Мета навчальної дисципліни Формування у здобувачів цілісного уявлення про сутність і значення формування зовнішнього і внутрішнього іміджу організації в процесі управлінської діяльності, навчити принципам, методам і технологіям створення і управління іміджем організації.

Завдання вивчення дисципліни:

1.              Розуміння понять імідж організації, його суб’єкти, елементи.

2.              Вивчення і уміння до використання засобів формування іміджу компанії.

3.              Розуміння іміджу як соціально-психологічного феномена.

4.              Розуміння складових іміджу організації.

5.              Набуття навичок в розбудові іміджу організації, його етапи, програма.

6.              Розуміння і використання методів позиціювання товару.

7.              Вивчення і використання на практиці елементів фірмового стилю.

8.              Вивчення і розуміння правових вимог до захисту прав інтелектуальної власності на елементи фірмового стилю компанії.

9.              Вивчення і використання на практиці технологій формування іміджу організації.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Загальні компетентності:

1.             Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

2.             Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

3.             Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні (фахові) компетенції

1. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності

 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.


Мета дисципліни «Корпоративне управління» – формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та управління системою корпоративного управління на рівні підприємства, ознайомлення із інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління в підприємствах аграрної сфери економіки.

Завдання дисципліни – теоретична та практична підготовка здобувачів фаху з питань:

-                застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;

-                використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

-                застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

-                принципи корпоративного управління;

-                моделі корпоративного управління в сучасних умовах;

-                основні елементи та принципи корпоративного контролю;

-                методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління

уміти:

-                використовувати міжнародний та вітчизняний досвід становлення і розвитку корпоративних структур стосовно конкретних підприємств;

-                розуміти і використовувати на практиці при побудові системи корпоративного управління принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи);

-                формулювати на рівні компанії права та обов’язки акціонерів, забезпечувати їх дотримання, захист на рівні компанії;

-                обґрунтовувати доцільну для підприємства модель дивідендної політики;

-                 застосовувати  на практиці підходи до обґрунтування доцільності злиття і поглинання компаній;

-                розуміти природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання;

-                застосовувати різні методи оцінювання економічної ефективності корпоративного менеджменту в акціонерних товариствах;

-                розуміти склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури на сучасному акціонерному товаристві.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності:

1.             Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

2.             Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

3.             Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

4.             Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.             Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

2.             Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

3.             Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

4.             Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

5.             Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

 

Результати навчання

1.             Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

2.             Проектувати ефективні системи управління організаціями;

3.             Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

4.             Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

5.             Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.


Мета дисципліни «Корпоративне управління» – формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та управління системою корпоративного управління на рівні підприємства, ознайомлення із інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління в підприємствах аграрної сфери економіки.

Завдання дисципліни – теоретична та практична підготовка здобувачів фаху з питань:

-                застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;

-                використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

-                застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

-                принципи корпоративного управління;

-                моделі корпоративного управління в сучасних умовах;

-                основні елементи та принципи корпоративного контролю;

-                методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління

уміти:

-                використовувати міжнародний та вітчизняний досвід становлення і розвитку корпоративних структур стосовно конкретних підприємств;

-                розуміти і використовувати на практиці при побудові системи корпоративного управління принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, ревізійні органи);

-                формулювати на рівні компанії права та обов’язки акціонерів, забезпечувати їх дотримання, захист на рівні компанії;

-                обґрунтовувати доцільну для підприємства модель дивідендної політики;

-                 застосовувати  на практиці підходи до обґрунтування доцільності злиття і поглинання компаній;

-                розуміти природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання;

-                застосовувати різні методи оцінювання економічної ефективності корпоративного менеджменту в акціонерних товариствах;

-                розуміти склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури на сучасному акціонерному товаристві.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Загальні компетентності:

1.             Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

2.             Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

3.             Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

4.             Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.             Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.

2.             Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

3.             Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.

Результати навчання:

- Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

- Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

- Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

-  Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

- Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.


Мета дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» – формування у здобувачів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Навчальний курс охоплює основні питання управління інноваційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інноваціями, сутність, мету й функції інноваційного розвитку підприємства, його методологічні системи та методичний інструментарій.

