровадження.

вміти:
-         будувати інформаційну модель предметної області;
-         використовувати прикладні системи обробки даних на персональних комп‘ютерах і в мережах для розв'язання економічних завдань фахового спрямування;
-         проводити аналіз інформації, що стосується визначеної предметної галузі з використанням сучасних офісних комп'ютерних програм;
-         застосовувати базові прийоми інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи з використанням комп’ютерної техніки в професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати комплексні завдання та практичні проблеми у сфері економіки суб’єктів господарювання в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень економічної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Програмні компетентності:

Загальні компетентності
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.
ЗК 7. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї.

Спеціальні (фахові) компетентності
СК 11. Здатність аналізувати фінансово-господарську діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані звітності, комп’ютерну техніку та статистичні методи обробки інформації.

Програмні результати навчання

ПРН 5. Формувати у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій в економічній сфері.

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методику визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 15. Демонструвати уміння здійснювати бухгалтерську обробку документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складати бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання з використанням сучасних інформаційних технологій.Мета – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та набуття практичних навичок у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп'ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та оподаткуванні для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Завдання навчальної дисципліни полягає в розумінні сутності інформаційних систем та технологій і особливостей їх застосування в обліку і оподаткуванні; формуванні у здобувачів практичних умінь і навичок використання прикладних систем обробки економічних даних, комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:
-         теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем, їх використання для управління економікою;
-         основні засади управління інформаційними ресурсами та використання інформаційних технологій для їх опрацювання на підприємстві;
-         прикладні аспекти використання інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні.
-         методи аналізу даних в системі прийняття управлінських рішень;
-         інформаційні технології автоматизації офісу засобами текстових редакторів;
-         інформаційні технології пошуку рішення, статистичного аналізу та прогнозування засобами систем обробки табличних даних;
-         технології створення та ведення баз даних;
-         загальні поняття та принципи ефективного пошуку інформації;
-         принципи роботи з основними сервісами мережі Інтернет та способи їх використання в професійній діяльності;
-         базові поняття збереження, безпеки та захисту даних, інформаційних технологій та систем;
-         методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх впровадження.

вміти:
-         будувати інформаційну модель предметної області;
-         використовувати прикладні системи обробки даних на персональних комп‘ютерах і в мережах для розв'язання завдань фахового спрямування;
-         проводити аналіз інформації, що стосується визначеної предметної галузі з використанням сучасних офісних комп'ютерних програм;
-         застосовувати базові прийоми інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи з використанням комп’ютерної техніки в професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програмні компетентності:

Загальні компетентності
ЗК03. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.
ЗК07. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
ЗК12. Здатність до навчання.

Спеціальні (фахові) компетентності
ФК13. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Програмні результати навчання

ПР04. Знання теорії та методології інформатики, інформаційно-комунікаційного простору, інформації соціальних комунікацій.


Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Завдання – теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань:
-         Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.         
-         Архітектура та принципи функціонування персональних комп’ютерів.
-         Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденції його розвитку.
-         Основи побудови локальних комп’ютерних мереж.
-         Обробка текстових документів засобами MS Word.
-         Технологія створення, редагування та показу презентацій засобами програми MS PowerPoint .
-         Технологія створення, редагування та форматування табличних документів і діаграм у середовищі MS Excel.
-         Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.
-          Інформаційні системи в економіці та можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних (MS Access).
-         Сучасні підходи до створення ІС та їх еволюція.
-         Інтегровані інформаційні системи та перспективні напрями розвитку ІС: система підтримки прийняття рішень (СППР) та експертні системи (ЕС).

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
-         теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем, їх використання для управління економікою;
-         структуру системи інформаційного забезпечення агропромислового виробництва;
-         основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями на підприємстві;
-         методи аналізу даних в системі прийняття управлінських рішень;
-         технології створення структури бази даних, розробки  основних об’єктів та зв’язків між ними;
-         методику розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх впровадження.
вміти:
-         використовувати прикладні системи обробки даних на персональних комп‘ютерах і в мережах для розв'язання економічних завдань фахового спрямування;
-         працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;
-         приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.
 

Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для підвищення ефективності менеджерської діяльності. 

Загальні компетентності:
1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку аграрної сфери економіки.
З. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
10. Здатність працювати у міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1.     Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
2.     Здатність визначати перспективи розвитку організації.
3.     Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
4.     Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
5.     Здатність використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології.

Програмні результати навчання
1. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
2. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
3. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності.
4. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.Мета - засвоєння теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп'ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку і аудиті.

