Метою дисципліни «Економічна інформатика» є формування знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, засвоєння технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах..

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і засоби вирішення функціональних завдань і організації інформаційних процесів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати комплексні завдання та практичні проблеми у сфері економіки суб’єктів господарювання в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень економічної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності

Програмні компетентності:

загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

спеціальні компетентності:

СК 4. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, облікової інформації для формування службової інформації та аналітичних звітів.

Програмні результати навчання:

ПРН 5. Формувати у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій в економічній сфері.

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методику визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.


Мета дисципліни: формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп‘ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання дисципліни:

отримання навичок практичного використання комп’ютерних технологій;

вміння користуватися базовим програмним забезпеченням;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем майбутніми економістами основних виробничих функцій та розв’язання відповідних типових задач діяльності економіста.

Загальні компетентності:

1.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.

2.   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.   Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

4.   Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.   Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.   Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

7.   Здатність працювати в команді та особисто.

8.    Навички міжособистісної взаємодії.

9.    Навички здійснення безпечної діяльності.

10.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

11.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.   Розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності суспільства; знання основних трактувань феномену інформації й їх впливу на формування сучасної картини світу; уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності; володіння навичками аналізу й оцінки інформації з позицій її властивостей, практичної і особистої значущості.

2.   Розуміння суті інформаційного підходу при дослідженні об'єктів різної природи; знання основних етапів системно-інформаційного аналізу; володіння основними інтелектуальними операціями, такими як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формалізація інформації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного і алгоритмічного стилів мислення; уміння генерувати ідеї й визначати засоби, необхідні для їх реалізації.

3.   Ставлення до мов (природних, формалізованих і формальних) як до засобу комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм спілкування і основних положень правової інформатики.

4.   Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв’язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.

5.       Розуміння закономірностей і особливостей перебігу інформаційних процесів у професійній діяльності; знання властивостей і характеристик професійно важливої інформації; знання основних типів інформаційних систем, які використовуються у професійній діяльності і володіння навичками роботи з цими системами; сформованість потреби у використанні засобів ІКТ при розв’язуванні професійних задач.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформатика і програмування» є формування у майбутніх інженерів землеустрою сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури; володіння основами програмування; вміння використовувати сучасні інформаційні технології та глобальний інформаційний простір для розв’язання задач у практичній діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є апаратне і програмне забезпечення комп'ютера, теорія алгоритмів і алгоритмічні мови програмування.

 Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності

1. Здатність до розуміння базових понять інформатики, складові частини інформаційної системи та їх призначення.

2. Розуміння ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в суспільстві та житті людини.

3. Уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними.

4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

5. Уміння працювати у колективі та команді.

6. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Вміння аналізувати завдання і вибирати відповідне програмне забезпечення для розв’язання інформаційних, розрахункових і проектних задач.

2. Вміння створювати прості програмні продукти для автоматизації інженерних розрахунків.

3. Здатність використання офісного програмного забезпечення в обраній спеціальності, організації інформаційних даних різних видів, які сприяють найбільш ефективному вирішенню задач, що виникають у різних ситуаціях на виробництві.

4. Здатність використовувати глобальний інформаційний простір для задоволення фахових, соціальних і особистих потреб в інформаційних продуктах і послугах.

5. Здатність володіти прийомами програмування в інтегрованому середовищі.


Мета дисципліни: формування у майбутнього архітектора фахово-інформатичної компетентності, що передбачає володіння сучасними комп’ютерними технологіями, які застосовуються на різних етапах архітектурного проектування, та володіння відповідними інструментальними програмними засобами.

Завдання дисципліни:

формування і розвиток умінь та навичок з використання інформаційних технологій в архітектурі та містобудівництві;

принципи застосування інформаційних технологій в професійної галузі;

основи використання інтернет технологій;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області архітектури та містобудування за напрямком планування територій населених пунктів та будівництво в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів творчого пошуку архітектора, який полягає у володінні професійною інформаційно–когнітивною та науковою базою, а також результатами досліджень комплексу факторів (природних та антропогенних об'єктів і процесів) із використанням комплексу міждисциплінарних даних за невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання на практиці. 

3. Здатність спілкуватися другою мовою. 

4. Навички використання інформаційно-комп'ютерних та комунікаційних технологій. 

5. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності особистості та, уразі потреби, колегіальності та вміння працювати в команді. 

6. Здатність застосовувати соціальну психологію та ефективно формувати комунікаційну стратегію, з униканням конфліктних ситуацій та створюванням творчої конструктивної атмосфери. 

7. Уміння розв’язати складні непередбачені проблеми, з пошуком та створенням нестандартних рішень у спеціалізованих сферах. 

8. Здатність до критичного осмислення і творчого аналізу основних теорій містобудування та архітектурного будівництва, їх принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. 

9. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та груп, чия діяльність пов'язана з функціонально-планувальним та просторово-середовищним проектуванням. 

10. Уміння застосовувати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та технологій.

11. Здатність до системного управління комплексом проектування, як форми діяльності та відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

12. Здатність до донесення фахівцям професійної інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі архітектурного проектування у напрямку планування міст та господарчої організації територій, будівель і споруд в умовах регіонів та територіальних громад.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Формування базового рівня загальної інформаційної компетентності.

2. Здатність використовувати інформаційні й комп'ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення інформації.

3.  Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв'язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.

Мета дисципліни: формування у здобувачів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних навичок роботи на персональних комп'ютерах із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення з подальшим використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання дисципліни:

отримання навичок практичного використання комп’ютерних технологій;

вміння користуватися базовим програмним забезпеченням;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі аграрного виробництва, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.

2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

4.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.  Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

7.  Здатність працювати в команді та особисто.

8.   Навички міжособистісної взаємодії.

9.   Навички здійснення безпечної діяльності.

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності суспільства; знання основних трактувань феномену інформації й їх впливу на формування сучасної картини світу; уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності; володіння навичками аналізу й оцінки інформації з позицій її властивостей, практичної і особистої значущості.

2. Розуміння суті інформаційного підходу при дослідженні об'єктів різної природи; знання основних етапів системно-інформаційного аналізу; володіння основними інтелектуальними операціями, такими як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формалізація інформації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного і алгоритмічного стилів мислення; уміння генерувати ідеї й визначати засоби, необхідні для їх реалізації.

3. Ставлення до мов (природних, формалізованих і формальних) як до засобу комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм спілкування і основних положень правової інформатики.

4. Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв’язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.


  

Мета дисципліни: формування у здобувачів цілісного уявлення про інформаційні технології в агрономії, засвоєння основ інформаційних технологій та придбання практичних навичок щодо їх ефективного застосування в професійній діяльності, а також для неперервного, самостійного підвищення рівня своєї професійної кваліфікації на основі сучасних освітніх та інформаційних технологій.

Завдання дисципліни:

формування і розвиток умінь та навичок з використання інформаційних технологій в сільському господарстві;

принципи застосування інформаційних технологій в агрономії;

основи використання інтернет технологій;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі аграрного виробництва, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.

Загальні компетентності:

1.    Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.

2.    Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.    Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

4.    Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.    Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.    Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

7.    Здатність працювати в команді та особисто.

8.    Навички міжособистісної взаємодії.

9.    Навички здійснення безпечної діяльності.

10.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

11.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.   Розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності суспільства; знання основних трактувань феномену інформації й їх впливу на формування сучасної картини світу; уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності; володіння навичками аналізу й оцінки інформації з позицій її властивостей, практичної і особистої значущості.

2.   Розуміння суті інформаційного підходу при дослідженні об'єктів різної природи; знання основних етапів системно-інформаційного аналізу; володіння основними інтелектуальними операціями, такими як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формалізація інформації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного і алгоритмічного стилів мислення; уміння генерувати ідеї й визначати засоби, необхідні для їх реалізації.

3.   Ставлення до мов (природних, формалізованих і формальних) як до засобу комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм спілкування і основних положень правової інформатики.

4.   Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв'язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.


Метою дисципліни «Комп'ютерне проектування»: є формування комплексного підходу до завдань проектування, що включає поряд із традиційними прийомами інструментального будівельного конструювання методи програмного моделювання.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основ комп’ютерної графіки, її видів, закономірностей, прийомів, засобів візуалізації та проектування, що сприяє грамотному використанню засобів інформаційного моделювання в архітектурі та будівництві.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області архітектури та містобудування за напрямком планування територій населених пунктів та будівництво в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів творчого пошуку архітектора, який полягає у володінні професійною інформаційно–когнітивною та науковою базою, а також результатами досліджень комплексу факторів (природних та антропогенних об’єктів і процесів) із використанням комплексу міждисциплінарних даних за невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2.   Здатність застосовувати знання на практиці.

