Навчальна дисципліна «Економіка сільського господарства» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження виробничих відносин в аграрному секторі, механізм дії економічних законів і форм їх прояву з урахуванням специфіки галузі.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка сільського господарства» пов’язана з курсами «Економіка підприємства», «Технологія переробки та зберігання с.-г. продукції», «ТВП тваринництва», «ТВП рослинництва», «Організація виробництва та планування на підприємствах АПК», «Маркетинг аграрних підприємств», «Аналіз господарської діяльності» тощо.

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів:

1. Сільське господарство як галузь національної економіки;

2. Економіка галузей рослинництва;

3. Економіка галузей тваринництва.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка сільського господарства» є формування економічного мислення у спеціалістів, підприємницький та комерційний підхід до розв'язання виробничих завдань., поглиблення знань з методики визначення ефективності інтенсивного використання виробничих ресурсів, а також раціональних форм і методів господарювання в сільському господарстві; вивчення сукупності аграрних економічних відносин, які розвиваються в сучасному сільському господарстві і мають забезпечити ефективне функціонування підприємств різноманітних форм власності і видів господарювання в ринкових умовах.

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МОДУЛЬ 1. Сільське господарство як галузь національної економіки.

 

1.1. Предмет, методи і завдання дисципліни «Економіка сільського господарства».

Сільське господарство та його народногосподарське значення. Фактори, що обумовлюють значення сільського господарства в економіці країни. Особливості сільськогосподарського виробництва. Предмет дисципліни. Завдання, що ставляться в процесі вивчення «Економіки сільського господарства». Методи вивчення дисципліни.

Агропромисловий комплекс і його структура. Поняття, склад і методи функціонування АПК. Сільське господарство – основна сфера АПК. Виробничі і економічні зв’язки між галузями АПК та їх розвиток. Кінцевий  продукт і ефективність АПК. Кінцевий продукт АПК, його склад у натуральній і вартісній формі. Підвищення  ефективності  агропромислового  виробництва на основі збалансованого розвитку різних ланок АПК і вдосконалення  взаємовідносин  між  його  галузями.

Поняття і значення інфраструктури сільськогосподарського підприємства. Класифікація інфраструктури. Народногосподарська, регіональна і господарська інфраструктура. Інфраструктура у системі агропромислового комплексу. Виробнича інфраструктура та її економічне значення. Галузі інфраструктури з обслуговування сільськогосподарського виробництва (агросервіс). Галузі інфраструктури, які забезпечують процес доведення продуктів АПК до споживача. Економічна ефективність виробничої інфраструктури. Соціальна інфраструктура та її економічне значення. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання

 

1.2. Спеціалізація і галузева структура сільськогосподарських підприємств

Суспільні форми організації виробництва та їх соціально-економічне значення. Сутність і об'єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці. Особливості спеціалізації у сільському господарстві. Зональна, господарська і внутрішньогосподарська спеціалізація. Внутрішньогалузева спеціалізація та її умови. Показники спеціалізації. Поняття галузі і галузевої структури. Економічна характеристика головних, додаткових і підсобних галузей. Показники економічної ефективності галузевої структури. Визначення ефекту від структурних зрушень у співвідношенні галузей аграрних підприємств. Вибір галузей і оцінка альтернатив у процесі формування галузевої структури підприємства. Типи спеціалізованих господарств. Рівень і економічна ефективність спеціалізації сільськогосподарського виробництва

 

1.3. Інтенсифікація та концентрація в сільськогосподарському виробництві

Економічна наука про екстенсивну та інтенсивну форми розширеного відтворення. Виникнення вчення про інтенсифікацію сільського господарства. Логічна схема аналізу інтенсифікації сільськогосподарського виробницт­ва. Критерій і показники рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва (землеробства й тваринництва). Критерій і показники продуктивності (ефекту) сільського господарства загалом (землеробства й тваринництва). Критерій і показники ефективності сільськогосподарського виробництва (землеробства й тваринництва). Сутність економічної ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Рівень виробництва та економічної ефективності у сільському господарстві України. Фактори, що зумовлюють ефективність інтенсифікації виробництва. Напрями інтенсифікації сільського господарства.

Сутність концентрації сільськогосподарського виробництва. Форми і особливості концентрації виробництва у сільському господарстві. Показники концентрації і оптимальні розміри сільськогосподарського виробництва. Економічна і соціальна ефективність концентрації сільськогосподарського виробництва та методика її визначення.

 

Модуль 2. Економіка виробництва продукції рослинництва

 

2.1. Економіка виробництва зерна

Роль зернового господарства в економіці країни. Значення галузі для розвитку сільськогосподарського підприємства. Науково-обґрунтований та фактичний рівень споживання продуктів переробки зернових. Визначення загальної потреби країни в зерні. Державне регулювання ринку зерна. роль Державної продовольчо-зернової корпорації України у регулюванні ринку зернових.

Показники, що характеризують розвиток зернової галузі. сучасний рівень розвитку галузі в Україні в розрізі підгалузей. Система показників, що характеризує ефективність функціонування зерновиробництва, та їх значення в Україні.

Напрями підвищення ефективності виробництва зернових культур. Удосконалення системи насінництва, внесення добрив відповідно до науково - обґрунтованих норм та інші технологічні аспекти вирощування зернових.

 

2.2. Економіка виробництва цукрових буряків

Технічні культури, їх класифікація та народногосподарське значення. Значення та особливості вирощування цукрових буряків в Україні. Динаміка зміни фактичного споживання цукру в Україні та його порівняння з науково - обґрунтованими нормами. Проблеми функціонування цукробурякового комплексу України. Державна підтримка виробників цукрових буряків. Розвиток галузі цукрового буряківництва в Україні, її розміщення.

Система показників, що характеризують економічну ефективність розвитку галузі буряківництво в сільськогосподарських підприємствах. Фактичний рівень ефективності вирощування цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах. Основні недоліки вирощування цукрових буряків в Україні. Напрями збільшення виробництва цукрових буряків і підвищення ефективності галузі.

 

2.3. Економіка виробництва соняшнику

Народногосподарське значення та групи олійних культур. Напрями використання та види продукції, що є результатом функціонування галузі. Значення соняшнику в економіці держави та сучасних сільськогосподарських підприємств. Розвиток та розміщення вирощування соняшнику на території України. Економічна ефективність галузі та показники, що її характеризують. Напрями підвищення економічної ефективності вирощування соняшнику.

 

2.4. Економіка виробництва льону-довгунця

Значення та особливості вирощування льону в Україні. Проблеми функціонування льонарського комплексу України. Державна підтримка виробників льону. Розвиток галузі льонарства в Україні, її розміщення.

Система показників, що характеризують економічну ефективність розвитку галузі в сільськогосподарських підприємствах, особливості їх визначення. Фактичний рівень ефективності вирощування льону у сільськогосподарських підприємствах. Основні недоліки розвитку галузі в Україні. Напрями збільшення виробництва продукції льонарства і підвищення ефективності галузі.

 

2.5. Економіка виробництва картоплі та овочів

Значення картоплярства в економіці Україні. Особливості та проблеми функціонування галузі на сучасному етапі розвитку економіки. Спеціалізація та розміщення виробників картоплі на території країни. Показники ефективності розвитку галузі та їх фактичний рівень. Фактори, що впливають на ціну картоплі. Напрями та резерви підвищення ефективності функціонування галузі.

Розвиток і розміщення виробництва овочів в Україні. Особливості овочівництва закритого та відкритого ґрунтів. Показники, що визначають ефективність овочівництва, їх диференціація залежно від напряму овочівництва. Динаміка показників ефективності функціонування галузі в Україні та шляхи її підвищення.

 

2.6. Економіка виробництва плодів, ягід і винограду

Розвиток і розміщення садівництва в Україні. Особливості вирощування кісточкових та зерняткових. Показники, що визначають ефективність функціонування галузі садівництва, їх диференціація залежно від напряму глузі. Динаміка показників ефективності функціонування галузі в Україні та шляхи її підвищення.

 

2.7. Економіка виробництва та використання кормів

Кормова база і її значення в розвитку тваринництва. Поняття кормової бази та її сучасний стан, вимоги до кормової бази. Кількісні і якісні зміни в кормовиробництві. Якість кормів та її вплив на ефективність тваринництва. Економічне значення повноцінної годівлі тварин. Вплив кормової бази на галузеву структуру тваринництва.

Джерела кормових ресурсів і їх економічна характеристика. Польове кормовиробництво як основне джерело кормів. Виробництво кормів з природних кормових угідь. Корми тваринного походження і відходи промислового виробництва. Ефективне використання побічної продукції, відходи галузей рослинництва і харчової промисловості.

Економічна оцінка кормових культур, кормів і раціонів. Мета, показники і методика економічної оцінки кормових культур, окремих видів кормів і раціонів. Економічна оцінка кормових ресурсів як фактор удосконалення структури кормовиробництва.

