Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242  «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості технології і організації надання екскурсійних послуг на туристично-екскурсійних підприємствах.

 

На вивчення дисципліни відводиться 108 години / 3 кредитів ECTS.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.     Екскурсійна теорія та організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах

2.     Екскурсійна методика

3.     Практика організації екскурсійних послуг

 

 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання курсу є формування у здобувачів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни передбачає вирішення таких завдань:

- оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування в індустрії туризму;

- виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку екскурсійного обслуговування в сучасних умовах;

- набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо організації екскурсійної діяльності в туристичній індустрії;

- вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

Після вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» здобувачі повинні знати:

- місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму;

- принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії;

- методику підготовки та проведення екскурсії;

- вимоги до екскурсовода;

-принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування.

Вміти: - організовувати та планувати екскурсійну діяльність;

- готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії;

 - розробляти та проводити екскурсії;

- складати технологічну карту екскурсії.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни

«Географія туризму», «Туристичне краєзнавство», «Рекреаційні комплекси світу», «Туристичне країнознавство», «Туроперейтинг», «Міжнародний туризм», «PR-технології у туризмі»

       Дисципліна та її розділи, у яких використовують матеріали дисципліни

 «Спеціалізований туризм», «Організація туристичних подорожей»


Мета дисципліни  "Туроперейтинг" у системі підготовки фахівців сфери туризму за напрямом "Туризм" є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу та оволодіння праксеологічними навичками взаємодії суб'єктів туристського ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; застосування правил формування програм туристського обслуговування, документального забезпечення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслуговування туристів.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Туроперейтинг" є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати основні положення туроперейтингу в організації дієвої системи взаємодії між всіма суб'єктами туристського ринку: туроператорів, турагентів, підприємств-виробників туристських послуг з метою створення та реалізації програм туристського обслуговування.

У результаті вивчення дисципліни "Туроперейтинг" студент повинен:

знати:

-          визначення прав і обов'язків туристів;

-          технологію та організацію туристських подорожей;

-          ліцензійні умови здійснення туроператорської діяльності;

-          правила та порядок оформлення туристських документів;

-          туристські формальності та порядок їх виконання;

-          страхування в туризмі;

-          умови забезпечення й виконання претензійної роботи в туризмі;

-          параметри створення турпродукту підприємства;

-          форми аквізиції туристської активності;

-          умови бронювання туристського обслуговування, та окремих туристських послуг;

-          організацію обліку і контролю надання послуг;

-          оформлення туристської звітності;

-          визначення та забезпечення безпеки туристських подорожей.

вміти:

-          формувати пакетні та індивідуальні програми туристського обслуговування з використанням ресурсного потенціалу дестинації, (регіону, району, країни);

-          організовувати взаємодії між всіма учасниками туристського ринку, формувати нормативно-правове забезпечення співпраці;

-          моделювати програми туристського обслуговування за різною метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристських атракцій;

-          застосовувати графоаналітичні моделі програм туристського обслуговування;

-          визначати мотивації подорожей;

-          оформлювати туристську документацію;

-          організовувати облік і контроль надання послуг;

-          організовувати формування звітності туристських підприємств;

-          удосконалювати процеси надання туристських послуг в пакетних турах;

-          застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

-       обґрунтовувати та розробляти основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристської індустрії, організовувати забезпечення їх нормативно-правовою базою.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - Здатнасть комплексного розв’язувати професйні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреаци як процес навчання, так і в процесі роботи, шо передбачае застосування теорий і методів системи наук, які формують туризмознавство,і характеризуються комплексністю та невизначенстю умов.

 

Загальні компетентності:

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4. Здатність до критичного мислення, аналізу і сінтезу.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність працювати в міжнародному контексті.

8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

12. Навички міжособистісної взаємодії.

13. Здатність планування та управління часом.

14. Здатність працювати в команді та автономно.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 

1.     Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності;

2.     Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.     Здатність аналізувати рекреашино-туристичний потенціал територій.

4.     Здатність аналізувати діяльність суб’екив індустрії туризму на всіх рівнях управління.

5.     Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технологи обслуговування туристів та вести претензійну роботу;

6.     Здатність до співпраці з діловими партнерами і кліентами, уміння забезпечувати з ними ефективні комункаци.


