Програму вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» складено відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 202  «Захист і карантин рослин».

Предметом навчальної дисципліни є вивчення концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи економічної теорії.

2. Основи ринку.

3. Місце держави у світовому господарстві

 

Мета - отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Завдання

- набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,

- розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати :

-          особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності;

-          економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах;

-          механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту;

-          стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у XXI столітті.

вміти :

-          аналізувати взаємодію економічних суб'єктів у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах;

-          застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні елементів ринкового механізму;

-          обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного розвитку в практичній діяльності;

-          аналізувати проблеми, пов'язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки;

-          оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.


Програму вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» складено відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) зі спеціальності 201 «Агрономія»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЕСТS.

Мета полягає у отриманні майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Завдання

-       набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки;

- розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.


Програму вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» складено відповідно до освітньо-професійної першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Предметом навчальної дисципліни є вивчення концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS.

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів.

1. Основи економічної теорії

2. Ринковий механізм та підприємництво

3. Економічні аспекти глобальних проблем

 

Мета - отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, оволодіння базовими методами пізнання і аналізу економічних процесів, вміння приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Завдання:

- набуття навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки,

- розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;

- набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем.


Історія економіки та економічної думки - передбачено вивчення розвитку господарств країн Європейської цивілізації і їх наукове відображення в економічній думці.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Метою – формування у здобувачів  системи знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації та розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завданням вивчення курсу є:

- формування сучасного економічного мислення та світогляду здобувачів;

- забезпечення засвоєння здобувачами знань з історичного аналізу економічних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати : - систему економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами; економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах; механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту; стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у ХХІ столітті.

уміти: робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку національної економіки; робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці; оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

 

Змістові модулі:

1. Наукова економічна думка доринкового періоду.

2. Сучасна наукова економічна думка.


Мікроекономіка - передбачено вивчення економічних відносин між суб’єктами господарювання в умовах обмеженості ресурсів, економічну поведінку виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів, формування методологічної бази мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Мета викладання полягає у формуванні ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання вивчення курсу є надання знань здобувачам з проблем про:

- базові положення мікроекономічної теорії,

- прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономіч­ного аналізу;

- підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси економіки на базовому рівні та специфіку її функціонування; сутність економічних явищ та процесів; механізм дії і використання економічних законів на мікрорівні; зміст основних положень, категорій, законів ринкової економіки.

вміти: робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку економіки на мікрорівні; робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ на базовому рівні; оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних економічних суб’єктів; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Змістові модулі

1. Основи мікроекономіки

2. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту


Політична економія - передбачено вивчення економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

- спеціальності 072 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

- спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка»

Мета полягає у формуванні системи знань про економічні відносини, як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завданням курсу є:

- вивчення загальних засад економічного життя суспільства;

- вивчення закономірностей розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

- визначення принципових рис основних соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати систему економічних відносин в їх єдності з продуктивними силами та іншими суспільними відносинами; економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних економічних системах; механізм дії і використання економічних законів на макро- і мікрорівнях для досягнення максимального соціально-економічного ефекту; стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем у ХХІ столітті.

вміти робити аналіз економічних явищ та процесів з метою обґрунтування нових тенденцій та моделей розвитку національної економіки; впливати на національну свідомість населення, підвищувати рівень національної економічної культури та адекватного до цього економічного світогляду; робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці; оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних секторів та сфер національної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Змістові модулі:

1. Основи політичної економії.

2. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних відносин.