Завдання навчальної дисципліни полягає в розумінні сутності інформаційних технологій та особливостей їх застосування в обліку; вивчення складу облікових задач підприємства; освоєння розв'язування облікових задач в умовах використання різних технологій обробки інформації; набуття вмінь виконувати постанову типових бухгалтерських задач; освоєння методики розробки алгоритму розв'язання задач бухгалтерського обліку і аудиту

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
·        склад задач та функції автоматизованого обліку;
·        принципи побудови інформаційних систем обліку, їх призначення та можливості;
·        структуру та основні складові частини інформаційних систем обліку;
·        склад програмного та технічного забезпечення інформаційних систем обліку;
·        методологію обліку, контролю та аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації;
·        перспективи розвитку інформаційних систем та технологій;

вміти:
·        визначати найбільш ефективні форми використання комп'ютерної техніки в інформаційних системах обліку і аудиту;
·        розробляти структуру інформаційної системи у відповідності з її завданнями;
·        використовувати стандартні засоби інформаційних технологій для розв'язання облікових задач;
·        використовувати стандартні програми автоматизації бухгалтерського обліку і аудиту.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності:
СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Програмні результати навчання
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури; розкриття значення та зростаючої ролі інформаційних систем, побудованих з використанням інформаційних технологій, в управлінні туристичними установами, в забезпеченні якісних туристичних послуг; набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Завдання – теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань:
-         Інформаційне забезпечення туристичної діяльності.
-         Інформаційні системи та технології, їх роль і місце у сфері туризму.
-         Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем.
-         Ефективні методи використання інформаційних ресурсів та алгоритми комп’ютерної обробки первинних даних засобами MS Office.
-         Технологія створення, редагування та показу презентацій засобами програми MS PowerPoint.
-         Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.
-         Інформаційні системи в туризмі та можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних.
-         Поняття бази даних, об’єкти бази даних MS Access, технологія проектування структури бази даних.
-         Організація інформаційної бази ІС.
-         Сучасні підходи до створення ІС та їх еволюція.
-         Інтегровані інформаційні системи та перспективні напрями розвитку ІС: система підтримки прийняття рішень (СППР) та експертні системи (ЕС).
-         Використання мережевих технологій у сфері туризму.
-         Інформаційний менеджмент.
-         Інформаційний маркетинг.
-         Безпека інформаційних систем.

знати:
-         теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем, їх використання у сфері туризму;
-         основні поняття про інформаційні технології, їх складові, етапи, опорні та предметні технології туристичних послуг;
-         структуру системи інформаційного забезпечення туристичного підприємства;
-         основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями на туристичному підприємстві;
-         методи аналізу даних в системі прийняття управлінських рішень;
-         технології створення структури бази даних, розробки основних об’єктів та зв’язків між ними;
-         методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх впровадження;
-         використання інтернет-технологій, комп’ютерних мереж у сфері туристичних послуг;
-         захист інформації в базах даних;
-         вимоги до інформаційного менеджменту в сфері туризму.
-         основи інформаційного маркетингу.

вміти:
-         аналізувати стан сучасних інформаційних систем і технологій у сфері туризму;
-         аналізувати інформаційне середовище туристичних установ;
-         оцінювати потреби управління в інформації, аналізувати інформаційні потоки;
-         використовувати прикладні системи обробки даних та спеціалізовані програмні продукти для розв'язання завдань у туристичній діяльності;
-         працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;
-         приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.

Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність – Здатність комплексно розв’язувати професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як у процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
3. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.
4. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. Здатність працювати в міжнародному контексті.
7. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій.
8. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
9. Навички міжособистого спілкування.
10. Здатність планування та управління часом.
11. Здатність працювати в команді та автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1.     Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.
2.     Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3.     Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.
4.     Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.
5.     Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний продукт.
6.     Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.
7.     Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.

Програмні результати навчання
1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів.
2. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
3. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній діяльності.
4. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.
5. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
6. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.


Мета – формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок про організацію консультування в системі публічного управління та адміністрування в аграрній галузі, методи інформування і консультування, використання сучасних інформаційних технологій в агроконсалтинговій діяльності.

Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності
1.     Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
2.     Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
3.     Здатність працювати в команді.
4.     Здатність планувати та управляти часом.
5.     Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
6.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
7.     Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.
8.     Навички міжособистісної взаємодії.
9.     Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів діяльності).

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1.     Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
2.     Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
3.     Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та морально-етичних норм поведінки.
4.     Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
5.     Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
6.     Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.

 Програмні результати навчання
1.     Знати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
2.     Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
3.     Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
4.     Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
5.     Знати основи електронного врядування.Мета – сформувати у магістрів теоретичні і практичні знання з основ створення та функціонування інформаційних систем (ІС), їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем у менеджменті; ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах менеджменту.   

