доцент, кандидат географічних наук

Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Туристичне країнознавство"


Програма навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського рівня), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм».

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» є важливою обов’язковою складовою освітньо-професійної програми, відноситься до циклу професійної підготовки бакалаврів, викладається у п’ятому семестрі.

Вивчення дисципліни тісно пов’язано з усіма дисциплінами географічного блоку: «Туристичне краєзнавство», «Світові ринки рекреаційних послуг», «Спеціалізований туризм», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму», «Туризмознавство», «Страхування», тощо.

 


Програма навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського рівня), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм».

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» є важливою обов’язковою складовою освітньо-професійної програми, відноситься до циклу професійної підготовки бакалаврів, викладається у п’ятому семестрі.

Вивчення дисципліни тісно пов’язано з усіма дисциплінами географічного блоку: «Туристичне краєзнавство», «Світові ринки рекреаційних послуг», «Спеціалізований туризм», «Рекреаційні комплекси світу», «Географія туризму», «Туризмознавство», «Страхування», тощо.

 


Програма навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського рівня), галузь знань 24 “Сфера обслуговування”, спеціальності 242 “Туризм”.

Метою навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» є формування у здобувачів знань теоретичних основ, методології дослідження туристичної галузі, ресурсної бази як основи національного та регіонального туристичного продукту, надання сучасних уявлень про туристичні ресурси, а також проблем узгодження туристичної діяльності з природними, соціокультурними, еколого-економічними, інформаційно-технологічними можливостями окремих регіонів.

Предметом вивчення є туристичний потенціал ресурсів різних територій.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань створення географічних баз даних краєзнавчих туристичних ресурсів.

Результатом навчання – є те, що повинен знати й уміти здобувач після завершення вивчення дисципліни “Туристичне краєзнавство”. Програмну компетентність навчальної дисципліни розуміють як динамічну комбінацію знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність здобувача успішно здійснювати навчальну та подальшу професійну діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

знати: теоретичні основи, методологію дослідження туристичної галузі, ресурсну базу як основу національного та регіонального туристичного продукту.

вміти: добирати необхідну інформацію, працювати з туристичними картографічними творами в традиційному і компютерному варіантах.

В ході вивчення навчальної дисципліни “Туристичне краєзнавство” формуються інтегральні компетентності:

Здатність комплексного розв’язувати професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

загальні компетентності:

- Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

-  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

-  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

- Здатність до критичного мислення, аналізу і сінтезу.

-  Прагнення до збереження навколишнього середовища.

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

-  Здатність працювати в міжнародному контексті.

-  Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

- Здатність спілкуватися іноземною мовою.

- Навички міжособистісної взаємодії.

- Здатність планування та управління часом.

-  Здатність працювати в команді та автономно

спеціальні компетентності:

- Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

- Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій.

- Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління.

- Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

- Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).

- Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.

- Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

- Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.

- Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний продукт.

- Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.

- Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.

- Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.

- Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

- Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.

- Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.Програма навчальної дисципліни «Географія туризму» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського рівня), галузь знань 24 “Сфера обслуговування”, спеціальності 242 “Туризм”.

Навчальна дисципліна «Географія туризму» є важливою обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми, відноситься до циклу загальної підготовки бакалаврів, викладається у другому семестрі.

Вивчення дисципліни тісно пов‘язано з усіма дисциплінами географічного блоку: “Туристичне країнознавство”, “Туристичне краєзнавство”, “Світові ринки рекреаційних послуг”, “Спеціалізований туризм”, “Рекреаційні комплекси світу” тощо.

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Географія туризму» є формування у здобувачів комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів комплексного просторового аналізу туристичної діяльності,  ознайомлення з основними поняттями теорії і методології географічного та туристичного ресурсознавства. Предметом вивчення є туристичний потенціал різних територій і держав та їх окремих частин (на прикладі України), загальні закономірності розміщення туристичних ресурсів у світі і в Україні, принципи і методи туристичної оцінки адміністративних територій та туристичне районування.

Завданням навчальної дисципліни є теоретична підготовка здобувачів з питань формування уявлення про роль туристичних ресурсів різних територій у сфері надання туристичних послуг, необхідності їх раціональної експлуатації та охорони, а також набуття практичних навичок просторово-часового аналізу туристичної діяльності у різних країнах та регіонах світу. Крім того, необхідним є  вивчення теоретико-методологічних засад географії туризму, особливостей методології та методики проведення географічних досліджень у сфері туризму, туристичного ресурсознавства та застосування регіонального підходу до географічної характеристики природних та культурно-історичних ресурсів туризму, комплексної географічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають інформаційної базою для формування програм перебування туристів, розробки спеціальних турів та умовою розвитку програмного туризму., результатом вивчення стають компетенції майбутніх фахівців туризму професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів, а також використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів.

Результатом навчання – є те, що повинен знати й уміти здобувач після завершення вивчення дисципліни “Географія туризму”. Програмну компетентність навчальної дисципліни розуміють як динамічну комбінацію знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність здобувача успішно здійснювати навчальну та подальшу професійну діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

·      основні поняття і наукові категорії географії туризму і туристичного ресурсознавства;

·      географічні фактори розвитку туризму;

·      закономірності територіальної і функціональної організації туристичної діяльності і просторової поведінки туристів;

·      класи і види туристичних ресурсів;

·      методи географічних досліджень туризму;

·      регіональні аспекти туристичної ресурсозабезпеченості регіонів України;

·      особливості територіальної організації туристичного господарства;

·      міжнародні особливості туристичної діяльності.

вміти:

·      класифікувати туристичні ресурси за різними критеріальними підходами;

·      застосовувати різні географічні методи у дослідженні туризму;

·      оцінювати фактори розвитку туризму;

·      проводити оцінку туристичного потенціалу конкретної туристичної дестинації;

·      оцінювати рівень туристичної ресурсозабезпеченості регіонів України;

·      проводити аналіз умов діяльності туристичної діяльності в регіонах України.

 

В ході вивчення навчальної дисципліни “Географія туризму” формуються інтегральні компетентності:

Здатність комплексного розв’язувати професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

загальні компетентності:

- Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

-  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

-  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

- Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.

-  Прагнення до збереження навколишнього середовища.

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

-  Здатність працювати в міжнародному контексті.

-  Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

- Здатність спілкуватися іноземною мовою.

- Навички міжособистісної взаємодії.

- Здатність планування та управління часом.

-  Здатність працювати в команді та автономно

спеціальні компетентності:

- Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

- Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій.

- Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління.

- Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

- Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).

- Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.

- Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

- Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.

- Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний продукт.

- Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.

- Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.

- Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.

- Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

- Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.

- Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.