Мета дисципліни «Інвестиційне проектування» – формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю, відповідних компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками щодо інвестиційного проектування, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність в сфері публічного управління та адміністрування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційного проектування.

Навчальний курс містить теоретичну базу управління інвестиціями, сутність, мету й функції інвестиційного проектування, його методологічні системи та методичний інструментарій.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- ознайомлення здобувачів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами інвестиційного проектування;

- набуття практичних навичок з оволодіння методичним інструментарієм інвестиційного проектування;

- визначення методів та інструментів інвестиційного проектування;

- набуття практичних навичок з формування інвестиційних програм та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

- здійснення аналізу зарубіжних концепцій та сучасних вітчизняних підходів відносно управління фінансовими інвестиціями;

- набуття навичок формування та оперативного управління інвестиційною програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- сутність, принципи, функції, завдання та методи інвестиційного проектування;

- теоретичні та методичні засади, інструментарій інвестиційного менеджменту;

- мету, задачі та напрямки інвестиційної стратегії організації;

- особливості функціонування інвестиційного ринку;

- концепції, цілі та зміст інвестиційного проектування;

- основи управління фінансовими інвестиціями.

уміти:

- формулювати цілі інвестиційної діяльності організації;

- формувати систему організаційного та інформації забезпечення інвестиційного менеджменту;

- здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності;

- забезпечувати контроль за основними формами інвестиційної діяльності;

- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;

- розробляти бізнес-плани реальних інвестицій, обґрунтовувати інвестиційні програми;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій;

- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації;

 - здійснювати аналіз кон’юнктури інвестиційного ринку.

 

Перелік компетентностей:

інтегральна:

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

загальні:

здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо;

здатність розробляти та управляти проектами;

здатність генерувати нові ідеї (креативність).

спеціальні (фахові):

здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України;

здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;

здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування;

здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.


Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-  суті підприємства, взаємозв'язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

-  особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;

-  специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;

-  психологічних аспектів управлінської діяльності;

-  ефективності управління підприємством;

-  стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору;

- напрямків організаційного розвитку підприємства;

-    розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;

-  ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів;

-  розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;

-  оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;

- самовдосконалення відповідно до вимог, які висовуються до
сучасного менеджера;

- організації основних видів управлінської діяльності;

-    інтегративної оцінки факторів ризику та антикризового управління;

-    аналізу ефективності управління.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; принципи та функції менеджменту; системи методів управління; зміст процесу та технології управління; основи планування, мотивування та контролювання; методи організації взаємодії повноважень, відповідальності; основні підходи та методи прийняття рішень у менеджменті; – інформаційне забезпечення процесу управління;  основні стилі керівництва та лідерства; особливості формування організаційної культури та етики менеджменту.

уміти: з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології із прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

2.  Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах.

3.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах.

4. Здатність працювати в команді та генерувати нові ідеї.

5. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи економічних законів та здатність діяти на їх основі. 

Спеціальні  компетентності

1. Здатність до розуміння організаційно-економічного механізму створення, функціонування та управління підприємством.

2. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення з урахуванням їх правомірності у сфері господарської, фінансової, страхової та інших видів діяльності з застосуванням сучасного методичного інструментарію.


Мета: формування знань та вмінь щодо формування та реалізації стратегій інноваційного розвитку економічних систем, оволодіння методичними підходами щодо розробки, аналізу обґрунтування ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах в умовах невизначеності, ризику та конфлікту.

Завдання:

– освоєння теоретичних основ розвитку і регулювання інноваційної діяльності, вивчення особливостей забезпечення життєздатності підприємств в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції;

– розробка і послідовна реалізація програм розвитку підприємств;

–  уміння йти на ризик у розумних межах і спроможність нівелювати вплив ризикових ситуацій на фінансове становище підприємств, механізм управління науково-технічним прогресом;

– впровадження нововведень (інновацій) як основи економічного росту, підвищення конкурентоздатності організацій і економіки в цілому.

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні: знати:

понятійно-категоріальний апарат дисципліни;

–     зміст, ознаки та особливості інноваційного розвитку, роль інновацій в розвитку економічних систем та підвищенні їх конкурентоспроможності;

 сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;

–     методичні положення та інструментарій оцінювання рівнів інноваційного розвитку економічних суб’єктів;

–        основи теорії інноваційної діяльності організації (підприємства);

–          характер впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства на процес прийняття та реалізації управлінських рішень щодо інноваційної діяльності;

 призначення, принципи та алгоритм розробки стратегії інноваційного розвитку організації (підприємства);

–        типи стратегії інноваційного розвитку та передумови їх реалізації;

 засади управління ресурсним забезпеченням інноваційно-інвестиційних проектів та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

уміти:

–      враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші напрямки інноваційного розвитку, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов;

–          генерувати та проводити попередній відбір комерційно привабливих інноваційних рішень з використанням методів генерації ідей;

–     розробляти проект стратегії інноваційного розвитку організації (підприємства) та обґрунтовувати найбільш ефективний варіант її реалізації;

–     обирати та застосовувати маркетингові інструменти, найбільш адекватні певному інноваційного процесу;

– виконувати аналіз і оцінку структури інвестицій при прийнятті рішень щодо фінансування проектів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

– ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту;

–     формувати інформаційну базу для управління інноваційним розвитком.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності:

інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;

загальні компетентності:

–          оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду;

–          здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань;

–          здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень;

спеціальні компетентності:

–          здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту;

–          здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.

