Мета – отримання знань та умінь по використанню сучасних інформаційних технологій в галузі наукових досліджень за напрямками спеціальності.

 Завдання – теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців із на­ступних питань:
– оволодіння теоретичними знаннями про інформаційні технології, автоматизовані навчальні системи і програмні засоби підтримки науково-дослідних робіт на всіх етапах їх виконання;
– отримання умінь використання стандартних програмно-технічних засобів та оригінальних програмних продуктів, орієнтованих на вирішення наукових і технологічних завдань при виконанні науково-дослідних робіт у фаховій галузі;
– оволодіння практичними навичками застосування сучасних технологій збору, оброблення і розповсюдження наукової інформації;
– формування навичок у використанні бази даних і ресурсів мережі Інтернет для вирішення завдань професійної діяльності.

 Перелік компетентностей:
Загальні компетентності
:
ЗК.03. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК.04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності:
ФК.03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій.

Заплановані результати навчання.

Програмні результати навчання:
ПР.03. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
ПР.06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових.
ПР.10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності.


The aim of the formation of basic knowledge about: methods of automated processing of economic information using computer and organizational equipment, principles of construction and operation of computers, effective use of modern information and communication technologies in professional activities, formation of practical work skills to solve professional problems in the field of economics.

Task is theoretical and practical training of future professionals on the following issues:
– the information technologies, their role and place in modern society;architecture and principles of operation of personal computers;
– software of modern information systems in the economy and trends in its development;
– technology of work in the environment of modern OS, including Windows OS;
– basics of building local computer networks and their place in modern information systems;
– user interface of local computer networks;
– technology of text document processing;
– technology of creating, editing and showing presentations;
– the concept of databases;
– technology for creating, editing and formatting spreadsheets;
– creating applications using automation tools in the MS Office environment;
– technology of creation, editing of graphic objects with the use of computer graphics;
– export, import and bind objects in the environment of the integrated MS Office package.

As a result of studying the discipline the student must.
to know:
– theoretical foundations of computer science and computer engineering;
– principles of information processing (including agro-industrial, economic, technical, etc.) by means of modern computer systems and technologies;
– methods of solving problems of management and administrative direction with the help of modern computer systems and technologies;
to be able to
:
– use information technology to create, process, store and disseminate information using modern computer technology;
– work in a network;
– perform actions with files in the operating system environment;
– to study the processes and solve problems in the field of organization of financial activities of agricultural enterprises with the help of modern computer technology.

List of competencies:
Integral competence is the ability to solve complex, specialized problems and practical problems in the field of management or in the learning process, which involves the application of theories and methods of management, is characterized by complexity and uncertainty of conditions.
General competencies

1. Skills in the use of information and communication technologies.
Special competencies
1. Ability to use computer technology and data processing software to solve economic problems, analyze information and prepare analytical reports.
Interdisciplinary links:
1. Higher mathematics.
2. Economic and mathematical modeling.


Мета – отримання знань та умінь по використанню сучасних інформаційних технологій в галузі наукових досліджень за напрямками спеціальності.

Завдання – теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців із на­ступних питань:
– оволодіння теоретичними знаннями про інформаційні технології, автоматизовані навчальні системи і програмні засоби підтримки науково-дослідних робіт на всіх етапах їх виконання;
– отримання умінь використання стандартних програмно-технічних засобів та оригінальних програмних продуктів, орієнтованих на вирішення наукових і технологічних завдань при виконанні науково-дослідних робіт у фаховій галузі;
– оволодіння практичними навичками застосування сучасних технологій збору, оброблення і розповсюдження наукової інформації;
– формування навичок у використанні бази даних і ресурсів мережі Інтернет для вирішення завдань професійної діяльності.

Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність
здатність розв’язувати комплексні завдання в галузі біології у процесі проведення дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення й інтегруються у світовий науковий простір через публікації. обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаціоналізації.
Загальні компетентності:
ЗК06 Здатність працювати автономно.
Спеціальні (фахові) компетентності:
СК03. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.

Заплановані результати навчання – при подальшому навчанні і професійній діяльності здобувачі мають бути здатними використовувати сучасні інформаційні технології в галузі наукових досліджень, застосовувати комплекс статистичних методів для планування і обробки результатів біологічних досліджень.
Програмні результати навчання:
РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати аналізу джерел літератури, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень, експерименту) і математичного та/або комп’ютерного моделювання.
РН04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у біології та дотичних міждисциплінарних напрямах.
РН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.