Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Інвестування» є оволодіння базовими теоретичними знаннями щодо сутності інвестиційної діяльності, форм її здійснення, оволодіння навиками проведення розрахунків стосовно обґрунтування доцільності інвестування.

1.2. Завдання навчальної дисципліни полягає у оволодінні студентами теоретичними і методологічними основами інвестиційної діяльності, вміннями проводити розрахунки стосовно обґрунтування доцільності інвестування, розробляти шляхи інвестиційної активності підприємства.

1.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: сутність таких економічних категорій, як: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, інвестиційний проект, інвестиційний портфель, інвестиційні ресурси тощо; закономірності і механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб;

вміти: самостійно аналізувати та оцінювати рішення щодо вибору напрямів інвестиційної діяльності та оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів.

Програмні компетентності:

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

ЗК 7. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї.

спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства.

СК 2. Здатність розробляти стратегії, плани діяльності та ресурсного забезпечення підприємства в цілому та його окремих підрозділів.

СК 6. Здатність виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні виробничих підрозділів підприємства.

СК 12. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням їх правомірності у сфері господарської, фінансової, страхової та інших видів діяльності з застосуванням сучасного методичного інструментарію..

Програмні результати навчання:

ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методику визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРП 18. Демонструвати  вміння  використовувати методи  і  засоби  розробки, економічного обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень.


Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є формування у здобувачів цілісної системи знань з прикладних аспектів діяльності підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо - комерційних системах підприємств;

- закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами;

- дослідження продуктивних сил з погляду їх впливу на виробничі відносини підприємства, керівництво цим процесом, вплив на його результат;

- обґрунтування можливостей для повнішого використання наявного виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкових відносин;

- вивчення витрат виробництва і собівартості продукції, обґрунтуванні критеріїв розподілу витрат на постійні і змінні, вибору виробничих альтернатив за різного ступеня забезпеченості певними змінними ресурсами, на обґрунтуванні рекомендацій щодо зниження собівартості продукції й одержанні найбільшої економічної вигоди;

- дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємства;

- вивчення якості продукції, обґрунтування можливих напрямів її підвищення і ступінь впливу на прибутковість виробництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні економічні закони і закономірності та механізми їх прояву;

- основний категоріальний апарат економіки підприємства;

- роль і особливості підприємства, як первинної ланки національної економіки;

- поняття, порядок формування та ефективність використання основного капіталу підприємства;

- особливості складу та структури оборотного капіталу підприємства;

- поняття персоналу підприємства, ефективності його використання;

- форми та системи оплати праці;

- сутність, методи та принципи формування цінової політики підприємства;

вміти:

- формувати програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначати складові ресурсного потенціалу підприємства та шукати шляхи його ефективного використання;

- здійснювати оцінку ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;

- проводити оцінку конкурентоспроможності підприємства та його продукції.


Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з суттю та механізмом інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для досконалого володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій; вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційні портфелі та проекти, а також інвестиційну політику, що проводиться в країні.

Компетентності:

інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

загальні:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

спеціальні (фахові):

1. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

2. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

3. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в інвестуванні з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Програмні результати навчальної дисципліни:

1. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

2. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати відповідні показники які характеризують її результативність.

3. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки суб’єктів інвестування.

4. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.