Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є формування у здобувачів здатності самостійно економічно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства.

Основні завдання вивчення дисципліни «Економіка підприємства»: 

- вивчення теоретичних засад економіки підприємства, результатів його діяльності, забезпеченості ресурсами та ефективності їх використання, а також ефективності діяльності підприємств й економічних важелів її підвищення; 

- оволодіння вміннями визначати й аналізувати показники результативності й ефективності діяльності підприємства, забезпеченості його ресурсами й ефективності їх використання, обґрунтування можливостей для повнішого використання наявного виробничого потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємств; 

- розвиток здібностей до економічного обґрунтування управлінських рішень, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу ефективність діяльності підприємства, виявлення економічних важелів підвищення ефективності й конкурентоспроможності підприємства.

Програмні компетентності: 

загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї. 

ЗК 8. Знання та розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи економічних законів та здатність діяти на їх основі. 

спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства. 

СК 2. Здатність розробляти стратегії, плани діяльності та ресурсного забезпечення підприємства в цілому та його окремих підрозділів; 

СК 4. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, облікової інформації для формування службової інформації та аналітичних звітів. 

СК 6. Здатність виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні виробничих підрозділів підприємства. 

СК 9. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК 10. Здатність до розуміння організаційно-економічного механізму створення, функціонування та управління підприємством. 

СК 12. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням їх правомірності у сфері господарської, фінансової, страхової та інших видів діяльності з застосуванням сучасного методичного інструментарію.

Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування компетентності стосовно теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, територіальної та галузевої структури господарського комплексу за раціонального використання всіх видів ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є:

вивчення закономірностей розвитку й розміщення продуктивних сил;

засвоєння теорії регіональної економіки й регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;

обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління соціально-економічним розвитком територій;

поглиблення знань про об’єктивну необхідність раціонального й ефективного використання природних, науково-виробничих і людських ресурсів регіонів країни та охорони навколишнього середовища;

оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів, про роль і значення НТП в розвитку і розміщенні виробництва, про роль зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України та її регіонів;

пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля;

засвоєння принципів раціонального природокористування;

розуміння стратегії сучасного екологічного розвитку;

засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти;

вивчення специфіки господарського механізму управління процесом природокористування.


Метою вивчення дисципліни «Економіка природокористування» є формування в студентів сучасного економічного мислення та компетентностей (комплексу спеціальних знань, навичок, умінь й особистісних характеристик), спрямованих на вирішення еколого-економічних проблем, визначення й аналіз економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів, здійснення економічної оцінки природних ресурсів й оцінки еколого-економічних збитків, що їх завдає економіці забруднення окремих компонентів природи.

Декомпозиція мети дозволяє виділити три основні групи навчальних цілей (завдань): пізнавальні, практичні, мотиваційні.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка природокористування» є:

- пізнавальні: формування в студентів уявлення про теоретичні засади економіки природокористування; оволодіння знаннями про зміст і структуру економічного механізму охорони навколишнього природного середовища й раціонального використання природних ресурсів; усвідомлення сутності еколого-економічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення й особливостей нормативної бази забезпечення раціонального природокористування;

- практичні: оволодіння майбутніми фахівцями методами здійснення економічної оцінки природних ресурсів, визначення плати за використання природних ресурсів й оцінювання еколого-економічних збитків, що їх завдає економіці забруднення окремих компонентів природи; формування навичок і вмінь визначення й аналізу економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів; розвиток навичок стратегічного економічного мислення й практичного застосування методологічного й понятійно-термінологічного апарату курсу; освоєння інструментарію екологічної експертизи, екологічного аудиту, моніторингу й екологічного страхування; розвиток здібностей і навичок аналітичного обґрунтування вирішення еколого-економічних проблем і вибору стратегічних альтернатив;

- мотиваційні: формування в майбутніх фахівців потреби в еколого-економічних знаннях й уміннях, а також психолого-педагогічний вплив на становлення бажання оволодіти ними; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності й відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті еколого-економічних рішень; усвідомлення важливості володіння компетентностями з економіки природокористування й формування стимулів і мотивів до самоосвіти й саморозвитку цих компетентностей.

За умови досягнення цілей мета трансформується в результат, що виявляється у сформованості пізнавального, операційного, мотиваційного й особистісно-рефлексивного компонентів готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.


Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» є формування в студентів компетентності щодо сучасних моделей екологічного менеджменту, прийняття управлінських рішень у системі забезпечення екологічно збалансованої діяльності суб’єктів господарювання.

