Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка галузей сільського господарства» є формування економічного мислення у спеціалістів, підприємницький та комерційний підхід до розв'язання виробничих завдань через призму, поглиблення знань з методики визначення ефективності функціонування галузей в сільському господарстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка галузей сільського господарства» є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-       розробка економічних основ розвитку галузі в умовах ринку та ефективність методів господарювання;

-       вивчення, оцінка і обґрунтування способів раціонального використання земельних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

-       оцінка здійснення процесів спеціалізації, концентрації та інтенсифікації виробництва;

-       у процесі вивчення дисципліни необхідно навчитися давати економічну оцінку економічним процесам і явищам, вміти розраховувати основні економічні показники, визначати основні напрямки, впровадження, досягнення НТП; застосування ресурсозберігаючих технологій, визначати пріоритетні напрямки капіталовкладень і розвитку сільського господарства в умовах ринку та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

ü   основні економічні категорії і поняття;

ü   критерії і показники, що виражають економічні категорії;

ü   оволодіти методиками визначення показників економічної ефективності виробництва різних видів сільськогосподарської продукції та ін.

уміти:

ü  визначати ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємства будь яких форм власності та організаційно-правових форм;

ü  грамотно аналізувати одержані результати і на їх основі формулювати правильні економічні висновки;

ü  роботи відповідні узагальнення і пропозиції та ін.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Програмні компетентності:

загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

ЗК 8. Знання та розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи економічних законів та здатність діяти на їх основі.

 

спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства.

СК 3. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння рівня фактичного та потенційно можливого технологічного розвитку галузі та його вплив на діяльність підприємства.

СК 6. Здатність виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні виробничих підрозділів підприємства.

Програмні результати навчання:

ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРП 18. Демонструвати вміння використовувати методи і засоби розробки, економічного обґрунтування, прийняття і реалізації управлінських рішень.


Комплексна виробнича практика з фаху для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  факультету менеджменту і економіки Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва є обов'язковим компонентом освітньої програми для здобуття освітнього рівня «магістр» і має на меті набуття здобувачем професійних навичок та вмінь.

Мета практики полягає у набутті здобувачами  практичного досвіду економічної діяльності та закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з економічного діагностування; здобуття навичок самостійної практичної роботи у сфері їх економічної діяльності; ознайомлення з конкретним виробництвом, роботою планово-економічного відділу, керівників підрозділів.

Завданнями практики є:

·       систематизація теоретичних знань, набутих під час навчання й застосування їх в практиці діяльності підприємств;

·       ознайомлення з економічною діяльністю суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм;

·       організація економічної діагностики підприємства;

·       проведення економічну діагностику за різними напрямками для забезпечення ефективного управління підприємством;

·       обґрунтування конкретних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства у конкурентних умовах господарювання.Дисципліна є обов’язкової і викладається у 3 семестрі. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять, підготовки та захисту курсового проекту та проходження виробничої практики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» є формування у здобувачів знань про закономірності змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності формування і підтримування економічних процесів на підприємстві та інструментарій підготовки управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічне управління підприємством» є вивчення системних характеристик економічного управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як однією із найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для управлінських рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

­        принципи формування системи економічного управління на підприємстві;

­        правила формування системи бюджетного управління й вимоги до наповнення її елементів;

­        організацію і технологію бюджетного процесу на підприємстві;

­        особливості управління чистим оборотним капіталом;

­        засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації.

вміти:

­        виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти закономірності його розвитку;

­        економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;

­        складати операційні і фінансові бюджети підприємства та оцінювати їх виконання;

­        аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати структуру капіталу;

­        обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;

­        розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової діагностики;

­        розробляти систему бюджетування на підприємстві;

­        формувати організаційний механізм економічного управління підприємством.Дисципліна є обов’язкової і викладається у 4 семестрі. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять та самостійної роботи студентів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів ЄКТС.

Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» полягає у формуванні у здобувачів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарської підприємства змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що ї характеризують.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

У результаті вивчення дисципліни «Економіка підприємства» у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

- загальні:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

- спеціальні:

1. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації

4. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію

5. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є:

1. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

2. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

4. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
Метою навчальної дисципліни є сформувати уміння по організації роботи з ціноутворення на підприємстві в ринкових умовах, навчити студентів використовувати наукові засоби та методи визначення цін на продукцію та послуги з урахуванням кон'юнктури, вимог чинних законодавчих та нормативних актів.

Компетентності:

- загальні:

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.

 

- спеціальні:

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької торговельної та біржової діяльності.

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

Здатність використовувати знання теоретичних аспектів ціни і ціноутворення для цілей практичного ціноутворення; забезпечувати взаємозв'язок витрат, обсягів продажів і прибутку підприємства при різній структурі ринка; ефективно управляти факторами ціноутворення для забезпечення комерційного успіху

Програмні результати навчання

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

РН 5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.

РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

РН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.


Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, формуванні вмінь і набутті навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розроблення і впровадження ефективних господарських рішень.