Завдання – теоретична і практична підготовка магістрів з питань:

-   сутності інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями;
-   сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій;
-   методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх функціонування;
-   основних засад управління інформаційними ресурсами та технологіями;
-   стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій в бізнесі;
-   формування інформаційної структури на підприємстві;
-   використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі;
-   типології управлінських інформаційних систем;
-   розвитку і запровадження в організації системи підтримки прийняття рішень;
-   визначення основних характеристик експертних систем;
-   використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями;
-   використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів;
-   застосування електронної комерції у практичній діяльності організації;
-   здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки;
-   створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
знати:
-         теоретичні основи створення та функціонування інформаційних систем;
-         структуру системи інформаційного забезпечення агропромислового виробництва;
-         основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями на підприємстві;
-         методи аналізу даних в системі прийняття управлінських рішень;
-         технології створення структури бази даних, розробки  основних об’єктів та зв’язків між ними;
-         методології розроблення інформаційних систем, визначення ефективності їх впровадження.
вміти:
-         проводити дослідження в менеджменті на предмет виявлення передумов упровадження обчислювальної техніки та вибору інформаційних технологій;
-         розробляти постановки та алгоритми автоматизованого розв’язання задач менеджменту;
-         працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;
-         приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.

 Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Загальні компетентності:
1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;.
З. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1.     Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
2.     Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
3.     Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
4.    Здатність використовувати сучасні інформаційні технології в роботі менеджера.
5.     Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати.

Мета – формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань про природу та теоретичні засади електронного врядування; набуття комплексу професійної компетентності щодо застосовування інформаційних і комунікаційних технологій у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні державно-управлінських послуг з метою покращення їх якості і подальшого інноваційного розвитку публічної служби.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у гатузі професійної діяльності з публічного управління та адміністрування із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру. Володіння достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

 Загальні компетентності:
1.     Вміння аналітичної, експериментальної та асоціативної творчої роботи в генеруванні принципово нових проектних ідей.
2.     Креативність, здатність до системного мислення.
3.     Здатність встановлювати ділові відносини з керівниками партнерських компаній на основі визначення зон спільних інтересів та формування ділової довіри; аргументовано проводити переговори із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідної ділової мови у тому числі іноземної.
4.      Дотримання моральних принципів в управлінні організацією та взаємодії з партнерами, усвідомлення соціальної відповідальності бізнесу.
5.     Здатність до безперервного самостійного навчання, освоєння нових знань, оволодіння та обмін передовим досвідом.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1.     Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
2.     Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації.
3.     Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
4.     Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів.
5.     Здатність організувати систему е-документообігу в організації.
6.     Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

 Аграрний консалтинг є вибірківою дисципліною, яка викладається для магістрів спеціальностей 201 "Агрономія", 051 "Економіка", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і дає уявлення про організвцію і діяльність дорадчих служб з метою ефективного функціонування агарного сектору економіки.

Мета курсу  – формування у магістрів теоретичних і практичних знань про організацію і практичну діяльність інформаційно-консультаційних служб, методи навчання і консультування сільськогосподарських товаровиробників, використання сучасних інформаційних технологій в агроконсалтинговій діяльності.

Завдання курсу: Вивчення засад інформаційно-консультаційної діяльності, комунікаційного процесу роботи інформаційно-консультаційних служб; ознайомлення з найбільш дійовими методами розповсюдження інформації, механізмом зворотного зв‘язку.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - Здатнасть організувати роботу дорадчої служби, комплексно розв’язувати проблеми агровиробників, застосовуючи методи дорадчої діяльності: інформування, консультування, демонстраційні покази тощо, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Загальні компетентності:
1. Здатнасть реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність збергати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку аграрної сфери економіки.
З. Здатність діяти соціально відповдально та свідомо.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
6. Навички міжособистого спілкування.
7. Здатність планування та управління часом.
8. Здатність працювати в команді та автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1.     Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.
2.     Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3.     Здатність організовувати роботу дорадчих служб і їх взаємодію з агровиробниками.
4.     Здатність визначати потребу агровиробників в наданні дорадчих послуг.
5.     Здатність кваліфіковано застосовувати методи дорадчої роботи.
6.     Вміння вибирати більш дійові методи розповсюдження інформації з огляду на ситуацію, що склалася.
7.     Вміння використовувати сучасні інформаційні технології в дорадчій роботі.
8.     Здатність до співпраці з діловими партнерами і кліентами, уміння забезпечувати з ними ефективні комункаци.