Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є формування у здобувачів системи знань з математичних методів і в набутті теоретичних основ і практичних навичок з питань постановки, розв’язування оптимізаційних та управлінських задач економіки інструментарієм математичних методів.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є:

1) засвоєння здобувачами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

2) оволодіння принципами і підходами до побудови економіко-математичних моделей;

3) формування навичок використання економіко-математичних моделей для розв’язування прикладних економічних задач;

4) отримання умінь використовувати інформаційні технології для розв’язування прикладних економічних задач;

5) формування умінь здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Програмні компетентності:

загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

ЗК 7. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї.

спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства.

СК 6. Здатність виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні виробничих підрозділів підприємства.

Програмні результати навчання:

ПРН 5. Формувати у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій в економічній сфері.

ПРН 13. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати фактичні та планові показники їх діяльності з використанням математичного інструментарію.


Мета дисципліни: формування у здобувачів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних навичок роботи на персональних комп'ютерах із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення з подальшим використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання дисципліни:

отримання навичок практичного використання комп’ютерних технологій;

вміння користуватися базовим програмним забезпеченням;

ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання, уміння і навички для успішного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі аграрного виробництва, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.

2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

4.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.  Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

7.  Здатність працювати в команді та особисто.

8.   Навички міжособистісної взаємодії.

9.   Навички здійснення безпечної діяльності.

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Розуміння ролі інформації в житті людини і життєдіяльності суспільства; знання основних трактувань феномену інформації й їх впливу на формування сучасної картини світу; уміння враховувати закономірності перебігу інформаційних процесів у своїй діяльності; володіння навичками аналізу й оцінки інформації з позицій її властивостей, практичної і особистої значущості.

2. Розуміння суті інформаційного підходу при дослідженні об'єктів різної природи; знання основних етапів системно-інформаційного аналізу; володіння основними інтелектуальними операціями, такими як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, формалізація інформації, виявлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.; сформованість певного рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного і алгоритмічного стилів мислення; уміння генерувати ідеї й визначати засоби, необхідні для їх реалізації.

3. Ставлення до мов (природних, формалізованих і формальних) як до засобу комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; знання сучасних засобів комунікації й найважливіших характеристик каналів зв'язку; володіння основними засобами телекомунікацій; знання етичних норм спілкування і основних положень правової інформатики.

4. Розуміння суті технологічного підходу до організації діяльності; знання особливостей автоматизованих технологій інформаційної діяльності; уміння виявляти основні етапи й операції в технології розв’язання задачі, зокрема, за допомогою засобів автоматизації; володіння навичками виконання уніфікованих операцій, що становлять основу різних інформаційних технологій.

 


Мета – опанування здобувачами методами прийняття оптимальних управлінських рішень при дослідженні економічних процесів і систем з використанням  економіко-математичних моделей та методів, а також сучасних інформаційних технологій. 

Завдання – навчити здобувачів застосовувати нові сучасні наукові підходи для ефективного керування економічними процесами та системами, які ґрунтуються на методах математичного моделювання та сучасних інформаційних технологіях. 

 Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність -

здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.


 Загальні компетентності

1. Здатність застосовувати знання у практичних  ситуаціях.

2. Навички використання інформаційних і  комунікаційних технологій.

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

4. Здатність до проведення досліджень на відповідному  рівні.

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації

 


Дисципліна «Економіко-математичне моделювання» покликана сформувати у студентів фундаментальні теоретичні знання в області основних категорій і принципів побудови прикладних економіко-математичних моделей та здобуття практичних навичок їх побудови на етапі прийняття обґрунтованих економічних та управлінських рішень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є формуванні в студентів системи знань з математичних методів і в набутті теоретичних основ і практичних навичок з питань постановки, розв’язування оптимізаційних та управлінських задач економіки інструментарієм математичних методів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування принципів і підходів  до побудови економіко-математичних моделей.

Загальні компетентності

1.  Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі

2. Здатність до аналізу і синтезу

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

4.  Здатність приймати обґрунтовані рішення.

5.  Здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел,

6.   Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами засобами побудованих оптимізаційних моделей, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу.
2. Здатність організовувати та проводити економічні дослідження, використовуючи сучасну методологію моделювання та інформаційні технології.
3. Здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління.
4. Проводити аналіз оптимальних планів задач математичного програмування з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямів вдосконалення досліджуваного процесу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформатика і програмування» є формування у майбутніх інженерів землеустрою сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури; володіння основами програмування; вміння використовувати сучасні інформаційні технології та глобальний інформаційний простір для розв’язання задач у практичній діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є апаратне і програмне забезпечення комп'ютера, теорія алгоритмів і алгоритмічні мови програмування.

 Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності

1. Здатність до розуміння базових понять інформатики, складові частини інформаційної системи та їх призначення.

2. Розуміння ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в суспільстві та житті людини.

3. Уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними.

4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

5. Уміння працювати у колективі та команді.

6. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Вміння аналізувати завдання і вибирати відповідне програмне забезпечення для розв’язання інформаційних, розрахункових і проектних задач.

2. Вміння створювати прості програмні продукти для автоматизації інженерних розрахунків.

3. Здатність використання офісного програмного забезпечення в обраній спеціальності, організації інформаційних даних різних видів, які сприяють найбільш ефективному вирішенню задач, що виникають у різних ситуаціях на виробництві.

4. Здатність використовувати глобальний інформаційний простір для задоволення фахових, соціальних і особистих потреб в інформаційних продуктах і послугах.

5. Здатність володіти прийомами програмування в інтегрованому середовищі.