Метою викладання навчальної дисципліни «Кадрова політика і державна служба» є надання здобувачам комплек­су сучасних знань з теорії й практики управління персона­лом у сфері державного управління та місцевого самовряду­вання, організації роботи державних службовців та посадо­вих осіб місцевого самоврядування, формування в них умінь і навичок, необхідних для ефективної, результативної і якіс­ної професійної діяльності.

Завданнями вивчення курсу «Кадрова політика і державна служба» є:

 • ознайомити з вітчизняним та зарубіжним досвідом формування та здійснення кадрової політики та організації державної служби;

 • сприяти усвідомленню правових і організаційних прин­ципів роботи з кадрами;

 • формувати у здобувачів вміння та навички кваліфікованої експертизи нормативно-правових актів, розробки їх проектів, що регулюють кадрові процеси;

 • визначити шляхи вдосконалення державної кадрової політики та перспективи розвитку державної служби в Ук­раїні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

 • теорії державної кадрової політики, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,

 • принципи, законодавчо-правові засади, концепцій формування державної служби,

 • особливості формування й реалізації державної кадрової політики,

 • власний історичний та зарубіжний досвід здійснення кадрової політики та організації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

вміти:

 • спілкуватися з керівниками та підлеглими працівниками і громадянами з дотриманням етики державного службовця і поваги їхньої гідності відповідно до встановлених норм поведінки і ділових взаємин;

 • визначати ефективність діючих форм і методів державного управління за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу;

 • здійснювати планування, організацію та контроль виконання завдань державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів розвитку відповідної території чи галузі, застосовуючи різні види планування;

 • сформувати дієздатний колектив і створити у ньому належний морально-психологічний клімат через формування етичної культури державного службовця;

 • здійснювати заходи з адаптації діяльності підпорядкованого апарату, структурних формувань і підрозділів відповідно до змін у суспільному житті, економічних, політичних та соціальних реалій та умов, виходячи з нових технологій управління;

 • формулювати цілі особистої діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.


Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування»

Предметом
вивчення курсу є теоретичні, методичні та практичні аспекти організації місцевого самоврядування.

Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань з питань організації  місцевого самоврядування в Україні.

Завданнями курсу: надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про  теоретичні та практичні основи регулювання публічної служби; формування у здобувачів вищої освіти компетентності і професіоналізму у сфері державної служби; розвиток практичних навичок і вміння розв’язання завдань місцевого самоврядування; освоєння вітчизняного і зарубіжного досвіду організації і функціонування місцевого самоврядування.

У результаті вивчення курсу мають бути сформовані наступні знання та вміння:

знання:

- понять, принципів та структури органів місцевого самоврядування;

- організаційно-правові засади державної служби як фундаментальної ланки органів місцевого самоврядування;

- організаційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування.

вміння:

- з високим розумінням об’єктивної необхідності додержання законності як режиму соціально-політичного життя застосовувати свої знання у практичній діяльності;

- правильно використовувати в практичній діяльності методи діяльності органів місцевого самоврядування;

- готувати проекти актів органів місцевого самоврядування та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в органах місцевого самоврядування.