Програма вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня спеціальностей 051  «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа і страхування"

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини між суб'єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних трансформацій.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Сучасна методологія глобалістики.

2. Глобальна економіка як прогностична реальність

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета: формування у здобувачів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

1.2. Завдання: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту;

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобуваі повинні:

знати:

-        природу, передумови та фактори становлення глобальної еконо-міки;

-        тенденції глобалізації економічного розвитку;

-        закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції;

-        характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;

-        динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;

-        форми та механізми соціалізації глобальної економіки;

-        механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;

-        напрями інтеграції України в глобальний економічний простір;

вміти:

-        надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки;

-        аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;

-        розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;

-        виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;

-        усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку;

-        визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики;

-        принципи організації процесів управління глобальною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів

Мета формування у здобувачів системи знань у сфері регулювання правовідносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та володільників.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти здобувачів знаннями щодо загальних положень права інтелектуальної власності в Україні. Однією із важливих цілей даного курсу є: навчання майбутніх керівників різних рівнів народного господарства, принципам охорони інтелектуальної власності, правилам володіння та розпорядження нею по нормах, що прийняті в цивілізованому світі, поведінці на ринку інтелектуального продукту, яким необхідно навчитися володіти як власністю в повному смислі слова, розпоряджатися як майном, одержувати дохід із нематеріальних активів.

У стислому формулюванні завдання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське право» полягають у вивченні основних питань: система права України, місце інтелектуальної власності в правовій системі України, право інтелектуальної власності в системі цивільного права і цивільного законодавства України, охорона права інтелектуальної власності з нормами кримінального кодексу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: зміст понять «інтелектуальна власність» «патентознавство», «авторське право», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України; міжнародно-правову систему захисту інтелектуальної власності; систему та повноваження органів державного управління у сфері інтелектуальної власності; зміст способів захисту прав авторів творів літератури, науки, мистецтва; умови і межі надання правової охорони об'єктам промислової власності; правову природу і зміст авторських та ліцензійних договорів.

вміти: розрізняти об'єкти інтелектуальної власності; вирішувати проблеми захисту прав авторів; тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності; аналізувати суспільні відносини, що регулюються правом інтелектуальної власності, давати їм правову кваліфікацію; використовувати прийоми активізації творчого мислення для рішення винахідницьких задач.


У межах цього курсу здобувачі продовжують формувати інтегральну та  спеціальні (фахові) компетентності, особисті та професійні уміння і навички, а саме: вивчення основ правового захисту інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки, що базуються на основних правових інститутах авторського права і права власності, прийомів укріплення правової основи державності в країні, охороні прав і свобод громадян, розширенню їх реальних можливостей для використання своїх творчих сил та здібностей, застосуванні передбачених законом засобів, що забезпечують задоволення обґрунтованих потреб авторів про визнання належних їм прав.


Спеціальність - 201 «Агрономія»
Спеціальність - 202 «Захист рослин»

Мета курсу:
 отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Предмет курсу: вивчення концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.

Завдання курсу: 

набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Змістові модулі:

1. Основи економічної теорії
2. Основи ринку
3. Місце держави у світовому господарстві

Спеціальність -  071 «Облік і оподаткування» 
Спеціальність -  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Передбачається вивчення сукупності розвитку процесів глобалізації і міжнародної інтеграції, їх вплив на виробництво товарів і надання послуг, технології, фінасову систему, логістку, спосіб життя населення світу, глобальної специфіки економічного розвитку, його проблем та перспектив.

Мета курсу: формування у здобувачів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Завдання курсу: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту.

Методи навчання: при вивченні курсу використовуються наступні методи навчання: лекції із застосуванням мульти-медіа; лабораторні дослідження, розв'язування задач або творчих завдань, семінари-дискусії, семінари-брифінги, робота в малих групах, робота в Інтернет; складання графічних схем.
Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Метою 
курсу є формування у здобувачів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.

Предметом курсу є концептуальні положення основних теорій світової економічної думки щодо визначення змісту і напрямів реалізації регулюючого впливу держави на господарське життя.

Завдання курсу: сприяти доповненню та поглибленню знань про місце, роль і функції держави та державного сектору економіки в сучасних економічних системах;

·      сформувати у здобувачів розуміння суті, форм, методів і механізмів державного регулювання господарських процесів, засобів формування та реалізації державної економічної політики в різних сферах господарської діяльності в умовах трансформаційної економіки;

·      ознайомити здобувачів із застосуванням сучасного інструментарію забезпечення впливу держави та її інститутів на діяльність суб’єктів господарювання та економічні процеси з метою досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни;

·      напрацювати навички аналізу системи державного регулювання економіки та засобів здійснення державної економічної політики в контексті світового досвіту трансформаційних процесів оцінки їх ефективності та результативності, забезпечення нормативно-правового й організаційного супроводу розробки і реалізації відповідних управлінських рішень.

Змістові модулі:

1. Загальні наукові засади державного управління 

2. Основні напрями економічної політики за трансформаційних умов Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"


Мета курсу:
 формування у здобувачів системи знань у сфері регулювання правовідносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та володільників.

Предмет курсу:  система правових відносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.

Завдання курсу: озброєння здобувачів знаннями щодо загальних положень права інтелектуальної власності в Україні, навчання студентів принципам охорони інтелектуальної власності, правилам володіння та розпорядження нею по нормах, що прийняті в цивілізованому світі, поведінці на ринку інтелектуального продукту, яким необхідно навчитися володіти як власністю в повному смислі слова, розпоряджатися як майном, одержувати дохід із нематеріальних активів.

Змістові модулі: 

1. Природа інтелектуальної власності, її види та охорона її прав

2. Оцінка інтелектуальної власності та її стимулювання