Шляхи збільшення виробництва і зниження собівартості кормів. Інтенсифікація польового і лукопасовищного кормовиробництва. Розширення пожнивних, післяукісних, змішаних і ущільнених посівів. Поверхневе і докорінне поліпшення сіножатей. Створення культурних пасовищ.

Прогресивні способи збирання, зберігання і згодовування кормів та їх економічна оцінка. Реалізація продукції кормовиробництва.

 

Модуль 3. Економіка виробництва продукції тваринництва

 

3.1. Економіка виробництва продукції скотарства

Роль скотарства в економіці країни. Значення галузі для розвитку сільськогосподарського підприємства. Науково-обґрунтований та фактичний рівень споживання молока та молочних продуктів в переводі на молока і м’яса та м’ясопродуктів. Зміна виробничої структури виробників молока та приросту живої маси ВРХ.

Показники, що характеризують розвиток галузі скотарства в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Сучасний рівень розвитку галузі в Україні. Система показників, що характеризує ефективність функціонування молочного та м’ясного скотарства, та їх значення в Україні.

Напрями підвищення ефективності виробництва молока та приросту ВРХ. Удосконалення системи годівлі, оптимізація структури кормових раціонів, племінна робота та інші технологічні аспекти утримання худоби та виробництва продукції. Удосконалення управління підприємством, маркетингової діяльності, мотиваційного механізму та ін.

 

3.2. Економіка функціонування галузі свинарства

Значення свинарства в продовольчому забезпеченні населення. Структурні зрушення і галузева структура галузей. Сучасний стан розвитку галузей, його особливості і проблеми.

Рівень продуктивності тварин, продуктивність праці, окупність виробничих витрат і кормів. Інтенсивність галузей, інтенсивні технології. Підвищення забезпеченості високоякісними і дешевими кормами. Поліпшення якості продукції, ріст продуктивності галузей, ліквідація втрат продукції, її зберігання, переробка та реалізація.

Методичні основи визначення показників економічної ефективності виробництва продукції свинарства. Шляхи підвищення показників ефективності виробництва приросту свиней.

 

3.3. Економіка функціонування вівчарства

Значення вівчарства в продовольчому забезпеченні населення. Структурні зрушення і галузева структура галузей. Сучасний стан розвитку галузей, його особливості і проблеми.

Рівень продуктивності тварин, продуктивність праці, окупність виробничих витрат і кормів. Інтенсивність галузей, інтенсивні технології. Підвищення забезпеченості високоякісними і дешевими кормами. Поліпшення якості продукції, ріст продуктивності галузей, ліквідація втрат продукції, її зберігання, переробка та реалізація.

Методичні основи визначення показників економічної ефективності виробництва продукції вівчарства. Шляхи підвищення показників ефективності виробництва приросту овець, вовни.

 

3.4. Економіка виробництва продукції галузі птахівництва

Народногосподарське та економічне значення галузі птахівництва, сучасний стан і проблеми розвитку. Рівень продуктивності галузей, продуктивності праці, окупності витрат і рентабельності.

Натуральні і вартісні показники економічної ефективності виробництва продукції галузі птахівництва. Оцінка ефективності галузей. Порівняльна економічна оцінка виробництва окремих видів продукції.

Фактори та шляхи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва. Порівняльна економічна оцінка різних технічних заходів.

 

3.5. Економіка виробництва продукції бджільництва

Народногосподарське та економічне значення бджільництва, сучасний стан і проблеми розвитку. Рівень продуктивності галузі, продуктивності праці, окупності витрат і рентабельності.

Натуральні і вартісні показники економічної ефективності виробництва продукції бджільництва. Оцінка ефективності і Порівняльна економічна оцінка виробництва окремих видів продукції.

Фактори та шляхи підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва.

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

основна:

1.                Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. – [2–ге вид., доп. і переробл.] / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с.

2.                Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

3.                Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: [Монографія] / В. Г. Андрійчук.  – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

4.                Экономика сельского хозяйства / [В. А. Добрынин, П. П. Дунаев,

5.                А. В. Беляев и др.]; под ред. В. А. Добрынина. – М.: Колос, 1978. – 399 с.

6.                Коваленко Н. Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков/ Н. Я. Коваленко. – М.: Тандем, 1998. – 448 с.

7.                Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка, М. М. Рудий, А. А. Чалий; [за ред. П. П. Руснака]. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

8.                Економіка сільського господарства: навч. посіб./ В. К.  Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий. та ін.; [за ред. В. К.  Збарського]. – К.: Каравела, 2009. – 264 с.

9.                Економіка сільського господарства: підручник / О. І. Здоровцов, Л. І. Касьянов, В. І. Мацибора, В. Й. Шиян; [за ред. О. І. Здоровцова, В. І. Мацибори]. -К.: Видавництво УСТА, 1993;

додаткова:

10.           Андрійчук В. Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / В. Г. Андрійчук, М. В. Зубець, В. В. Юрчишин. – К.: Аграрна наука, 2005. – 140 с.

11.           Артус М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки: монографія / М. М. Артус. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 354 с.

12.           Березівський П.С. Скотарський підкомплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та шляхи розвитку / П. С. Березівський, З.П. Березівський. – Львів: Українські технології. – 2000. – 140 с.

13.           Бойко В.І. Зернове господарство: проблеми і напрями розвитку. -К.: ІАЕ, 1998;

14.           Добрынин В. А. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рыночным отношениям / В. А. Добрынин. – М.: Изд–во МСХА, 1994. – 254 с.

15.           Дудар Т. Г. Економічні проблеми поліпшення якості сільськогосподарської продукції / Т. Г. Дудар. – Львів: Світ, 1991. – 456 с.

16.           Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: наукова доповідь / [За ред. В. М. Трегобчука, Б. Й. Пасхавера]. – К.: Інт–т екон. та прогнозув., 2007. – 260 с.

17.           Зимовець В. Н. Економіка молочного скотарства // В. Н. Зимовець. – К.: Урожай, 1989.- С. 70.

18.           Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції молочного скотарства: теоретико–практичний аспект: [Монографія] / Н. Г. Копитець. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». – 2007. – 208 с.

19.           Кравченко С. А. Адаптация экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка: монография / С. А. Кравченко. – К.: ННЦ ИАЭ, 2008. – 444 с.

20.           Криворучко В.І., Скупий В.М. Овочівництво в Україні в умовах перехідної економіки. - К.: ІАЕ, 1999;

21.           Малик М.И., Зіновчук В.В., Лупенко Ю.О. та ін. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. - К.: ІАЕ, 2002;

22.           Месель–Веселяк В. Я. Розвиток мясопродуктового під комплексу України / В. Я. Весель–Меселяк, О. В. Мазуренко, [під наук. ред. П. Т. Саблука] – К.:ННЦ «Інституту аграрної економіки». – 2004. – 198 с.

23.           Методичні рекомендації щодо формування спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції тваринництва та обґрунтування раціональних розмірів ферм і комплексів / В. Я. Месель–Веселяк, В. О. Мазуренко, В. П. Щепієнко [за ред В. Я. Месель–Веселяка]. – К.: 2007. – 64 с.

24.           Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери / О. М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. —400 с.

25.           Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: підручник / В. М. Нелеп. – [2–ге вид. перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 495 с.

26.           Онєгіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія / В. М. Онєгіна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.

27.           Толкач М.І. Кормовиробництво: стан і шляхи розвитку. - К.: ІАЕ, 1999;

28.           Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів  – Тернопіль: "Економічна думка", 2003. – 326 с

29.           Саблук П.Т.Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. Л. Валентинов. – К.: ІАЕ, 2002 – 294 с.

30.           Салила К. С. Ефективність господарської діяльності підприємств Запоріжжя / К. С. Салила. – Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2005. – 187 с.

31.           Сокол А. И. Резервы экономии ресурсов в животноводстве / А. И. Сокол, В. Д. Белойван, К. Г. Храпач, В. В. Мерчанський. – Х.: Бизнес Информ, 2003. – 160 с.

32.           Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика). Т. 2. Нормативна собівартість та ціни на сільськогосподарську продукцію / [За ред. П.Т. Саблука, Ю.Ф. Мельника,

33.           М.В. Зубця, В.Я. Месель–Веселяка]. – К., 2008. – 650 с.

34.           Шпикуляк О. Г. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / О. Г. Шпикуляк, Ю. П. Воскобійник, О .В. Овсянніков та ін.; [За ред. Шпикуляка О. Г., Воскобійника Ю. П., Овсяннікова О. В.] – К., 2007. – 294 с.

35.           Щелкунов В. І. Методологічне обґрунтування узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва та його використання у сфері соціально–трудових відносин / В. І. Щелкунов, О. О. Воронін, О. О. Давидюк. – К.: «Наукова думка», 2005. – 186 с.

