Навчальна дисципліна «Інституціональна економіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми першого бакалаврського рівня підготовки спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».


Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти знання основ інституціональної економіки. Оволодіти механізмами та інструментами інституціональної економіки для використання їх у професійно-посадовій діяльності в поєднанні аналітичної компетентності з організаційною.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати систематичне уявлення щодо механізмів аналізу інституціональних змін, трансакційних витрат, витрат експорту та імпорту інститутів.

знання:

–       теоретичних основ державного управління;

–       характеру взаємин між державою та особистістю;

–       сутності й специфіки державного управління;

–       принципів і закономірностей державного управління;

–       особливостей політичної системи України;

–       структури влади, форм державного управління;

–       механізмів і методів державного управління;

–       основ законності та відповідальності  у сфері державного управління;

–       процедур і технологій прийняття управлінських рішень;

–       критеріїв оцінювання результативності та ефективності державного управління;

вміння: застосування відповідних інструментів інституціональної економіки (теорема Коуза, теорія ігор тощо).

Сформувати навички використання повного об’єму інформації та комуні­ка­тивних засобів для визначення джерел та отримання інформації з метою ана­лізу макроекономічних процесів та стану національної економіки держави.


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ- Передбачається вивчення закономірностей розвитку економічних систем, економічних законів та принципів їх функціонування, дій людей, спрямованих на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки  6. 030601 «Менеджмент»

Мета: пізнання міжнародних економічних відносин як науки, її предмету, методів та функцій; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних світогосподарських систем; розкриття закономірностей розвитку елементів світового господарства; сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення загально цивілізаційних проблем людства

Завдання: розкрити загальне та особливе в міжнародній економіці, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

- сутність світового господарства, його роль і еволюцію;

-        особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

-        механізм дії і використання економічних законів на міжнародному рівні;

-        зміст основних положень, категорій, законів ринкової економіки.

вміти:

-        творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;

-        робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у міжнародній економіці;

-        оцінювати існуючу економічну кон’юнктуру та прогнозувати стратегічний розвиток різних секторів та сфер світового ринку, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру;

-        використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків


Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародної економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

9. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.      Здатність визначати та описувати характеристики міжнародної економіки.

2. Здатність аналізувати результати діяльності міжнародної економіки.

3. Здатність визначати перспективи розвитку міжнародної економіки.

4. Вміння визначати функціональні області міжнародної економіки та зв’язки між ними.

5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 6. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій міжнародної економіки.

7. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі міжнародних економічних відносин.

8. Здатність аналізувати й структурувати проблеми міжнародних економічних відносин.


 


Міжнародна економіка- курс з питань формування системи міжнародних економічних процесів в сучасному світовому господарстві

Галузь знань  –  07 «Управлінні та адміністрування»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань  –  05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»


Мета: пізнання міжнародних економічних відносин як науки, її предмету, методів та функцій; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних світогосподарських систем; розкриття закономірностей розвитку елементів світового господарства; сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення загально цивілізаційних проблем людства.

Завдання: : розкрити загальне та особливе в міжнародній економіці, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Відповідно до поставлених завдань здобувачі повинні:

знати:

-                       природу, передумови та фактори становлення міжнародної економіки;

-                       тенденції міжнародного економічного розвитку;

-                       закономірності міжнародної корпоратизації бізнесу та генезис міжнародної економічної інтеграції;

-                       динаміку процесів інституціоналізації г міжнародного економічного розвитку;

-                       форми та механізми соціалізації міжнародної економіки;

-                       напрями інтеграції України в міжнародний економічний простір;

вміти:

-                       надавати характеристику сутності чинників  міжнародної економіки, форм  її прояву ; формулювати її особливості;

-                       аналізувати ключові міжнародні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру міжнародних економічних процесів;

-                       розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;

-                       виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;

-                       усвідомлювати дію конкурентних механізмів міжнародного ринку;

-                       визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики;

-                       принципи організації процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародної економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

9. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.      Здатність визначати та описувати характеристики міжнародної економіки.

2. Здатність аналізувати результати діяльності міжнародної економіки.

3. Здатність визначати перспективи розвитку міжнародної економіки.

4. Вміння визначати функціональні області міжнародної економіки та зв’язки між ними.

5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 6. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій міжнародної економіки.

7. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі міжнародної економіки.

8. Здатність аналізувати й структурувати проблеми міжнародної економіки.

 Макроекономіка- наука про економічні процеси та їх державне регулювання в масштабах країни

Галузь знань  –  07 «Управлінні та адміністрування»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань  –  05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»


Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання Основними завданнями вивчення дисципліни «Макроекономіка» є на основі економічного аналізу узагальнити, систематизувати й дати пояснення функціонуванню механізму ринкового господарства й визначити його ефективні моделі на перспективу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати : сутність ключових положень базових макроекономічних теорій ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки;

-        сутність економічних явищ та процесів;

-        механізм дії і використання економічних законів на макрорівні;

вміти : аналізувати результати функціонування національної економіки;

-        оцінювати ефективність економічної політики держави;

-        робити практичні рекомендації на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, господарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці;

-        приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері макроекономіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів макроекономіки, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

9. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.      Здатність визначати та описувати характеристики макроекономіки.

2. Здатність аналізувати результати діяльності макроекономіки, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища країни.

3. Здатність визначати перспективи розвитку макроекономіки.

4. Вміння визначати функціональні області макроекономіки та зв’язки між ними.

5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 6. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій макроекономіки.

7. Здатність створювати та організовувати ефективну діяльність в умовах макроекономічної динаміки.

12. Здатність оцінювати, аналізувати й структурувати проблеми макроекономіки.