Метою викладання дисципліни є оволодіння магістрами навичками комп'ютерного проектування в галузі садово- паркового господарства.

Основні завдання курсу:

1.     дати загальну характеристику дисципліни, означити її місце і значимість в загальній системі знань, необхідних для підготовки спеціалістів СПГ та ландшафтних архітекторів;

2.     ознайомити здобувачів із основними положеннями і правилами виконання креслень і зображень за допомогою комп’ютерних програм;

3.     розвинути практичні навики виконання креслень і візуальних зображень означених об’єктів;

4.     розвити у здобувачів просторове уявлення форми предметів і навчити її зображати;

5.     дати основні поняття і правила з композиції і графіки, їх основних засобів, прийомів і методів в комп’ютерному проектуванню;

6.     пояснити основи творчого підходу до виконання завдань із ландшафтної графіки;

В результаті прослуханого курсу здобувач повинен
знати:

7.     основні правила і вимоги до креслень, правила їх виконання і розміщення у форматі, нанесення розмірів, написання стандартних шрифтів, визначення масштабу;

8.     основні поняття і правила композиції і графіки, їх основних прийомів, засобів і методів;

9.     основні сучасні комп’ютерні спеціалізовані програми ландшафтного проектування;

вміти:

10. грамотно виконувати креслення архітектурного об’єкту, його деталей і прилеглої території за допомогою графічних пакетів програм;

11. правильно і раціонально користуватися різними програмами при вирішенні тих чи інших проектних завдань;

12. самостійно вибирати проекцію, яка б містила найбільш повну інформацію про об’єкт;

13. вести самостійний творчий пошук з метою удосконалення і якнайкращого вираження основного змісту як окремих візуальних робіт, так і проектів з ландшафтного дизайну;

14. здійснювати графічний аналіз тієї чи іншої ландшафтної ситуації;

15. працювати з фаховою літературою, самостійно досліджуючи певні питання з зазначеної тематики при підготовці до заліку.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність Здатність створити необхідний комп’ютерний проект упорядкування відповідної території

Загальні компетентності

1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

2. Здатність розробляти та управляти проектами .

3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність проводити аналіз об’єкту проектування та предметної області

2. Володіння навчально-методичними основами і стандартами у області інформаційних систем і технологій

3.Здатність формулювати та коректно ставити завданняМетою викладання дисципліни "Інформатика" є вивчення основних положень та розділів інформатики, знання основних концепцій інформаційних технологій, отримання навичок практичного використання комп‘ютерних технологій, вміння користуватися базовим програмним забезпеченням; отримання уявлення о ролі інформатики та інформаційних технологій в сучасному світи.

Завданням вивчення дисципліни "Інформатика" :є

-    формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

-    розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

-    формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

В результаті навчання здобувач повинен отримати наступні компетентності:

студенти повинні:знати:

-    теоретичні засади інформатики;

-    основні можливості використання інформаційні технології;

-    реманент  розв’язання задач фахового спрямування.

вміти:

-    використовувати сучасні системні і прикладні засоби комп‘ютерів і мереж для розв'язання задач фахового спрямування;

-    самостійно працювати з інформацією, шукати, вибирати, аналізувати й оцінювати,

-    організовувати, представляти, передавати її; моделювати, проектувати об'єкти і процеси, у тому числі під час взаємодії з іншими, відповідально реалізовувати свої плани;

-    приймати рішення і діяти в непередбачених ситуаціях, учитися упродовж життя;
Загальні компетентності. Здатність:

1.  до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.
2.  застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3.  розуміння предметної області та професійної діяльності.
4.  використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5.  вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
6.  до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу І біологічних явищ іпроцесів, біометричної  обробки дослідних даних  та їх  математичного моделювання

3. Обирати та використовувати  вихідні дані для прийняття ефективних господарських  і організаційно-управлінських  рішень ;