36.           Яковчик Н. С. Кормление и содержание высокопродуктивных коров / Н. С. Яковчик, А. М. Лапотко, [под ред. Плященко С.И.] – Молодечно: Тип. «Победа», 2005. – 287 с.

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Контроль знань і умінь студентів з дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Формою підсумкового контролю є іспит.

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 

Засобами діагностики успішності навчання є задачі та завдання для практичних занять, тестові комплекти завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання. Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з використанням комплектів контрольних робіт (ККР).

 

 


Нині загострення конкуренції на світових ринках потребує впровадження логістики в практичну діяльність підприємств як одного з найвагоміших чинників підвищення конкурентоспроможності компаній. Такий фактор, як масштабність виробництва себе вичерпує. Сьогодні стратегія розвитку багатьох провідних бізнесорганізацій будується не на високих, а на помірних темпах економічного зростання, адже стало очевидним, що неоптимальні витрати компенсувати темпами зростання не вдасться.

Реалізація концепції логістичного управління ретроспективно відбувалася у певній логічній послідовності, що визначалося рівнем теоретичного осмислення та практичного застосування передовими організаціями, починаючи від фрагментарного і закінчуючи інтегрованим об’єктом виробництва. Усе це вимагає глибоких економічних знань та відповідних навичок у професійній діяльності. У сучасних умовах успішно функціонують лише ті підприємства, які своєчасно і компетентно визначають вимоги ринку, створюють і організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, що забезпечує високу прибутковість. Поставлені завдання зможуть виконати лише ті фахівці, які добре засвоїли основи логістики. Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами, тому для його засвоєння потрібно мати певну базу знань і навичок з макро- і мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, вищої математики та ін.

Дисципліна – обов‘язкова

Кількість годин за навчальним планом – 150 годин/5 кредити ЕКТС

Спеціальність – Підприємнцтво, торгівля та біржова діяльність

Об‘єктом вивчення дисципліни є матеріальні та пов‘язані з ними інформаційні потоки. Предмет дисципліни – загальні закономірності розвиткулогістичних систем, особливості, тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

Міждисциплінарні зв‘язки

Перелік дисциплін які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: макро- і мікроекономіки, маркетинг, менеджмент, вища математика та ін.

Перелік дисциплін вивчення яких безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: стратегія підприємства, міжнародна економіка, економіка і організація інвестиційної діяльності, фінансовий менеджмент тощо.

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ

ТЕМА 1.1. Логістика як наука і сфера професійної діяльності

Сутність логістики як економічної науки. Поняття, сутність та завдання логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики. Понятійний апарат логістики. Еволюція концептуальних підходів логістики, етапи розвитку та її встановлення. Рівні формування логістики.

Мета, завдання, функції логістики на макро- і мікрорівні. Необхідність оптимізації потокових процесів з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Методологічні засади логістики. Основні методології сучасної теорії логістики: • системний підхід; кібернетичний підхід дослідження операцій; економіко-математичне моделювання.

Місце логістики в сучасних методах управління економічною діяльністю. Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Теоретичні і практичні аспекти організації бізнесу на базі логістичних концепцій.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 17; 20; 22; 26; 28; 29; 35; 41]

ТЕМА 1.2. Теоретична концепція логістики

Теоретичні аспекти сучасної концепції логістики та її основні положення. Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходу до створення бізнесу та управління потоковими процесами.

Характеристика основних принципів логістики. Еволюція концепції логістики. Види та характеристика концепцій логістики. Сім правил логістики. Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами логістики.

Взаємодія логістики з виробництвом, маркетингом і фінансуванням. Організаційні аспекти логістичного менеджменту. Парадигми логістики. Практичне використання та основні напрями досліджень у галузі логістики.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 17; 20; 22; 26; 28; 29; 35; 41]

ТЕМА 1.3. Логістичні системи та ланцюги

Сутність системного підходу в логістиці. Системний підхід як методологічна база логістики. Визначення та основні принципи системного підходу.

Види логістичних систем. Класифікація логістичних систем. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку логістичних систем. Попередні заходи щодо побудови логістичних систем. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування логістичної системи. Критерії оцінювання та систем оптимізації при виборі логістичної системи. Внутнівиробничі логістичні системи та їх зв‘язок із зовнішнім середовищем.

Поняття матеріальних потоків та їх характеристика. Види матеріальних потоків та їх класифікація. Показники матеріального потоку. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління управління інтегрованими потоками.

Класифікація логістичних операцій. Характеристика логістичних операцій. Логістичні операції з матеріальними, інформаційнимим, фінансовими та сервісними потоками.

Підходи до формування оптимальних логістичних ланцюгів. Логістичне управління як стратегія підвищення ефективності і конкурентоспроможності.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 20; 26; 28; 35]

ТЕМА 1.4. Практика логістичного забезпечення зовнішньоекономічних зв‘язків

Зовнішньоторгівельні угоди та логістичні системи міжнародного товароруху. Зовнішньоторгівельні операції. Світовий фрахтовий ринок та деякі його показники. Практичні матеріали для вирішення задач в умовах зовнішньоеконгмічної діяльності. Документарний супровід здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ефективність зовнішньоекономічних операцій.

Література [7; 9; 11; 12; 34; 35]

ТЕМА 1.4. Логістичний сервіс

Сутність логістичного сервісу. Поняття та формування системи логістичного сервісу. Параметри і характеристики логістичного обслуговування.

Показники, що характеризують рівень логічного сервісу та методики їх розрахунку. Залежність витрат на сервіс від його рівня. Залежність обсягів продажу від рівня сервісу. Визначення оптимального обсягу рівня логістичного сервісу.

Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг. Класифікація видів сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL. Сервісні центри.

Література [1; 15; 19; 20; 23; 41]

ТЕМА 1.5. Оцінювання ефективності логістичної системи

Ефективність логістичної системи, підходи до її оцінювання.

Управління логістичними витратами та підходи до їх класифікації. Проблеми, що перешкоджають ефективному визначенню, аналізу і контролю логістичних витрат.

Перспективи розвитку логістичної системи та її значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Методика оцінювання ефективності функціонування логістичної системи.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 20; 26; 28; 35]

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СФЕРИ ЛОГІСТИКИ

ТЕМА. 2.1. Заготівельна логістика

Об’єкти логістичного управління у постачанні. Сутність заготівельної логістики та її основні завдання. Управління постачанням на заготівельному етапі. Особливості логістики на заготівельному етапі. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики.

Опрацювання замовлень та їх виконання. Обгрунтування економічного вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення та періодичність постачання товарів.

Вибір оптимального постачальника. Методи закупівлі. Оптимізація закупівельних рішень. Вибір териториально віддаленого постачальника на основі аналізу повної вартості.

Контроль у сфері закупівельної діяльності і ухвалення рішення щодо розміщення замовлення.

Література [6; 15; 19; 23; 25;29; 33; 40; 41]

ТЕМА 2.2. Виробнича логістика

Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. Логістична організація виробничих процесів. Характеристика законів виробничих процесів.

Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі. Системи управління матеріальними потоками у виробничий логістиці. Оцінювання економічних витрат виробництва.

Визначення оптимального обсягу матеріального потоку. Розрахунок точки беззбитковості функціонування мікрологістичної системи.

Література [6; 24; 26; 29]

ТЕМА 2.3. Розподільча (збутова) логістика

Об’єкти логістичних рішень у збуті. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі. Логістичні посередники в дистрибуції.

Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. Організація дистриб’юторських систем торгівлі. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Формування оптимальної системи розподілу. Логістичні канали та логістичні ланцюги.

Визначення меж ринку збуту.

Література [2; 6; 14; 23; 26; 34; 44]

ТЕМА 2.4. Складська логістика

Склади, їх визначення і види. Роль складування в логістичній системі. Функції складів. Характеристика складських операцій. Поняття вантажної одиниці як найважливішого елемента логістики. Характеристика систем складування і розміщення запасів.

Сучасні тенденції розвитку складської мережі. Логістичні операції на складі. Особливості організації технологічного процесу на складі.

Значення тари та пакування при виконанні складських операцій. Визначення понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уніфікація вантажних одиниць”. Автоматизовані складські системи.

Література [4; 6; 8; 20; 28; 40; 41]

ТЕМА 2.5. Управління запасами

Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Класифікація запасів у логістичній системі. Функції запасів. Витрати, пов’язані з утриманням запасів. Планування та нормування запасів.

Системи управління запасами. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”).

Управління запасами із використанням аналізу АВС-XYZ.

Література [1; 15; 19; 20; 23; 41]

ТЕМА 2.6. Транспортна логістика

Роль та завдання транспортної логістики. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних засобів.

Логістична концепція роботи транспортних підприємств. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування.

Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернаттиви та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів у логістичних системах. Унімодальні, мультимодальні системи доставки товарів. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. Оптимізація поставки товарів.

Методи економічного стимулювання ефективної організації транспортування товарів. Економічні методи державного регулювання товароруху. Економіко-математичні методи розробки оптимальних шляхів ланковості товароруху. Документація на перевезення вантажів.