Програмні результати навчання:

–      організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики;

–      демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.


Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-  суті підприємства, взаємозв'язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

-  особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;

-  специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;

-  психологічних аспектів управлінської діяльності;

-  ефективності управління підприємством;

-  стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору;

- напрямків організаційного розвитку підприємства;

-    розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;

-  ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів;

-  розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;

-  оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;

- самовдосконалення відповідно до вимог, які висовуються до
сучасного менеджера;

- організації основних видів управлінської діяльності;

-    інтегративної оцінки факторів ризику та антикризового управління;

-    аналізу ефективності управління.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:  сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; принципи та функції менеджменту; системи методів управління; зміст процесу та технології управління;  основи планування, мотивування та контролювання; методи організації взаємодії повноважень, відповідальності;  основні підходи та методи прийняття рішень у менеджменті; – інформаційне забезпечення процесу управління;  основні стилі керівництва та лідерства; особливості формування організаційної культури та етики менеджменту.

уміти: з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології із прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  завдання  та  практичні проблеми  у  сфері  публічного  управління  та  адміністрування  або  у процесі  навчання,  що  передбачає  застосування  теорій  та  наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

2. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

4.  Здатність бути критичним і самокритичним.

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

6.  Здатність працювати в команді.

7. Здатність планувати та управляти часом.

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9.  Здатність  до  пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

11.  Навички міжособистісної взаємодії.

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів діяльності).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.

2. Здатність  забезпечувати  належний  рівень  вироблення  та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.

3.  Здатність  забезпечувати  дотримання  нормативно-правових  та морально-етичних норм поведінки.

4. Здатність  здійснювати  інформаційно-аналітичне  забезпечення управлінських  процесів  із  використанням  сучасних  інформаційних ресурсів та технологій.

5. Здатність  розробляти  тактичні  та  оперативні  плани управлінської діяльності.

6.  Здатність  готувати  проекти  управлінських  рішень,  та  їх впроваджувати.

7.  Здатність  впроваджувати  інноваційні  технології .

8. Здатність  до  дослідницької  та  пошукової  діяльності  в  сфері публічного управління та адміністрування.

9. Здатність  у  складі  робочої  групи  проводити  прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління інвестиційним ресурсами.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування у здобувачів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є теоретична підготовка здобувачів з питань:

економічна сутність та форми інвестицій підприємства;

– сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;

сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;

розробка інвестиційної стратегії підприємства;

– визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;

правила прийняття рішень відносно реальних інвестиційних проектів підприємства;

– методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об’єктами інвестування;

– формування інвестиційних програм та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

– оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетентностей:

– уміння формувати цілі інвестиційної діяльності підприємства;

уміння формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві, здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності, забезпечувати контроль за основними формами та напрямами інвестиційної діяльності підприємства;

уміння застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;

уміння розробляти бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, обґрунтовувати інвестиційну програму;

– уміння здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;

– проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх оптимізації.


Мета дисципліни «Інвестиційний менеджмент» – формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та управління інвестиційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення інвестиційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних умінь щодо методів оцінки інвестиційних проектів.

Навчальний курс охоплює основні питання управління інвестиційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інвестиціями, сутність, мету й функції інвестиційного менеджменту, його методологічні системи та методичний інструментарій.

Завдання дисципліни:

економічна сутність та форми інвестицій підприємства;

– сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;

сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;

розробка інвестиційної стратегії підприємства;

– визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;

правила прийняття рішень відносно реальних інвестиційних проектів підприємства;

– методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об’єктами інвестування;

– формування інвестиційних програм та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

– оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- сутність, принципи, функції, завдання та методи інвестиційного менеджменту;

- теоретичні та методичні засади, інструментарій інвестиційного менеджменту;

- мету, задачі та напрямки інвестиційної стратегії організації;

- особливості функціонування інвестиційного ринку;

- концепції, цілі та зміст інвестиційного проектування;

- основи управління фінансовими інвестиціями.

уміти:

- формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;

- формувати систему організаційного та інформації забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві;

- здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності;

- забезпечувати контролю за основними формами інвестиційної діяльності підприємства;

- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;

- розробляти бізнес-плани реальних інвестицій обґрунтування інвестиційної програми;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій, розробляти інвестиційний портфель підприємства;

- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації;

 - здійснювати аналіз кон’юнктури інвестиційного ринку.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.     Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2.     Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

3.     Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

4.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

6.     Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

7.     Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

8.     Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності.

9.     Здатність діяти відповідально та свідомо.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

2.     Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

3.     Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.


Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є формування у здобувачів культури та навичок проведення досліджень, упровадження їх результатів у практику діяльності організацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є теоретична підготовка здобувачів з питань:

– сутності понять і категорій методології наукових досліджень;

– організації процесу наукового дослідження, застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження;

– методики дослідження, її змісту і принципів розробки; 

– розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; 

– організації науково-дослідної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня;

– специфіки наукового пізнання;

– змісту і структури процесу наукового дослідження;

– оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

– категоріальний апарат наукових досліджень;

– принципи, методи і поняття наукових досліджень;

– парадигму методології науки;

– види та форми науково-дослідної роботи;

– вимоги до публікації наукових результатів та її структуру;

– методику оформлення результатів наукових досліджень.

уміти:

– збирати й обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень;

– застосовувати доцільні методи під час проведення наукових досліджень залежно від їх цілей;

– використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях;

– логічно будувати наукове дослідження відповідно до логіки та мети дослідження;

– проводити дослідницьку діяльність;

– науково обґрунтовувати і структурувати отримані наукові положення.


Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень, досконало орієнтуватися у питаннях управління сучасними агроформуваннями різноманітних організаційно-правових форм господарювання.

 

Завдання дисципліни: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту в сільськогосподарському господарстві, складових елементів, етапів,  процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень, оволодіти знаннями з питань управління виробничими, економічними, соціальними процесами, що відбуваються на різних ієрархічних рівнях агропромислового комплексу України.

 

Предметом навчального курсу є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

-         сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;

-          принципи та функції менеджменту;

-         суть організації та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

-         систему методів управління;

-          зміст процесів та технології управління;

-         організацію взаємодії та повноважень;

-         інформаційне забезпечення процесу управління;

-         керівництво та лідерство, стилі управління;

-         ефективність управління.

уміти:

-         створювати систему менеджменту в сільському господарстві, різноманітних організаційно-правових формах господарювання;

-         розробляти організаційні структури управління агроформувань;

-          розраховувати ефективність їх упровадження, проектувати дієвий господарський механізм управління виробництвом і приводити його у відповідність до рівня розвитку виробничих відносин на селі;

-         застосовувати сучасні технології розробки і прийняття управлінських рішень;

-         створювати інформаційну систему керованого підрозділу, визначати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища організації;

-         приймати практичні рішення щодо оптимального застосовування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності у галузі садівництва і виноградарства або у процесі навчання, що передбачає застосування методів управління росту і розвитку рослин.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;

3. Здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності;

5. Здатність керувати колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності.


Мета дисципліни «Інвестиційний менеджмент» – формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навиків щодо організації та управління інвестиційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення інвестиційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів оцінки інвестиційних проектів.

Навчальний курс охоплює основні питання управління інвестиційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інвестиціями, сутність, мету й функції інвестиційного менеджменту, його методологічні системи та методичний інструментарій.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- ознайомлення здобувачів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами інвестиційного менеджменту;

- набуття практичних навичок з оволодіння методичним інструментарієм інвестиційного менеджменту;

- визначення методів та інструментів інвестиційного проектування;

- набуття практичних навичок з формування інвестиційних програм та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

- здійснення аналізу зарубіжних концепцій та сучасних вітчизняних підходів відносно управління фінансовими інвестиціями;

- набуття навичок оперативного управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- сутність, принципи, функції, завдання та методи інвестиційного менеджменту;

- теоретичні та методичні засади, інструментарій інвестиційного менеджменту;

- мету, задачі та напрямки інвестиційної стратегії організації;

- особливості функціонування інвестиційного ринку;

- концепції, цілі та зміст інвестиційного проектування;

- основи управління фінансовими інвестиціями.

уміти:

- формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;

- формувати систему організаційного та інформації забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві;

- здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності;

- забезпечувати контролю за основними формами інвестиційної діяльності підприємства;

- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;

- розробляти бізнес-плани реальних інвестицій обґрунтування інвестиційної програми;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій, розробляти інвестиційний портфель підприємства;

- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації;

 - здійснювати аналіз кон’юнктури інвестиційного ринку.

 

Перелік компетентностей:

·  інтегральна:

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

·  загальні:

здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

здатність генерувати нові ідеї (креативність);

    здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

·  спеціальні (фахові):

здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.


Мета – формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-  суті підприємства, взаємозв'язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

-  особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;

-  специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;

-  психологічних аспектів управлінської діяльності;

-  ефективності управління підприємством;

-  стратегій розвитку організації та критеріїв їх вибору;

- напрямків організаційного розвитку підприємства;

-    розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;

-  ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів;

-  розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;

-  оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;

- самовдосконалення відповідно до вимог, які висовуються до
сучасного менеджера;

- організації основних видів управлінської діяльності;

-    інтегративної оцінки факторів ризику та антикризового управління;

-    аналізу ефективності управління.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:  сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; принципи та функції менеджменту; системи методів управління; зміст процесу та технології управління;  основи планування, мотивування та контролювання; методи організації взаємодії повноважень, відповідальності;  основні підходи та методи прийняття рішень у менеджменті;  інформаційне забезпечення процесу управління;  основні стилі керівництва та лідерства; особливості формування організаційної культури та етики менеджменту.

уміти: з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології із прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.   Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

9. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.        Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.