Завдання дисципліни:

–  визначення сутності інновацій, їх зв’язку із циклічністю економічного розвитку;

-     ознайомлення із поняттями «інноваційний процес», «управління інноваціями», «інноваційний потенціал»;

-     розгляд підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів;

-     ознайомлення із національними інноваційними системами країн світу і України, із їх структурою;

-     визначення складових інноваційної інфраструктури, її важливості для активізації інноваційного розвитку підприємств;

-     розгляд інструментів державного впливу на ступінь інноваційного розвитку підприємств;

-     визначення інноваційного потенціалу підприємств;

-     ознайомлення із ризиками в інноваційній діяльності підприємств та шляхами їх зменшення;

-     вивчення нормативно-правових актів з питань охорони прав інтелектуальної власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;

- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік;

- світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання;

- стратегії виходу підприємств кризового стану на онові впровадження інновацій;

- інструментарій залучення інвестицій інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

- імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;

- основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.

 

 

уміти:

-     обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

-     збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціювання інноваційного товару;

-     оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

-     розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

-     ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту;

-     економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності:

-  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

- Здатність працювати в команді.

- Здатність розробляти та управляти проєктами.

Спеціальні (фахові) компетентності:

-     Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

-     Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

-     Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

-     Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

 


Мета дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» – формування у здобувачів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Навчальний курс охоплює основні питання управління інноваційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інноваціями, сутність, мету й функції інноваційного розвитку підприємства, його методологічні системи та методичний інструментарій. 

Завдання дисципліни: 

– визначення сутності інновацій, їх зв’язку із циклічністю економічного розвитку; 

- ознайомлення із поняттями «інноваційний процес», «управління інноваціями», «інноваційний потенціал»; 

- розгляд підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів; 

- ознайомлення із національними інноваційними системами країн світу і України, із їх структурою; 

- визначення складових інноваційної інфраструктури, її важливості для активізації інноваційного розвитку підприємств; 

- розгляд інструментів державного впливу на ступінь інноваційного розвитку підприємств; 

- визначення інноваційного потенціалу підприємств; 

- ознайомлення із ризиками в інноваційній діяльності підприємств та шляхами їх зменшення; 

- вивчення нормативно-правових актів з питань охорони прав інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати

- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; 

- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік; 

- світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання; 

- стратегії виходу підприємств кризового стану на онові впровадження інновацій; 

- інструментарій залучення інвестицій інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування; 

- імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні; 

- основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні. 

уміти: 

- обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 

- збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціювання інноваційного товару; 

- оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; 

- розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; 

- ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; 

- економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства 

Перелік компетентностей: 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності: 

- здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні; - навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- здатність працювати як у команді, так і самостійно. Спеціальні (фахові) компетентності: 

- уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових установ; 

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію; 

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Мета дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» – формування у здобувачів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Навчальний курс охоплює основні питання управління інноваційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інноваціями, сутність, мету й функції інноваційного розвитку підприємства, його методологічні системи та методичний інструментарій.

Завдання дисципліни:

–  визначення сутності інновацій, їх зв’язку із циклічністю економічного розвитку;

-     ознайомлення із поняттями «інноваційний процес», «управління інноваціями», «інноваційний потенціал»;

-     розгляд підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів;

-     ознайомлення із національними інноваційними системами країн світу і України, із їх структурою;

-     визначення складових інноваційної інфраструктури, її важливості для активізації інноваційного розвитку підприємств;

-     розгляд інструментів державного впливу на ступінь інноваційного розвитку підприємств;

-     визначення інноваційного потенціалу підприємств;

-     ознайомлення із ризиками в інноваційній діяльності підприємств та шляхами їх зменшення;

-     вивчення нормативно-правових актів з питань охорони прав інтелектуальної власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;

- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік;

- світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання;

- стратегії виходу підприємств кризового стану на онові впровадження інновацій;

- інструментарій залучення інвестицій інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування;

- імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;

- основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.

 

 

уміти:

-     обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

-     збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціювання інноваційного товару;

-     оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

-     розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

-     ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту;

-     економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності:

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові) компетентності:

Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

- Здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку.

Результати навчання

1.             Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання

2.             Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

3.             Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 9 менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.Мета дисципліни «Ділове адміністрування» оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення.