Література [24; 26; 30; 35]

ТЕМА 2.7. Інформаційна логістика

Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій логістики. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку.

Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). Принципи побудови інформаційних систем у логістиці.

Література [2;4; 6; 8; 9; 15;20; 28; 3540; 41]

 

3. Рекомендована література

1. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. — М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. — 128 с.

2. Гаджинский А. М. Логистика. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. —228 с.

3. Глогусь О. Логістика: Навч. посіб. — Тернопіль: Екон. думка, 1998. — 166 с.

4. Гордон М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. — 195 с.

5. Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицькі О. Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. — Вінниця: Нова кн., 2004.— 464 с.

6. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гардарики, 1996. —120 с.

7. Кальченко А. Г. Основи логістики: Навч. посіб. — К.: Знання; КОО, 1999. — 135 с.

8. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. — Львів: Львівська політехніка, 2001.

9. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 416 с.

10. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 448 с.

11. Крикавський Є. Логістика: Навч. посіб. — Львів: НУ “Львівська політехніка”, 1999. — 264 с.

12. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 271 с.

13. Неруш Ю. М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

14. Николайчук В. Е. Заготовительная и производительная логистика. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

15. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

16. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 270 с.

17. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Иформ.-издат. дом “ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Додаткова

18. Акулич И. Л. Маркетинг: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. —Минск: Вышэйш. шк., 2002. — 447 с.

19. Альбеков А. У. Логистика коммерции: Учеб. пособие / А. У. Альбеков, В. П. Федько, О. А. Митько. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. —511 с.

20. Балабанов И. Т. Электронная коммерция. — СПб.: Питер, 2001. —336 с.

21. Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах /М. Васелевський, Р. Патора. — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 272 с.

22. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. — Львів: ЦУЛ, 2003. — 532 с.

23. Иванов В. В. Муниципальный менеджмент: Справ. пособие/

В. В. Иванов, А. Н. Коробова. — М.: Инфра -М, 2002. — 718 с.

24. Информационные технологии в бизнесе = The IEBM handbook of information technology in business / Под ред. М. Желены; Пер.А. Железниченко, И. Клюева, А. Ларичева и др. — СПб.: Питер, 2002. — 1120 с.

25. Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту / К. Е. Фесенко, Л. Г. Зайончик, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. — К.: Наук. світ, 2002. — 259 с.

26. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / За ред. І. В. Сороки. — К.: Студцентр, 2002. — 608 с.

27. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: Знання-прес, 2002. — 384 с.

28. Коммерческая деятельность предприятия / В. К. Козлов, С. А. Уваров, Н. В. Яковлева и др. — СПб.: Политехника, 2000. — 322 с.

29. Костяев Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 656 с.

30. Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами.

Логистика: Пер. с англ. — СПб.: Полигон, 1999. — 768 c.

31. Логистика, эффективость и риски внешнеэкономических операций / К. В. Захаров, А. В. Цыганкова, В. П. Бочарников, А. К. Захаров. — К.: ИНЭКС, 2001.

32. Логистика: Учебник / Под ред. В. А. Аникина. — 3-е изд., перераб.и доп. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 368 с.

33. Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. — СПб.: ООО “Издательство Полигон”, 1999. — 768.

34. Маркетинг: Энциклопедия / Ред. М. Бейкер. — СПб.: Питер, 2002. — 1200 с.

35. Николайчук В. Е. Логистика. — СПб.: Питер, 2003. — 160 с.

36. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 264 с.

37. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. — М.: Инфра -М, 1999. — 200 с.

38. Панкратов Ф. Г., Середина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб. для высш. спец. учеб. заведений. — 3-е изд. — М.: Информ.-внедренч. центр “Маркетинг”, 1997. — 328 с.

39. Пантелеева Д., Чаленко А. Процессный подход к управлению логистической компанией // Логистика. — 2003.

40. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб. —К.: ЦУЛ, 2003. — 370 с.

41. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літератури, 2003. — 192 с.

42. Родионова В. Н., Туровец О. Г., Федоркова Н. В. Логистика: Конспект лекций. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 160 с.

43. Филоненко В. Г. Система материально-технического обеспечения. Маркетинг. Логистика: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2003. — 62 с.

44. Чудаков А. Д. Логистика: Учебник. — М.: Изд-во РЛД, 2001. —480 с.

Список серверів логістичної інформації в мережі Іnternet

www.ILC.ru Логистическая информация

www.logassoc.asn.au Ассоциация логистики. Австралия

www.leeshore.com/log.fics Виртуальная логистическая директория (ПО по логистике)

www.hitlog.com Дистрибуция, логистические услуги

 

www.clm.org Совет по логистическому

менеджменту (Council of Logistics Management). США

www.menlolog.com

www.cargolog.com База данных по компании (транспорт, склад)

www.institute-oflogistics.org.uk Институт логистики. Англия

www.miebach.com Разработка логистических проектов

www.msas.com Логистические услуги транспортных компаний: точные технологии доставки товаров

www.sntc.fr

www.btl.se

* Найменування серверів надано згідно з даними мережі Internet


Нині стратегія розвитку багатьох провідних бізнес організацій будується не на високих, а на помірних темпах економічного зростання, адже стало очевидним, що неоптимальні витрати компенсувати темпами зростання не вдасться. Логістика туризму - новітній науково-практичний напрям, в якому вивчають логістичні особливості туристичної галузі. Використання логістичних принципів і прийомів в управлінні туристичними фірмами дає змогу значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу шляхом зменшення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів.

Комплекс складових туристичної послуги охоплює засоби розміщення та харчування туристів, засоби їх транспортування, програмно-екскурсійного забезпечення, інформаційного й фінансового обслуговування тощо. У функціональному аспекті як окрема туристична послуга, так і її складові передбачають логістичні функції постачання, виробництва та збуту.

Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами, тому для його засвоєння потрібно мати певну базу знань і навичок з економічної теорії, маркетингу, менеджменту, вищої математики та ін.

Дисципліна – вибіркова

Кількість годин за навчальним планом – 108 годин/3 кредити ЕКТС

Спеціальність - 242 «Туризм»

Об‘єктом вивчення дисципліни є матеріальні та пов‘язані з ними інформаційні потоки. Предмет дисципліни – загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості, тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика» є ознайомлення студентів з основними поняттями та методами організації логістики взагалі, особливо в туризмі, створення базису для вивчення інших дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Логістика» є: ознайомлення з науковими засадами дослідження логістики; вивчення особливостей наукових підходів до процесу формування логістики і логістики турпродукту; вивчення шляхів підвищення економічної ефективності роботи каналів постачання; практичне засвоєння логістичного механізму на туристичному підприємстві; вивчення основ побудови стратегічних і тактичних планів роботи логістичної служби;

Міждисциплінарні зв‘язки

Перелік дисциплін на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: географія туризму, туристичне краєзнавство, менеджмент, економіка підприємств, вища математика та ін., що викладаються студентам спеціальності «Туризм» першого бакалаврського рівня вищої освіти.

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ, ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1.1. Теоретичні основи логістики

Сутність логістики як економічної науки. Поняття, сутність та завдання логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики. Понятійний апарат логістики. Еволюція концептуальних підходів логістики, етапи розвитку та її встановлення. Рівні формування логістики.

Мета, завдання, функції логістики. Необхідність оптимізації потокових процесів з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Методологічні засади логістики. Основні методології сучасної теорії логістики. Місце логістики в сучасних методах управління економічною діяльністю. Теоретичні і практичні аспекти організації бізнесу на базі логістичних концепцій. 

ТЕМА 1.2. Науково-практичні концепції  та методологічний апарат логістики

Теоретичні аспекти сучасної концепції логістики та її основні положення. Характеристика основних принципів логістики. Види та характеристика концепцій логістики. Сім правил логістики.

Практичне використання та основні напрями досліджень у галузі логістики. Туристопотік як головний об’єкт дослідження логістики туризму. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму. Базові поняття логістики туризму. 

ТЕМА 1.3. Об’єкти логістичного управління та логістичні завдання в туризмі

Сутність системного підходу в логістиці. Концепція сталого розвитку туризму. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму.

Види логістичних систем. Класифікація логістичних систем. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму. Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму.Застосування логістичного підходу в українському туризмі.

Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи. Логістичний цикл обслуговування туристів. 

ТЕМА 1.4. Логістика ресурсної бази туризму та логістика турфірми

Логістичні процеси і логістична діяльність. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки. Концепція логістики турфірми. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми.Поняття матеріальних потоків та їх характеристика. Види матеріальних потоків та їх класифікація. Показники матеріального потоку. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі 

ТЕМА 1.5. Інформаційна та сервісна логістика в туризмі

Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій логістики. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку. Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливості.

Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в туризмі. Принципи побудови інформаційних систем у логістиці

Концептуальні основи логістики послуг. Сутність логістичного сервісу. Поняття та формування системи логістичного сервісу. Параметри і характеристики логістичного обслуговування.

Показники, що характеризують рівень логічного сервісу та методики їх розрахунку. Залежність витрат на сервіс від його рівня. Залежність обсягів продажу від рівня сервісу. Визначення оптимального обсягу рівня логістичного сервісу. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Структура і особливості логістичних процесів в туризмі 

ТЕМА. 2.1. Заготівельна логістика

Об’єкти логістичного управління у постачанні. Сутність заготівельної логістики та її основні завдання. Управління постачанням на заготівельному етапі. Особливості логістики на заготівельному етапі. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики.

Опрацювання замовлень та їх виконання. Обгрунтування економічного вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення та періодичність постачання товарів.

Вибір оптимального постачальника. Методи закупівлі. Оптимізація закупівельних рішень. Вибір териториально віддаленого постачальника на основі аналізу повної вартості.

Контроль у сфері закупівельної діяльності і ухвалення рішення щодо розміщення замовлення. 

ТЕМА 2.2. Виробнича логістика

Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. Логістична організація виробничих процесів. Характеристика законів виробничих процесів.

Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі. Системи управління матеріальними потоками у виробничий логістиці. Оцінювання економічних витрат виробництва.

Визначення оптимального обсягу матеріального потоку. Розрахунок точки беззбитковості функціонування мікрологістичної системи. 

ТЕМА 2.3. Розподільча (збутова) логістика

Об’єкти логістичних рішень у збуті. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі. Логістичні посередники в дистрибуції.

Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. Організація дистриб’юторських систем торгівлі. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Формування оптимальної системи розподілу. Логістичні канали та логістичні ланцюги.

Визначення меж ринку збуту. 

ТЕМА 2.4. Складська логістика

Склади, їх визначення і види. Роль складування в логістичній системі. Функції складів. Характеристика складських операцій. Поняття вантажної одиниці як найважливішого елемента логістики. Характеристика систем складування і розміщення запасів.

Сучасні тенденції розвитку складської мережі. Логістичні операції на складі. Особливості організації технологічного процесу на складі.

Значення тари та пакування при виконанні складських операцій. Визначення понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уніфікація вантажних одиниць”. Автоматизовані складські системи. 

ТЕМА 2.5. Управління запасами

Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Класифікація запасів у логістичній системі. Функції запасів. Витрати, пов’язані з утриманням запасів. Планування та нормування запасів.

Системи управління запасами. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”).

Управління запасами із використанням аналізу АВС-XYZ

ТЕМА 2.6. Транспортна логістика

Роль та завдання транспортної логістики. Вибір типу транспорту, та компани-перевізника в логістиці туризму. Логістика повітряного транспорту в туризмі. Логістика автомобільних перевезень у туризмі. Логістика залізничних подорожей. Логістичне забезпечення морських круїзів. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок. Логістична концепція роботи транспортних підприємств. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування.

Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернаттиви та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів у логістичних системах. Унімодальні, мультимодальні системи доставки товарів. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. Оптимізація поставки товарів.

Методи економічного стимулювання ефективної організації транспортування товарів. Економічні методи державного регулювання товароруху. Економіко-математичні методи розробки оптимальних шляхів ланковості товароруху. Документація на перевезення вантажів. 

3. Рекомендована література

Основна

1. Банько В.Г. Туристична логістика: Навч.пос.  – К.:ЦУЛ, 2008.

2. Гаджинский А. М. Логистика. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. —228 с.

3. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Уч.пос. – М.: Финансы и статистика, 2004.

4. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. — Львів: Львівська політехніка, 2001.

5. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 416 с.

6. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 448 с.

7. Неруш Ю. М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

8. Николайчук В. Е. Заготовительная и производительная логистика. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

9. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

10. Мальська М.П., Атнонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підр. – К.: Знання, 2008.

16. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 270 с.

. — 772 с.

11. Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму: навч.пос. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007.

12. Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч.пос. – К.: Знання, 2009.

13. Смирнов І.Г., Фоменко Н.В. Міжнародний туристичний бізнес: навч.-метод.пос. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2009.

14. Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: навч.пос. – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2016.

15. Смирнов І.Г. Маркетинг сталого туризму: навч.пос. – К.:Ліра-К, 2019. 

ДОДАТКОВА 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: Аспект Пресс, 2004.

2. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: Навч.пос. – К.: Альтерпрес, 2008.

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти – К.:Альтерпрес, 2004.

4. Смирнов І.Г. Транспортна логістика: навч.пос. – К.: ЦУЛ, 2008.

5. Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: міжнародний та український аспекти / Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. - №4 (45).- С.4-18.

6.Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/ Под.ред. Л.П,Воронцовой. – М.:АспектПресс, 2002.

7. Альбеков А. У. Логистика коммерции: Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. —511 с.

8. Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 272 с.

9. Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту. — К.: Наук. світ, 2002. — 259 с.

10. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: Знання-прес, 2002. — 384 с.

11. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літератури, 2003. — 192 с. 

Список серверів логістичної інформації в мережі Іnternet

www.logassoc.asn.au Ассоциация логистики. Австралия

www.leeshore.com/log.fics Виртуальная логистическая директория (ПО по логистике)

www.hitlog.com Дистрибуция, логистические услуги

www.clm.org Совет по логистическому

менеджменту (Council of Logistics Management). США

www.menlolog.com

www.cargolog.com База данных по компании (транспорт, склад)

www.institute-oflogistics.org.uk Институт логистики. Англия

www.miebach.com Разработка логистических проектов

www.msas.com Логистические услуги транспортных компаний: точные технологии доставки товаров

www.sntc.fr

www.btl.se

* Найменування серверів надано згідно з даними мережі Internet 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний та семестровий контроль.

 


Навчальна дисципліна «Проектний аналіз» орієнтована на визначення сутності та складових проведення проектного аналізу, обумовлених як специфікою діяльності самого підприємства, так і проектів, що плануються до реалізації, а також на отримання та розвиток умінь і навичок оцінки проектів за різними показниками, визначення альтернативних проектів, проведення специфічних аналізів.

Метою вивчення дисципліни є надання можливості здобути теоретичні знання про методологію та реалізацію інвестиційних проектів, оволодіння концептуальними основами підготовки проектів, про способи та засоби залучення ресурсів для них, надання можливості набути знання з теорії і практики для аналізу цих проектів, здобуття практичних навичок здійснювання процедур, прийомів та визначення критеріїв, які використовуються при прийнятті проектних рішень. 

Предмет дисципліни є вивчення концепцій, підходів і критеріїв визначення, порівняння й обґрунтування альтернативних рішень та проектів на основі системного підходу за умов найефективнішого використання наявних ресурсів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: − вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються в світовій практиці під час аналізу проектних рішень; − з’ясування найважливіших проблем, пов’язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; − оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібним для проведення перед проектних заходів, засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними

                                           Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1.1. Предмет і мета проектного аналізу

Тема 1.2. Концепція проекту

Тема 1.3. Життєвий цикл проекту.

Тема 1.4. Критерії оцінки інвестиційних проектів

Тема 1.5. Методологія проектного аналізу

Тема 1.6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

Тема 2.1. Комерційний (маркетинговий) аналіз

Тема 2.2. Технічний аналіз

Тема 2.3. Екологічний аналіз

Тема 2.4. Інституційний аналіз

Тема 2.5. Соціальний аналіз

Тема 2.6. Економічний аналіз

Тема 2.7. Основи фінансового проектування

Тема 2.8. Управління проектом

Фома підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

Засоби діагностики успішності навчання. Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни  здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Поточний – під час виконання практичних завдань, засвоєння цього модулю (модульний контроль).

Підсумковий –  включає іспит, оцінку за який виставляють за результатами трьох модулів.


Рекомендована література(посібники, доіідники, тощо)

Основна

1.     Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 263 с.

2.     Бардин Г.О. Проектный анализ. – М.: Знамя, 2006.

3.     Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

4.     Березівський П.С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навч. посібник / За ред. П.С.Березівського. – 2-ге вид. – Л.: «Магнолія плюс», СПД ФО В.М. Піча, 2006. – 443 с.

5.     Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

6.     Волков И. М., Грачёва М. В. Проектный анализ. – М.: ИНФРА, 2004.

7.     Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч.посібник. – К.: Укр. Центр духовної літератури, 2000. – 428 с.

8.     Галушко В.П., Штрьобель Герберт, Віллєке Г., Писаренко В.М., Блятштайнер Н. Виробнича економіка: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 400с.

9.     Кадастр природних ресурсів: Навч. посібник / О.Я. Микула, М.Г. Ступень, В.Ю. Пересоляк. – Л.: «Новий Світ – 2000», 2006. – 192 с.

10.           Кон’ юктура ринків: Конспект базових тем. – Л.: Вид. Львівської комерц. акад., 2006 – 140 с.