3.   Здатність спілкуватися другою мовою.

4.    Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності особистості та, уразі потреби, колегіальності та вміння працювати в команді. 6. Здатність застосовувати соціальну психологію та ефективно формувати комунікаційну стратегію, з униканням конфліктних ситуацій та створюванням творчої конструктивної атмосфери.

5.    Уміння розв’язати складні непередбачені проблеми, з пошуком та створенням нестандартних рішень у спеціалізованих сферах.

6.       Здатність до критичного осмислення і творчого аналізу основних теорій містобудування та архітектурного будівництва, їх принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

7.       Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та груп, чия діяльність повязана з функціонально-планувальним та просторово-середовищним проектуванням.

8.       Уміння застосовувати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та технологій.

9.       Здатність до системного управління комплексом проектування, як форми діяльності та відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

10.  Здатність до донесення фахівцям професійної інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі архітектурного проектування у напрямку планування міст та господарчої організації територій, будівель і споруд в умовах регіонів та територіальних громад.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Навички використання інформаційно-компютерних та комунікаційних технологій.

2.    Здатність використовувати інформаційні й комп’ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення інформації. 4. Здатність забезпечити організацію комплексної оцінки стану містобудівних об’єктів та складових структур з точки зору їх архітектурного, просторового і функціонального планування, при створенні нових будівель, реконструкції існуючого фонду.

3.   Здатність розробляти прості математичні моделі, оцінювати їх адекватність і точність; оцінювати і інтерпретувати багатомірні моделі системного плану, одержувані сучасними засобами обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

4.    Здатність використовувати професійні знання й практичні навички для створення та реконструкції містобудівних архітектурних об’єктів та споруд загального і обмеженого користування, а також спеціального призначення.

5.    Здатність до розуміння основ дизайну архітектурного середовища.Мета дисципліни: вивчення основних положень та розділів інформатики,  апаратних засобів, знання основних концепцій інформаційних технологій,  можливостей використання комп'ютерних мереж в сільгоспвиробництві. 

Завдання дисципліни:

отримання навичок практичного використання комп’ютерних технологій; вміння користуватися базовим програмним забезпеченням;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі аграрного виробництва, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.

Загальні компетентності:

1.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.

2.   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.   Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

4.    Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.    Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.    Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

7.    Здатність працювати в команді та особисто.

8.    Навички міжособистісної взаємодії.

9.    Навички здійснення безпечної діяльності.

10.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

11.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.  Розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності суспільства; знання основних трактувань феномену інформації й їх впливу на формування сучасної картини світу; уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності; володіння навичками аналізу й оцінки інформації з позицій її властивостей, практичної і особистої значущості.

2.  Розуміння суті інформаційного підходу при дослідженні об'єктів різної природи; знання основних етапів системно-інформаційного аналізу; володіння основними інтелектуальними операціями, такими як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формалізація інформації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного і алгоритмічного стилів мислення; уміння генерувати ідеї й визначати засоби, необхідні для їх реалізації.

3.  Ставлення до мов (природних, формалізованих і формальних) як до засобу комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм спілкування і основних положень правової інформатики.

4.  Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв’язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.


Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» покликана сформувати у студентів фундаментальні теоретичні знання в області основних категорій і принципів побудови прикладних економіко-математичних моделей та здобуття практичних навичок їх побудови на етапі прийняття обґрунтованих економічних та управлінських рішень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є формуванні в студентів системи знань з математичних методів і в набутті теоретичних основ і практичних навичок з питань постановки, розв’язування оптимізаційних та управлінських задач економіки інструментарієм математичних методів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування принципів і підходів  до побудови економіко-математичних моделей.

Загальні компетентності

1.  Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі

2. Здатність до аналізу і синтезу

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

4.  Здатність приймати обґрунтовані рішення.

5.  Здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел,

6.   Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами засобами побудованих оптимізаційних моделей, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу.
2. Здатність організовувати та проводити економічні дослідження, використовуючи сучасну методологію моделювання та інформаційні технології.
3. Здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління.
4. Проводити аналіз оптимальних планів задач математичного програмування з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямів вдосконалення досліджуваного процесу.