Завдання дисципліни:

 - формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем;

- вивчення особливості функціонального та системного бачення організації;

- вивчення сутності та особливостей управлінського ризику;

- вивчення особливостей управління результативністю менеджменту організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

-     історичні передумови та еволюцію ділового адміністрування та його концепції;

-     категорії адміністративного менеджменту;

-     природу адміністративної влади;

-       методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями;

-     сукупність функцій і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності (види та особливості контролювання діяльності апарату правління; адміністративні стандарти; методику розробки регламентів; форми і методи прийняття управлінських рішень адмі­ністрацією; сучасні інформаційні технології ділового адміністрування).

уміти:

-     організувати систему адміністративного управління в організації;

-     вирішувати проблеми і визначати перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності;

-     розробляти нетра­диційні підходи до мотивування працівників апарату управління;

-     розробляти системи стимулювання адміністрації.

-     адмініструвати бізнес-процеси.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Загальні компетентності:

1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

3. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.  Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур

2.  Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності

3.  Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

1.       Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

2.       Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.

3.       Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.

4.       Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

5.       Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

 


Мета вивчення дисципліни: набуття знань щодо сутності стратегічного менеджменту, практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації організаціями різних форм власності і масштабів діяльності, вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного менеджменту в конкретній ситуації при розробленні управлінських рішень.

Завдання вивчення дисципліни:

-     засвоєння методології та методів стратегічного менеджменту;

-     отримання знань та вироблення практичних навичок аналізу, оцінки взаємозв‘язку між ринковим попитом, діяльністю конкурентів, якістю їх продукції, з одного боку, та потребами і можливостями своєї компанії, її здатністю задовольнити потреби клієнтів, з іншого боку;

- формування навичок моделювання ситуації;

- засвоєння методів розроблення стратегії на різних рівнях управління організаціями (підприємствами);

- вивчити зарубіжний досвід стратегічного менеджменту, досягнення кращих зарубіжних корпорацій у виробленні і реалізації різних варіантів стратегій;

- засвоїти сучасний інструментарій розроблення і впровадження стратегій діяльності на усіх рівнях управління підприємствами.

- аналізувати і оцінювати передовий зарубіжний досвід та адаптувати його до умов господарювання в Україні;

- вміти розпізнавати загрози для існування організації (підприємства) і адаптувати його до раптових змін;

- самостійно виконувати розрахунки, пов‘язані з аналізом, оцінкою та обґрунтуванням конкретних управлінських рішень;

- виявляти проблемні ситуації на підприємствах, виробляти та оцінювати можливі варіанти усунення проблем.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність – Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності:

1.    Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

2.    Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

3.    Здатність працювати в команді

4.    Здатність розробляти та управляти проєктами

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.             Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень

2.             Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки

3.             Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку

4.             Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання

5.             Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

1.  Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку

2.  Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень

3.  Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів

4.  Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики

5.  Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.


The purpose of the discipline is: the acquisition of knowledge about the essence of strategic management, practical skills in using methods of strategic analysis, development of strategies for companies, the ability to use the tools of strategic management in the development of management decisions.

The task of studying the discipline are:

- knowledge of methodology and methods of strategic management;

- obtaining practical skills of analysis, evaluation of the company;

- formation of skills of modeling of a situation;

- mastering the methods of strategy development at various levels of management of organizations (enterprises);

- study of foreign experience of strategic management;

- identification of problem situations at the enterprises, an estimation of possible variants of elimination of problems.

 

Сompetence

Integral competence - the ability to solve complex specialized problems and practical problems in the field of economic management of the enterprise with the use of modern methods of research of economic objects in conditions of uncertainty.

General competencies:

1. Ability to substantiate management decisions and ensure their competence.

2. Ability to creative professional activity.

3. Ability to communicate.

4. Ability to work in a team.

5. Ability to work efficiently.

6. Ability to manage projects.

Special (professional) competencies:

1. Control over the use of resources.

2. Control of the results of the enterprise.

3. Monitoring the state of the enterprise and its position in the market.

4. Analysis of resources, processes, results of the enterprise.

5. Preparation of forecasts of changes in the external environment of the enterprise.

6. Development of general and functional strategies of the enterprise.

7. Substantiation of enterprise development projects.

8. Improving the system of forecasting and planning of the enterprise.

9. Improving the system of forecasting and planning of the enterprise.

 

The result of studying the discipline:

1. The ability to identify problems in the development of the enterprise in order to increase its competitiveness.

2. Ability to carry out economic management at the enterprise.

3. Ability to evaluate and justify the application of new technologies in the field of enterprise management.

4. Ability to make management decisions in conditions of uncertainty.