11.           Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Моногр. – К.: КНЕУ, 2001.

12.           Крехівський О.В., Чирков В.Г. Інвестиції: Умови і вимоги. – К.: Фенікс, 2006. – 166 с.

13.           Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001.

14.           Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Затверджено наказом №22 Агенства з питань запобігання банкрутству підприємства та організацій від 23.02.1998// Українська інвестиційна газета. – 1998. – 21 квітня. – С.29-32.

15.           Мир управления проектами/ Под ред. Х. Решке, Х. Шелли: Пер. с анг. – М.:Альянс, 1994.

16.           Москвін С.О., Бевз С.М., Верба А.А., Дідик В.Г., Новиков В.А., Унковська Т.Є. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998.

17.           Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки: Дослідження Фонду Хайнца Ніксдорфа / Хеннінг Клодит, Клаудія М. Бух, Бйорн Хрістенсен, Еріх Гундлах, Ральф Хайнріх: Пер. з нім. – К.: Таксон, 2006. – 305 с.

18.           Папп В. Управління регіональним інвестиційним процесом та вибір ефективних інвестиційних проектів в умовах ризику: Моногр. – Ужгород: Ліра, 2006. – 164 с.

19.           Проектний аналіз: Навч. посіб. / Під. ред. Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – 368 с.

20.           Рахуба А.М.  Інноваційні  тенденції на євроринку іпотеки / Соц.- екон. дослідж. в перехідн. період. – 2006. – Вип.. З (LIХ); ч. 2.

21.  Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов. – СПб.: ДваТрИ, 1996. – 610 с.

 

Додаткова

22.           Конституція України. – К.: Вид. ін-ту законодавства ВР України, 1996. – 249 с.

23.           Про інвестиційну діяльність. Закон України // Голос України. – 1991. – 18 вересня. – №561 – ХІІ.

24.           Про інвестиційні фонди та інвестиційні кампанії. / Указ Президента України №55-94 // Голос України. - 1994. - 19 лютого.

25.           Про оподаткування прибутку у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями на стан на 16.12.97

26.           .Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 30 бер. – № 18.

27.           Про режим іноземного інвестування: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1996. – 25 квітня. – № 77-78.

28.           Про пестициди і отрутохімікати: Закон України // Голос України. – 1995. – 11 квіт. – № 67.

29.           Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1997. – 17 лип. – № 130.

30.           Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 лип. – № 135-136.

31.           Земельний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 лист. – №211-212.

32.  Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»: Закон України від 2 жовтня 2003 року № 1211-IV  // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 10.

33.           Про охорону земель: Закон України – 2003. – №962 – IV.

34.           Про оцінку земель: Закон України – 2003. – №1378. – IV.

35.           Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 вер. – №172.

36.           Про стандартизацію: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 20 черв. – №108.

37.           Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 бер. – № 50.

38.           Про підтримку малого підприємництва: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 лист. – № 217.

39.           Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8.08.1995. // Посібник па реформуванню сільськогоспо­дарських та переробних підприємств. – 2-ге вид. доп. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С.283-285.

40.           Про Концепцію амортизаційної політики: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 бер. – № 55.

41.           Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 14 лист. – № 210.

42.           Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки: Указ Президента України // Сільський час. – 2002. – 27 лют. – № 16.

43.           Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 1995 р. №231 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 4 квітня. – № 50.

44.           . Актуальні проблеми технічної політики в аграрному секторі України / М. Зубець, Я. Гуков, М. Грицишин. – Глеваха: ННЦ "ІМЕСГ", 2005. – 77 с.

Нині загострення конкуренції на світових ринках потребує впровадження логістики в практичну діяльність підприємств як одного з найвагоміших чинників підвищення конкурентоспроможності компаній. Такий фактор, як масштабність виробництва себе вичерпує. Сьогодні стратегія розвитку багатьох провідних бізнес організацій будується не на високих, а на помірних темпах економічного зростання, адже стало очевидним, що неоптимальні витрати компенсувати темпами зростання не вдасться.

Реалізація концепції логістичного управління ретроспективно відбувалася у певній логічній послідовності, що визначалося рівнем теоретичного осмислення та практичного застосування передовими організаціями, починаючи від фрагментарного і закінчуючи інтегрованим об'єктом виробництва. Усе це вимагає глибоких економічних знань та відповідних навичок у професійній діяльності. У сучасних умовах успішно функціюють лише ті підприємства, які своєчасно і компетентно визначають вимоги ринку, створюють і організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, що забезпечує високу прибутковість. Поставлені завдання зможуть виконати лише ті фахівці, які добре засвоїли основи логістики. Даний курс логічно пов'язаний з іншими дисциплінами, тому для його засвоєння потрібно мати певну базу знань і навичок з макро- і мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, вищої математики та ін.

Дисципліна – обов‘язкова

Кількість годин за навчальним планом – 150 годин/5 кредити ЕКТС

Спеціальність – Підприємнцтво, торгівля та біржова діяльність

Об‘єктом вивчення дисципліни є матеріальні та пов‘язані з ними інформаційні потоки. 

Предмет дисципліни – загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості, тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

Міждисциплінарні зв‘язки

Перелік дисциплін які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: макро- і мікроекономіки, маркетинг, менеджмент, вища математика та ін.

Перелік дисциплін вивчення яких безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: стратегія підприємства, міжнародна економіка, економіка і організація інвестиційної діяльності, фінансовий менеджмент тощо.

                                 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ

ТЕМА 1.1. Логістика як наука і сфера професійної діяльності

Сутність логістики як економічної науки. Поняття, сутність та завдання логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики. Понятійний апарат логістики. Еволюція концептуальних підходів логістики, етапи розвитку та її встановлення. Рівні формування логістики.

Мета, завдання, функції логістики на макро- і мікрорівні. Необхідність оптимізації потокових процесів з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Методологічні засади логістики. Основні методології сучасної теорії логістики: • системний підхід; кібернетичний підхід дослідження операцій; економіко-математичне моделювання.

Місце логістики в сучасних методах управління економічною діяльністю. Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Теоретичні і практичні аспекти організації бізнесу на базі логістичних концепцій.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 17; 20; 22; 26; 28; 29; 35; 41]

ТЕМА 1.2. Теоретична концепція логістики

Теоретичні аспекти сучасної концепції логістики та її основні положення. Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходу до створення бізнесу та управління потоковими процесами.

Характеристика основних принципів логістики. Еволюція концепції логістики. Види та характеристика концепцій логістики. Сім правил логістики. Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами логістики.

Взаємодія логістики з виробництвом, маркетингом і фінансуванням. Організаційні аспекти логістичного менеджменту. Парадигми логістики. Практичне використання та основні напрями досліджень у галузі логістики.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 17; 20; 22; 26; 28; 29; 35; 41]

ТЕМА 1.3. Логістичні системи та ланцюги

Сутність системного підходу в логістиці. Системний підхід як методологічна база логістики. Визначення та основні принципи системного підходу.

Види логістичних систем. Класифікація логістичних систем. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку логістичних систем. Попередні заходи щодо побудови логістичних систем. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування логістичної системи. Критерії оцінювання та систем оптимізації при виборі логістичної системи. Внутнівиробничі логістичні системи та їх зв‘язок із зовнішнім середовищем.

Поняття матеріальних потоків та їх характеристика. Види матеріальних потоків та їх класифікація. Показники матеріального потоку. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління управління інтегрованими потоками.

Класифікація логістичних операцій. Характеристика логістичних операцій. Логістичні операції з матеріальними, інформаційнимим, фінансовими та сервісними потоками.

Підходи до формування оптимальних логістичних ланцюгів. Логістичне управління як стратегія підвищення ефективності і конкурентоспроможності.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 20; 26; 28; 35]

ТЕМА 1.4. Практика логістичного забезпечення зовнішньоекономічних зв‘язків

Зовнішньоторгівельні угоди та логістичні системи міжнародного товароруху. Зовнішньоторгівельні операції. Світовий фрахтовий ринок та деякі його показники. Практичні матеріали для вирішення задач в умовах зовнішньоеконгмічної діяльності. Документарний супровід здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Ефективність зовнішньоекономічних операцій.

Література [7; 9; 11; 12; 34; 35]

ТЕМА 1.4. Логістичний сервіс

Сутність логістичного сервісу. Поняття та формування системи логістичного сервісу. Параметри і характеристики логістичного обслуговування.

Показники, що характеризують рівень логічного сервісу та методики їх розрахунку. Залежність витрат на сервіс від його рівня. Залежність обсягів продажу від рівня сервісу. Визначення оптимального обсягу рівня логістичного сервісу.

Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг. Класифікація видів сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL. Сервісні центри.

Література [1; 15; 19; 20; 23; 41]

ТЕМА 1.5. Оцінювання ефективності логістичної системи

Ефективність логістичної системи, підходи до її оцінювання.

Управління логістичними витратами та підходи до їх класифікації. Проблеми, що перешкоджають ефективному визначенню, аналізу і контролю логістичних витрат.

