Метою навчальної дисципліни "Економіка та нормування праці» є формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного нормування праці в Україні на всіх рівнях.

Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності, поетапне і послідовне опанування теоретичними засадами нормування праці і заробітної плати; отримання знань про умови, форми, методи та основні інструменти політики оплати праці; опанування методикою аналізу окремих елементів витрат живої праці; перегляд трудових норм на підприємствах.

 

Завданням   вивчення    курсу    є теоретична підготовка студентів з питань:

-                  засвоєння основних категорій і термінів, що використовуються в економіці та нормуванні праці;

-                  оволодіння методами поділу та кооперації праці, організації робочих місць;

-                  здобуття навичок у визначенні чинників ефективності та продуктивності праці, розрахунку трудових показників, нарахуванні заробітної плати;

-                  дослідження системності та порядку формування фонду оплати праці, а також ефективності його використання;

-                  оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування праці;

-                  підвищення адаптації студентів до ринку праці з метою формування ефективної системи соціально-трудових відносин.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : сутність соціально-трудових відносин в аграрному секторі, завдання економіки та нормування праці на сучасному етапі;

етапи становлення та розвитку ринкового середовища на селі та пов'язані з ними проблеми використання трудових ресурсів;

завдання та напрями удосконалення організації праці на сільськогосподарських підприємствах;

організаційно-правові основи нормування та оплати праці в галузі;

особливості нормування та оплати праці працівників всіх підрозділів сільськогосподарських підприємств;

мотиваційні, інноваційні, рекреаційні проблеми економіки праці;

методичні основи розробки планів поліпшення соціально-трудових відносин.

вміти: оцінювати стан соціально-трудових відносин на підприємстві, ринку праці в галузі;

 розробляти заходи щодо удосконалення використання трудових ресурсів;

формувати систему мотивоформувальних та стимулювальних заходів на підприємстві;

оцінювати та удосконалювати, а за необхідності й розробляти прогресивні системи організації та оплати праці;

 складати проекти трудових договорів між адміністрацією підприємства та працівниками;

проектувати раціональні режими праці та відпочинку;

складати відповідні розділи планів соціально-економічного розвитку підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна базується на фундаментальних дисциплінах соціологія, система наукових методів організації праці, економіка підприємства, організаційний менеджмент, організація виробництва.

На вивчення дисципліни відводиться 150 год. – 5 кредити ЄКТС.

У результаті вивчення дисципліни у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

Інтегральна компетентність

ІК. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальна компетентність

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

ЗК 4. Здатність критично оцінювати характер впливу соціально-психологічних і природних факторів на професійну і побутову діяльність індивідуумів, соціальних груп та суб’єктів господарювання.

ЗК 6. Здатність до розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи.

ЗК 7. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї.

ЗК 8. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи економічних законів та здатність діяти на їх основі.

Спеціальні компетентності

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства.

СК 3. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння рівня фактичного та потенційно можливого технологічного розвитку галузі та його вплив на діяльність підприємства.

СК 6. Здатність виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні виробничих підрозділів підприємства.

СК 9. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК 12. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням їх правомірності у сфері господарської, фінансової, страхової та інших видів діяльності з застосуванням сучасного методичного інструментарію.

 

Програмні результати навчання:

ПРН 6. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методику визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 13. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати фактичні та планові показники їх діяльності з використанням математичного інструментарію.

ПРН 14. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах.


Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка сільського господарства» є формування економічного мислення у спеціалістів, підприємницький та комерційний підхід до розв'язання виробничих завдань., поглиблення знань з методики визначення ефективності інтенсивного використання виробничих ресурсів, а також раціональних форм і методів господарювання в сільському господарстві; вивчення сукупності аграрних економічних відносин, які розвиваються в сучасному сільському господарстві і мають забезпечити ефективне функціонування підприємств різноманітних форм власності і видів господарювання в ринкових умовах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка сільського господарства» є:

-     розробка економічних основ розвитку галузі в умовах ринку та ефективність методів господарювання;

-     вивчення, оцінка і обґрунтування способів раціонального використання земельних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

-     оцінка здійснення процесів спеціалізації, концентрації та інтенсифікації виробництва;

-     у процесі вивчення економіки необхідно навчитися давати економічну оцінку економічним процесам і явищам, вміти розраховувати основні економічні показники, визначати основні напрямки, впровадження, досягнення НТП; застосування ресурсозберігаючих технологій, визначати пріоритетні напрямки капіталовкладень і розвитку сільського господарства в умовах ринку та ін.