Компетентності:

- загальні:

1.      Здатність збирати та обробляти інформацію.

2.      Уміння працювати в колективі і команді

3.      Здатність до критики і самокритики

4.      Здатність працювати ефективно.

- фахові:

1.       Моніторинг стану підприємства та його положення на ринку

2.       Підготовка та надання консультаційних послуг щодо діяльності підприємства.

3.       Підготовка інформації, розробка та обґрунтування рекомендацій щодо вирішення проблем функціонування і розвитку підприємства.

4.       Використання базових теоретичних знань щодо проведення бізнес-діагностики підприємства та розробки системи стратегічних рішень на основі діагностування підприємства.

5.       Підготовка сценаріїв і прогнозів змін зовнішнього середовища підприємства.

Програмні результати навчання

1.  Уміння створювати сучасні засоби діагностування та ефективного управління підприємством.

2.  Уміння виявляти проблеми щодо розвитку підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності.

3.  Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

4.  Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти  управлінських рішень щодо оптимізації використання ресурсів підприємства, підвищення рівня якості на основі виявлених резервів і вузьких місць у діяльності підприємства.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічна діагностика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” освітня (освітньо-професійна) програма «Економіка». Дисципліна є вибірковою і викладається у 2 семестрі. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять, підготовки та захисту курсового проекту та проходження виробничої практики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів систему знань, умінь і навиків щодо використання методичного апарату економічного діагностування для визначення стану підприємства у ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ефективного управління підприємством а також розробки та обґрунтовування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства у конкурентних умовах господарювання.

Компетентності:

- загальні:

1.      Здатність збирати та обробляти інформацію.

2.      Здатність до ефективної комунікативної діяльності

3.      Уміння працювати в колективі і команді

4.      Здатність до критики і самокритики

5.      Здатність працювати ефективно.

- фахові:

1.       Моніторинг стану підприємства та його положення на ринку

2.       Підготовка інформації, розробка та обґрунтування рекомендацій щодо вирішення проблем функціонування і розвитку підприємства.

3.       Діагностування конкурентного середовища підприємства.

4.       Аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства.

5.       Підготовка сценаріїв і прогнозів змін зовнішнього середовища підприємства.

Програмні результати навчання

1.  Уміння створювати сучасні засоби діагностування та ефективного управління підприємством.

2.  Уміння виявляти проблеми щодо розвитку підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності.

3.  Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти  управлінських рішень  щодо оптимізації використання ресурсів підприємства, підвищення рівня якості на основі виявлених резервів і вузьких місць у діяльності підприємства.

4.  Уміння оцінювати та  обґрунтовувати застосування  новітніх  технологій в сфері управління підприємством.


Дисципліна є обов’язкової і викладається у 4 семестрі. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять та самостійної роботи студентів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.

Мета дисципліни формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-господарських системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

-         систему факторів функціонування підприємства;

-         закономірності здійснення виробничих процесів;

-         особливості реалізації економічних відносин;

-         методи обліку, оцінки витрат та результатів діяльності підприємства;

-         напрями та фактори підвищення ефективності діяльності підприємства.

вміти:

-                   проводити розрахунки щодо визначення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства;

-                   проводити аналіз та оцінку динаміки основних техніко-економічних показників діяльності підприємства;

-                   розроблювати окремі планово-економічні та звітні документи;

-                   обирати порядок складання кошторисів підприємства та калькуляцій продукції;

-                   обґрунтовувати ціни на продукцію підприємства на основі кошторисів та калькуляцій, а також впливу факторів зовнішнього середовища підприємства;

-                   проводити систематизацію інформації, яка необхідна для складання планово-економічної та звітної документації;

-                   приймати певні рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Економіка підприємства» у здобувачів мають бути сформовані наступні компетентності:

- загальні:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

- спеціальні:

1. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації

4. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію

5. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є:

1. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

2. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

4. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” освітня (освітньо-професійна) програма «Економіка». Дисципліна є обов’язкової і викладається у 5 та 6 семестрах. Навчальним планом передбачено проведення лекційних, семінарсько-практичних занять, підготовки та захисту курсового проекту та проходження виробничої практики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин 10 кредитів ЄКТС.

Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань з прикладних аспектів діяльності первинної, самостійної і економічно виокремленої ланки національної економіки – підприємства.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо - комерційних системах підприємств;

- закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами;

- дослідження продуктивних сил з погляду їх впливу на виробничі відносини підприємства, керівництво цим процесом, вплив на його результат;

- обґрунтування можливостей для повнішого використання наявного виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкових відносин;

- вивчення витрат виробництва і собівартості продукції, обґрунтуванні критеріїв розподілу витрат на постійні і змінні, вибору виробничих альтернатив за різного ступеня забезпеченості певними змінними ресурсами, на обґрунтуванні рекомендацій щодо зниження собівартості продукції й одержанні найбільшої економічної вигоди;

- дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємства;

- вивчення якості продукції, обґрунтування можливих напрямів її підвищення і ступінь впливу на прибутковість виробництва.