Перспективи розвитку логістичної системи та її значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Методика оцінювання ефективності функціонування логістичної системи.

Література [3; 5; 6; 9; 10; 14; 20; 26; 28; 35]

                                ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СФЕРИ ЛОГІСТИКИ

ТЕМА. 2.1. Заготівельна логістика

Об’єкти логістичного управління у постачанні. Сутність заготівельної логістики та її основні завдання. Управління постачанням на заготівельному етапі. Особливості логістики на заготівельному етапі. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики.

Опрацювання замовлень та їх виконання. Обгрунтування економічного вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення та періодичність постачання товарів.

Вибір оптимального постачальника. Методи закупівлі. Оптимізація закупівельних рішень. Вибір териториально віддаленого постачальника на основі аналізу повної вартості.

Контроль у сфері закупівельної діяльності і ухвалення рішення щодо розміщення замовлення.

Література [6; 15; 19; 23; 25;29; 33; 40; 41]

ТЕМА 2.2. Виробнича логістика

Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. Логістична організація виробничих процесів. Характеристика законів виробничих процесів.

Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі. Системи управління матеріальними потоками у виробничий логістиці. Оцінювання економічних витрат виробництва.

Визначення оптимального обсягу матеріального потоку. Розрахунок точки беззбитковості функціонування мікрологістичної системи.

Література [6; 24; 26; 29]

ТЕМА 2.3. Розподільча (збутова) логістика

Об’єкти логістичних рішень у збуті. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі. Логістичні посередники в дистрибуції.

Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. Організація дистриб’юторських систем торгівлі. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Формування оптимальної системи розподілу. Логістичні канали та логістичні ланцюги.

Визначення меж ринку збуту.

Література [2; 6; 14; 23; 26; 34; 44]

ТЕМА 2.4. Складська логістика

Склади, їх визначення і види. Роль складування в логістичній системі. Функції складів. Характеристика складських операцій. Поняття вантажної одиниці як найважливішого елемента логістики. Характеристика систем складування і розміщення запасів.

Сучасні тенденції розвитку складської мережі. Логістичні операції на складі. Особливості організації технологічного процесу на складі.

Значення тари та пакування при виконанні складських операцій. Визначення понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уніфікація вантажних одиниць”. Автоматизовані складські системи.

Література [4; 6; 8; 20; 28; 40; 41]

ТЕМА 2.5. Управління запасами

Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Класифікація запасів у логістичній системі. Функції запасів. Витрати, пов’язані з утриманням запасів. Планування та нормування запасів.

Системи управління запасами. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”).

Управління запасами із використанням аналізу АВС-XYZ.

Література [1; 15; 19; 20; 23; 41]

ТЕМА 2.6. Транспортна логістика

Роль та завдання транспортної логістики. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних засобів.

Логістична концепція роботи транспортних підприємств. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування.

Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернаттиви та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів у логістичних системах. Унімодальні, мультимодальні системи доставки товарів. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. Оптимізація поставки товарів.

Методи економічного стимулювання ефективної організації транспортування товарів. Економічні методи державного регулювання товароруху. Економіко-математичні методи розробки оптимальних шляхів ланковості товароруху. Документація на перевезення вантажів.

Література [24; 26; 30; 35]

ТЕМА 2.7. Інформаційна логістика

Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій логістики. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку.

Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). Принципи побудови інформаційних систем у логістиці.

Література [2;4; 6; 8; 9; 15;20; 28; 3540; 41]

 

3. Рекомендована література

1. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. — М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. — 128 с.

2. Гаджинский А. М. Логистика. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. —228 с.

3. Глогусь О. Логістика: Навч. посіб. — Тернопіль: Екон. думка, 1998. — 166 с.

4. Гордон М. П. Логистика товародвижения / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. — 195 с.

5. Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицькі О. Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. — Вінниця: Нова кн., 2004.— 464 с.

6. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гардарики, 1996. —120 с.

7. Кальченко А. Г. Основи логістики: Навч. посіб. — К.: Знання; КОО, 1999. — 135 с.

8. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. — Львів: Львівська політехніка, 2001.

9. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 416 с.

10. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів:НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 448 с.

11. Крикавський Є. Логістика: Навч. посіб. — Львів: НУ “Львівська політехніка”, 1999. — 264 с.

12. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 271 с.

13. Неруш Ю. М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

14. Николайчук В. Е. Заготовительная и производительная логистика. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

15. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

16. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 270 с.

17. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Иформ.-издат. дом “ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Додаткова

18. Акулич И. Л. Маркетинг: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. —Минск: Вышэйш. шк., 2002. — 447 с.

19. Альбеков А. У. Логистика коммерции: Учеб. пособие / А. У. Альбеков, В. П. Федько, О. А. Митько. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. —511 с.

20. Балабанов И. Т. Электронная коммерция. — СПб.: Питер, 2001. —336 с.

21. Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах /М. Васелевський, Р. Патора. — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 272 с.

22. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. — Львів: ЦУЛ, 2003. — 532 с.

23. Иванов В. В. Муниципальный менеджмент: Справ. пособие/

В. В. Иванов, А. Н. Коробова. — М.: Инфра -М, 2002. — 718 с.

24. Информационные технологии в бизнесе = The IEBM handbook of information technology in business / Под ред. М. Желены; Пер.А. Железниченко, И. Клюева, А. Ларичева и др. — СПб.: Питер, 2002. — 1120 с.

25. Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту / К. Е. Фесенко, Л. Г. Зайончик, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. — К.: Наук. світ, 2002. — 259 с.

26. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / За ред. І. В. Сороки. — К.: Студцентр, 2002. — 608 с.

27. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: Знання-прес, 2002. — 384 с.

28. Коммерческая деятельность предприятия / В. К. Козлов, С. А. Уваров, Н. В. Яковлева и др. — СПб.: Политехника, 2000. — 322 с.

29. Костяев Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 656 с.

30. Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами.

Логистика: Пер. с англ. — СПб.: Полигон, 1999. — 768 c.

31. Логистика, эффективость и риски внешнеэкономических операций / К. В. Захаров, А. В. Цыганкова, В. П. Бочарников, А. К. Захаров. — К.: ИНЭКС, 2001.

32. Логистика: Учебник / Под ред. В. А. Аникина. — 3-е изд., перераб.и доп. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 368 с.

33. Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. — СПб.: ООО “Издательство Полигон”, 1999. — 768.

34. Маркетинг: Энциклопедия / Ред. М. Бейкер. — СПб.: Питер, 2002. — 1200 с.

35. Николайчук В. Е. Логистика. — СПб.: Питер, 2003. — 160 с.

36. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 264 с.

37. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. — М.: Инфра -М, 1999. — 200 с.

38. Панкратов Ф. Г., Середина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб. для высш. спец. учеб. заведений. — 3-е изд. — М.: Информ.-внедренч. центр “Маркетинг”, 1997. — 328 с.

39. Пантелеева Д., Чаленко А. Процессный подход к управлению логистической компанией // Логистика. — 2003.

40. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб. —К.: ЦУЛ, 2003. — 370 с.

41. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літератури, 2003. — 192 с.

42. Родионова В. Н., Туровец О. Г., Федоркова Н. В. Логистика: Конспект лекций. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 160 с.

43. Филоненко В. Г. Система материально-технического обеспечения. Маркетинг. Логистика: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2003. — 62 с.

44. Чудаков А. Д. Логистика: Учебник. — М.: Изд-во РЛД, 2001. —480 с.

Список серверів логістичної інформації в мережі Іnternet

www.ILC.ru Логистическая информация

www.logassoc.asn.au Ассоциация логистики. Австралия

www.leeshore.com/log.fics Виртуальная логистическая директория (ПО по логистике)

www.hitlog.com Дистрибуция, логистические услуги

 

www.clm.org Совет по логистическому

менеджменту (Council of Logistics Management). США

www.menlolog.com

www.cargolog.com База данных по компании (транспорт, склад)

www.institute-oflogistics.org.uk Институт логистики. Англия

www.miebach.com Разработка логистических проектов

www.msas.com Логистические услуги транспортных компаний: точные технологии доставки товаров

www.sntc.fr

www.btl.se

* Найменування серверів надано згідно з даними мережі Internet


В умовах ринкових відносин гостро постає проблема обґрунтування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового методологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути по­хибок при підготовці проекту. Усе це вимагає глибоких економічних знань та відповідних навичок у професійній діяльності.

У сучасних умовах успішно функціонують лише ті підприємства, які своєчасно і компетентно визначають вимоги ринку, створюють і організовують виробництво конкурентоспроможної продукції, що забезпечує високу прибутковість. Поставлені завдання зможуть виконати лише ті фахівці, які добре засвоїли основи інвестиційного аналізу.