1.3. Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні економічні категорії і поняття;

критерії і показники, що виражають економічні категорії;

оволодіти методиками визначення показників економічної ефективності виробництва різних видів сільськогосподарської продукції та ін.

вміти:

визначати ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємства будь яких форм власності та організаційно-правових форм;

грамотно аналізувати одержані результати і на їх основі формулювати правильні економічні висновки;

роботи відповідні узагальнення і пропозиції та ін.

У результаті вивчення дисципліни у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК)

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

Програмні результати навчання (PH)

1. Зберігати моральні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

2. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

4. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

5. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.


Метою навчальної дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" є формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях.

Предметом вивчення дисципліни є сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

Завданням   вивчення    курсу    є теоретична підготовка студентів з питань:

-                     засвоєння основних категорій і термінів, що використовуються в економіці праці;

-                     оволодіння методами поділу та кооперації праці, організації робочих місць;

-                     здобуття навичок у визначенні чинників ефективності та продуктивності праці, розрахунку трудових показників, нарахуванні заробітної плати;

-                     дослідження системності та порядку формування фонду оплати праці, а також ефективності його використання;

-                     оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, нормування праці;

-                     підвищення адаптації студентів до ринку праці з метою формування ефективної системи соціально-трудових відносин.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : сутність соціально-трудових відносин в аграрному секторі, завдання економіки праці на сучасному етапі;

етапи становлення та розвитку ринкового середовища на селі та пов'язані з ними проблеми використання трудових ресурсів;

завдання та напрями удосконалення організації праці на сільськогосподарських підприємствах;

організаційно-правові основи нормування та оплати праці в галузі;

особливості нормування та оплати праці працівників всіх підрозділів сільськогосподарських підприємств;

мотиваційні, інноваційні, рекреаційні проблеми економіки праці;

методичні основи розробки планів поліпшення соціально-трудових відносин.

вміти: оцінювати стан соціально-трудових відносин на підприємстві, ринку праці в галузі;

 розробляти заходи щодо удосконалення використання трудових ресурсів;

формувати систему мотивоформувальних та стимулювальних заходів на підприємстві;

оцінювати та удосконалювати, а за необхідності й розробляти прогресивні системи організації та оплати праці;

 складати проекти трудових договорів між адміністрацією підприємства та працівниками;

проектувати раціональні режими праці та відпочинку;

складати відповідні розділи планів соціально-економічного розвитку підприємства.

У результаті вивчення дисципліни у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність працювати в команді.

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальні компетентності

 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

Програмні результати навчання

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причиннонаслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

8. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

9. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

14. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

15. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

16. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.


The purpose of teaching the course "Economic Diagnostics" is to develop a system of knowledge, skills and skills to use the methodological apparatus of economic diagnostics to determine the state of the enterprise in a market environment and to develop a set of measures aimed at improving this condition.

The subject of study of the discipline is the regularity of formation and maintenance of economic processes in the enterprise and tools for the preparation of management decisions.

The main tasks of studying the discipline "Economic diagnostics" are mastering students the theoretical basics of diagnostics of economic condition of economic entities in a market environment, methods of diagnostics of competitiveness of production, enterprise, enterprise potential, value of the enterprise as a complete property complex, management and financial activity, as well as the economic culture of the enterprise

According to the requirements of the educational and professional program students should:

know:

know: the essence of the main economic categories and tools for determining the state of the enterprise in a market environment.

be able to: independently carry out economic diagnostics in different directions in order to ensure the effective management of the enterprise, as well as to develop and substantiate concrete practical measures for improving the efficiency of the enterprise in competitive economic conditions.

Interdisciplinary Relations: The discipline of Economic Diagnostics is related to courses in microeconomics, enterprise economics, economic and mathematical modeling, cost management, investing, enterprise economic management, strategic enterprise management, etc.

As a result of studying the discipline "Economic diagnostics" the following competences should be formed in the applicants:

- common:

1. Ability to think abstractly, analyze and synthesize.

2. The ability to apply knowledge in practical situations.

3. Ability to make informed decisions.

- special:

1. Ability to identify knowledge and understanding of the problems of the subject area, the basics of the functioning of the modern economy at the micro, meso, macro and international levels.