Завдання навчальної дисципліни полягає в оволодіння студентами вміннями та знаннями з формування системи екологічного менеджменту, а також розвиток умінь еколого-економічного обґрунтування управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- теоретичні положення та методологічні основи екологічного менеджменту;

- основи формування системи екологічного менеджменту;

- принципи, функції та методи екологічного менеджменту;

- основні інструменти екологічного менеджменту;

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;

уміти:

практично застосовувати методологічний і понятійно-термінологічний апарат екологічного менеджменту;

використовувати принципи, функції, методи та інструменти екологічного менеджменту;

розробляти, обґрунтовувати й застосовувати економічні, еколого-економічні, організаційні механізми, інструменти й важелі реалізації екологічної політики через запровадження екологічного менеджменту;

здійснювати еколого-економічне обґрунтування та приймати управлінські рішення в системі забезпечення екологічно збалансованої діяльності суб’єктів господарювання;

визначати основні показники ефективності екологічно орієнтованих інвестиційних проектів;

запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту;

розробляти організаційну структуру системи екологічного менеджменту підприємства;

визначати екологічні аспекти діяльності підприємства, встановлювати пріоритети та розробляти програми екологічних дій;

визначати фактори впливу й оцінювати еколого-економічні ризики в процесі діяльності суб’єктів господарювання.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 04. Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК 01. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

ФК 02. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

ФК 06. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Програмні результати навчання

ПР 01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР 04. Знати правові та етичні норми для оцінювання професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР 10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР 11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР 15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.


Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування компетентності стосовно теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, територіальної та галузевої структури господарського комплексу з урахуванням соціально-економічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної та екологічної ситуації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є:

вивчення закономірностей розвитку й розміщення продуктивних сил;

засвоєння теорії регіональної економіки й регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;

обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління соціально-економічним розвитком територій;

поглиблення знань про об’єктивну необхідність раціонального й ефективного використання природних, науково-виробничих і людських ресурсів регіонів країни та охорони навколишнього середовища;

оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів, про роль і значення НТП в розвитку і розміщенні виробництва, про роль зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України та її регіонів;

пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля;

засвоєння принципів раціонального природокористування;

розуміння стратегії сучасного екологічного розвитку;

засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти;

вивчення специфіки господарського механізму управління процесом природокористування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:

знати:

теоретичні основи й ресурсні передумови розміщення продуктивних сил, формування й розвиток міжгалузевих комплексів, міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків;

територіальні особливості розвитку виробництва, специфіки формування регіональних ринків сировини, товарів, праці, капіталу, а також регіональних аспектів економічної реформи;

дослідження щодо найважливіших закономірностей, засад і чинників, що визначають розвиток і розміщення продуктивних сил, механізму їхнього впливу на територіальну організацію виробництва;

напрями удосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення;

основні положення теорії та практики розміщення продуктивних сил на сучасному етапі, зумовлені посиленням ролі регіонального підходу в регулюванні економіки, управлінні соціально-економічним розвитком територій, забезпеченні ефективного використання регіональних ресурсів та екологічної безпеки;

уміти:

визначати особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил та визначати напрями його удосконалення;

володіти методами, що використовують під час аналізу розвитку економіки регіонів та обґрунтування територіальної організації виробництва;

аналізувати умови й фактори розвитку та розміщення господарства України та її регіонів;

визначати роль екологічних факторів в економіці країни;

проводити дослідження й надавати наукове обґрунтування раціонального розміщення і територіальної організації продуктивних сил та засад регіональної економічної політики.

Компетентності

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Уміння абстрактно мислити.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Фахові компетентності (ФК):

ФК 1. Здатність до осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють основи і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук.

Програмні результати навчання

РН 3. Вміти застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

РН 4. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.


Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування компетентності стосовно теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, територіальної та галузевої структури господарського комплексу за раціонального використання всіх видів ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є:

вивчення закономірностей розвитку й розміщення продуктивних сил;

засвоєння теорії регіональної економіки й регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики;

обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління соціально-економічним розвитком територій;

поглиблення знань про об’єктивну необхідність раціонального й ефективного використання природних, науково-виробничих і людських ресурсів регіонів країни та охорони навколишнього середовища;

оволодіння знаннями про територіальну й галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів, про роль і значення НТП в розвитку і розміщенні виробництва, про роль зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України та її регіонів;

пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля;

засвоєння принципів раціонального природокористування;

розуміння стратегії сучасного екологічного розвитку;

засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти;

вивчення специфіки господарського механізму управління процесом природокористування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:

знати:

теоретичні основи й ресурсні передумови розміщення продуктивних сил, формування й розвиток міжгалузевих комплексів, міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків;

територіальні особливості розвитку виробництва, специфіки формування регіональних ринків сировини, товарів, праці, капіталу, а також регіональних аспектів економічної реформи;

дослідження щодо найважливіших закономірностей, засад і чинників, що визначають розвиток і розміщення продуктивних сил, механізму їхнього впливу на територіальну організацію виробництва;

напрями удосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення;

основні положення теорії та практики розміщення продуктивних сил на сучасному етапі, зумовлені посиленням ролі регіонального підходу в регулюванні економіки, управлінні соціально-економічним розвитком територій, забезпеченні ефективного використання регіональних ресурсів та екологічної безпеки;

уміти:

визначати особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил та визначати напрями його удосконалення;

володіти методами, що використовують під час аналізу розвитку економіки регіонів та обґрунтування територіальної організації виробництва;

аналізувати умови й фактори розвитку та розміщення господарства України та її регіонів;

визначати роль екологічних факторів в економіці країни;

проводити дослідження й надавати наукове обґрунтування раціонального розміщення і територіальної організації продуктивних сил та засад регіональної економічної політики.

Компетентності

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 04 Здатність працювати автономно.

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Фахові компетентності (ФК):

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Програмні результати навчання

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.