Робоча програма за курсом „Інвестиційний аналіз" розроблена на підставі типової програми цього курсу. За основу складу робочої програми за дисципліною „ Інвестиційний аналіз" положено розробки науковців в галузі аналізу інвестиційних проектів та управління інвестиційними процесами на підприємствах. Учбова дисципліна складається з лекційних, практичних, занять, а також самостійної роботи студентів.

При вивченні дисципліни «Інвестиційний аналіз» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формою та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Інвестиційний аналіз» складається з двох модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні та семінарські заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студента.

Метою вивчення дисципліни є надання можливості здобути теоретичні знання про методологію та реалізацію інвестиційних проектів, оволодіння концептуальними основами підготовки проектів, про способи та засоби залучення ресурсів для них, надання можливості набути знання з теорії і практики для аналізу цих проектів, здобуття практичних навичок здійснювання процедур, прийомів та визначення критеріїв, які використовуються при прийнятті проектних рішень.

Предмет дисципліни є вивчення концепцій, підходів і критеріїв визначення, порівняння й обґрунтування альтернативних рішень та проектів на основі системного підходу за умов найефективнішого використання наявних ресурсів.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення концепцій, підходів і критеріїв визначення, порівняння й обґрунтування альтернативних рішень та проектів на основі системного підходу за умов найефективнішого використання наявних ресурсів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: принципами та методи, інструментарій і процедури прийняття рішення;

Вміти: здійснити всебічний підхід до підготовки проекту з погляду маркетингового обґрунтування, технічної можливості здійснення проекту, його оцінки з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також фінансової й економічної привабливості.

Міждисциплінарні зв‘язки

Перелік дисциплін які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: інвестування.

Перелік дисциплін вивчення яких безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: інвестиційний менеджмент, управління проектами

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1 Основи інвестиційної діяльності

Тема 1.1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності та інвестиційного середовища

Тема 1.2. Інвестиційний проект, його зміст і складові

Тема 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту.

Тема 1.4. Інвестиційна стратегія та інвестиційна політика в регіональному аспекті

МОДУЛЬ 2. Розробка інвестиційних проектів землеустрію

Тема 2.1. Особливості розробки та аналізу інвестиційних проектів землеустрію

Тема 2.2. Економічний аналіз аграрних проектів

Тема 2.4. Визначення ефективності інвестиційного проекту

Методи навчання.

На заняттях використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті; проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; задаються провокаційні питання;

- розв'язання задач та кейсів, ситуаційних завдань.

. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові питання  та практичні задачі.

Контроль самостійної роботи проводиться: з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, опитування;  з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань.

Рекомендована література

основна

1. Дука А. П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч.посіб. Київ : Каравела, 2007. 424 с.

2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. Київ : Центр учбовоїлітератури, 2009. 472с.

 

Допоміжна

4. Активізація інвестиційного процесу в Україні : колективна монографія / за наук. ред. Диби М. І., Майорової Т. В. Київ : КНЕУ, 2012. 472 с.

5. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посібник / Цигилик І. І., Кропельницька С. О. , Білий М. М. , Мозиль О. І. Київ : Центр навч. літ., 2005. 160 с.

6. Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями :навч. посібник. 2-ге вид. Суми : Університетська книга, 2004. 250 с.

7. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения : экономический анализ инвестиционных проектов : учебник : пер. с англ. /за ред. Л. П. Белых.Москва : ЮНИТИ, 2003. 631 с.

8. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс. 2-е изд., перераб. И доп. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2006. 552 с.

9. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та приорітетні напрями їх реалізації. Київ : ВІРА-Р, 1999. 320 с.

10.Данілов О. Д., Іванишина Г. М. , Чумаченко О. Г. Інвестування : навч. посіб. Київ : Комп’ютерпрес, 2001. 284 с.

11.Деякі питання управління державними інвестиціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571. Дата оновлення : 30.12.2017 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF (дата звернення: 20.08.2018).

12.Загородній А. Менеджмент реальних інвестицій : навч. посіб. Київ : Знання,2000. 209с.

13.Інвестиційний аналіз : підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. /за наук. ред. А. А. Пересада. Київ : КНЕУ, 2008. 544 с.

14.Інвестування : практикум /за наук. ред. Т. В. Майорової. Київ : КНЕУ, 2012. 577 с.

15.Липсиц И. В., Коссов В. В. Экономический анализ реальных инвестиций : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Экономистъ, 2004. 347 с.

16.Павлов В.І. Основи підприємництва : бізнес-планування : навчальний посібник, т. 1-ий. Луцьк : Настир’я, 1998. 104 с.

17.Пересада А. А. Інвестування : навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2004 р. 250с.

18.Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями : монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 388 с.

19.Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом : посібник / А.А.Пересада. Київ : Лібра, 2002. 472с.

20.Портфельне інвестування : підручник /за наук. ред. Шевченко О. Г., Майорової Т. В. Київ : КНЕУ, 2010. 407 с.

21.Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Дата оновлення : 05.12.2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 20.08.2018).

22.Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Дата оновлення : 05.12.2012. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 20.08.2018).

23.Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІI. Дата оновлення : 18.12.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12 (дата звернення: 20.08.2018).

24.Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI. Дата оновлення : 06.01.2018. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/page (дата звернення: 20.08.2018).

25. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Дата оновлення : 11.10.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 20.08.2018).

26. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні діяльність : Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI. Дата оновлення : 05.12.2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 20.08.2018).

27. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 р. № 991-ХIV. Дата оновлення : 05.12.2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (дата звернення: 20.08.2018).

28.Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 311 с.

29.Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій : навч. посібник. Київ, 2000. 159 с.

30.Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 292 с.

31.Управління інвестиціями на підприємстві. / Козаченко Г. В., Антіпов О. М., Ляшенко О. М., Дібніс Г. І. Київ : Лібра, 2004. 368 с.

32.Федорчак О. В. Систематизація законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. Теорія та практика державного управління, 2017. №4(59). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/2/07.pdf.

33.Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч.-мет. посіб. Київ : Ельга, Ніка Центр, 2003. 206 с.

34.Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн. Инвестиции : учебник /пер. с англ. Е. Мельник. Москва : Олимп-Бизнес, 2013. 994 с.

35.Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. Київ : Генеза, 1997. 384 с.

36.Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., Барабанова В. В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : теор.-практ. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2006. 288 с. 13. Інформаційні ресурси

37.Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. URL: http ://www.ukrproject.gov.ua/

38.Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua/

39.Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua.

40.Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg

41.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua

42.Законодавство України . URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/Дисципліна "Інтелектуальний бізнес" є однією зі спеціальних профілюючих дисциплін і займає провідне місце у підготовці магістрів з економіки. Програма навчальної дисципліни “Інтелектуальний бізнес” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 051 “Економіка”.

Метою навчальної дисципліни “Інтелектуальний бізнес” є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок створення та управління інтелектуальним бізнесом, розробка економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування.

Основними завданнями дисципліни “Інтелектуальний бізнес” є: вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних бізнес-моделей та моделювання інтелектуального бізнесу; визначення ризиків інтелектуального бізнесу; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Дисципліна – обов‘язкова

Кількість годин за навчальним планом – 144 годин/4 кредити ЕКТС

Спеціальність –051 Економіка.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інтелектуальний бізнес як особливий вид економічної діяльності, що характеризується інноваційністю, ризиковістю, вільним проявом ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів задля отримання прибутку.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економіки підприємства, організації та управління інноваційною діяльністю, менеджменту, управління ресурсами підприємства, потенціалу підприємства, формування бізнес-моделі підприємства та ін.

Об’єктом вивчення курсу: процес просування інтелектуальних продуктів на ринок.

Перелік компетентностей: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до дієвої світоглядної позиції. 

ЗК 3. Здатність збирати та обробляти інформацію. 

ЗК 4. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення і забезпечувати їх правочинність. 

ЗК 7. Уміння працювати в колективі і команді 

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному середовищі 

ЗК 10. Здатність до соціально відповідальної діяльності 

ЗК 18. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Контроль за використанням ресурсів. 

СК 3. Моніторинг стану підприємства та його положення на ринку 

СК 4. Забезпечення власних інформаційних потреб. 

СК 7. Самоосвіта і підвищення кваліфікації, навчання персоналу та викладання економічних дисциплін у навчальних закладах. 

СК 8. Обґрунтування тематики і планів (проектів) наукових досліджень. 

СК 10. Вибір методології аналізу підприємства як системи, розробка і опрацювання його процедур. 

СК 20. Побудова господарського механізму підприємства і організаційно-економічне забезпечення його функціонування. 

СК 22. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу. 

СК 23. Удосконалення системи прогнозування і планування діяльності підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, отриманих у процесі вивчення економіки підприємства, організації та управління інноваційною діяльністю, управління ресурсами підприємства, формування бізнес-моделі підприємства.

Перелік дисциплін вивчення яких безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: стратегія підприємства, економіка і організація інвестиційної діяльності, фінансовий менеджмент тощо.