2. Understanding the features of leading scientific schools and areas of economic science.

3. The ability to explain economic and social processes and phenomena on the basis of theoretical models, to analyze and meaningfully interpret the results.

4. Ability to apply economic and mathematical methods and models to solve economic problems.

5. The ability to analyze and solve problems in the field of economic and social-labor relations.

6. Ability to justify economic decisions on the basis of understanding of patterns of economic systems and processes and using modern methodological tools.

7. The ability to independently identify problems of an economic nature in the analysis of specific situations, to suggest ways to solve them.

8. Ability to conduct economic analysis of the functioning and development of economic entities, assess their competitiveness.

9. Ability to analyze in depth problems and phenomena in one or more professional fields, taking into account economic risks and possible socio-economic consequences.

The program results of study after studying the discipline "Economic diagnostics" are:

1. Know and use economic terminology, explain the basic concepts of micro- and macroeconomics,

2. Understand the principles of economic science, especially the functioning of economic systems.

3. Apply analytical and methodological tools to substantiate proposals and make management decisions by different economic agents (individuals, households, enterprises and public authorities).

6. Use professional argumentation to convey information, ideas, problems and ways of solving them to experts and non-specialists in the field of economic activity.

7. Apply appropriate economic and mathematical methods and models for solving economic problems.

8. Conduct an analysis of the functioning and development of economic entities, identify functional areas, calculate the appropriate indicators that characterize the effectiveness of their activities.

9. Be able to analyze the processes of state and market regulation of socio-economic and labor relations.

10. Apply theoretical knowledge to solve practical problems and interpret the results in a meaningful way.

11. Be able to use data, provide reasoning, critically evaluate logic and draw conclusions from scientific and analytical texts in economics.

12. Perform an interdisciplinary analysis of socio-economic phenomena and problems in one or more professional fields, taking into account the risks and potential socio-economic consequences.

13. Able to think abstractly, apply analysis and synthesis to identify key characteristics of economic systems of different levels, as well as the characteristics of their subjects.

Програму вивчення навчальної дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» складено відповідно до освітньо-професійної програми  для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 193 ”Геодезія та землеустрій”. Дисципліна є вибірковою і викладається у 4 семестрі. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять

Дисципліна «Економіка сільськогосподарського виробництва» має важливе значення у підготовці фахівців-землевпорядників.. Передбачається вивчення теоретичних та практичних основ функціонування різних аспектів сільського господарства, методии визначення показників ефективності функціонування рослинництва, тваринництва та інших галузей з метою прийняття управлінських рішень, щодо підвищення ефективності їх розвитку, що дозволять в подальшому покращити результати господарської діяльності підприємства в цілому.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» є формування у студентів поглибленого засвоєння теоретичних положень економки та спеціальних знань, формування навичок аналізу і визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та шляхів її підвищення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» є набуття студентами вмінь та навичок визначення ефективності використання ресурсів підприємства та працювати з різними статистичними джерелами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи і практичні форми функціонування підприємства,  як основної структурної ланки ринкової економіки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-                     суть і цілі вивчення економіки і підприємництва;

-                     основні поняття дисципліни;

-                     інформаційну базу для проведення економічних розрахунків;

-                     види ресурсів підприємства і ефективність їх використання;

-                     систему показників економічної ефективності діяльності підприємства і способи їх розрахунку;

-                     методику оцінки ефективності діяльності підприємства.

вміти:

-                     аналізувати господарську діяльність сільськогосподарських підприємств;                 

-                     працювати з різними статистичними джерелами;

-                     володіти методикою визначення економічних показників;

-                     оцінити результативність і ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств;

-                     набути навичок самостійної роботи при вирішенні поставлених завдань.

Компетентності

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

2. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні;

Фахові компетентності (ФК)

 1. Здатність до реалізації професійних обов’язків за видами  професійних робіт;

2. Знання і розуміння основних теорій, методів, принципів,

3. Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати техніко-технологічні та економічні аспекти при проведенні досліджень з проблематики економіки землекористувань.

4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

Програмні результати навчання

Знання: Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач, оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації даних. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Уміння: Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні спеціальності.

Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою. Уміння організації власної діяльності для ефективного управління часом. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.