Метою навчальної практики «Вступ до фаху» полягає в ознайомленні здобувачів з профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності з особливостями практичної діяльності підприємств туристичної галузі, з роллю фахівця туристичного обслуговування у формуванні результатів господарської діяльності підприємств туристичного бізнесу різних форм власності та організаційно правових форм господарювання, їх конкурентоспроможного статусу на внутрішньому ринку та іміджу національного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.

Основними завданнями навчальної практики «Вступ до фаху» є  підготовка здобувачів з питань:

ознайомити із загальними питаннями стандартів вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на факультеті, на випусковій кафедрі;

ознайомити зі змістом навчального плану за професійним напрямом «Туризм», структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами нормативного циклу, професійного спрямування та спеціальними дисциплінами, які формують фахівця;

вказати види, місце, зміст і терміни навчальної та комплексної бакалаврської практик у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

ознайомити здобувачів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів і категорій підприємств туристичного бізнесу;

довести до відома здобувачів перелік посад, що може обіймати бакалавр з туризму на підприємствах туристичної індустрії;

-   охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки здобувачів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач повинні:

знати : систему загальних та професійних компетенцій фахівця з туристичного обслуговування;

сферу майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування; значення і перспективи розвитку туризму в Україні та закордоном;

вміти:  самостійно здобувати знання та користуватися інформаційно-методичним забезпеченням дисциплін у ВНЗ.

Мета дисципліни  “PR – технології в туризмі” є: вивчення навчальної дисципліни: засвоєння студентами видів PR, особливостей PR-технологій, механізмів їх створення та впливу у туристичній сфері.

Завдання дисципліни:

-      вивчення теоретичних аспектів впливу PR та особливостей PR-технологій.

-      оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

-      ознайомлення з організаційними аспектами створення інформаційних продуктів PR, їх цілями та засобами здійснення у туристичній сфері.

-      характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення.

-      характеристика інформаційних кампаній для туристичної галузі.

-      формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу інформаційних продуктів.

-      рекомендації до здійснення окремих технологій у туризмі та прогноз їх ефективності в залежності від адресації. Ознайомлення з ефектами впливу

PR.

-      ознайомлення з процесом формування іміджу туристичної організації.

У результатів вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

·       професійну термінологію, що існує в даній сфері;

·       історію становлення та розвитку PR;

·       сутність PR та психологічні особливості цього явища;

·       види PR;

·       особливості створення інформації PR, взаємодія PR та ЗМІ, участь індивідів, груп, владних структур у створенні цього продукту;

·       особливості впливу PR на індивіда, групи, суспільство;

·         особливості іміджу туристичної організації;

вміти:

·                вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію;

·                здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції;

·                формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування);

·                інтерпретувати – переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему;

·                     виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу у процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності;

·          враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та ефективної діяльності;

·         розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних PR-акцій на замовлення туристичних організацій;

·        розробляти рекомендації щодо створення і підтримки позитивного іміджу туристичної організації.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - Здатнасть комплексного розв’язувати професйні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреаци як процес навчання, так і в процесі роботи, шо передбачае застосування теорий і методів системи наук, які формують туризмознавство,і характеризуються комплексністю та невизначенстю умов.

Загальні компетентності:

К01. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і сінтезу.

К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

К08. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

К09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

К11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

К12. Навички міжособистісної взаємодії.

К13. Здатність планування та управління часом.

К14. Здатність працювати в команді та автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності;

2.    Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.    Здатність аналізувати рекреашино-туристичний потенціал територій.

4.    Здатність аналізувати діяльність суб’екив індустрії туризму на всіх рівнях управління.

5.     Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

6.    Розуміння принців, процесів і технологи організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем;

7.    Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформативний продукт;

8.    Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технологи обслуговування туристів та вести претензійну роботу;

Здатність до співпраці з діловими партнерами і кліентами, уміння забезпечувати з ними ефективні комункаци.


Мета дисципліни  «Туризмознавство» є: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з організації туристичних подорожей для спеціалістів в сфері туризму.

Завдання дисципліни:

-     ознайомлення студентів з основними поняттями та дефініціями туризму;

-     розкриття історичних особливостей та сучасного стану  розвитку туристичного господарства, умов діяльності туристичних підприємств (фірм);

-     формування у студентів знань та навичок, необхідних для організації туристичної діяльності, створення та організації роботи туристичного підприємства (туроператора, турагентства).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-     понятійний апарат в сфері туризму;

-     функції туризму та фактори його розвитку;

-     основні види туризму, турів, типів туристів та класів туристичного обслуговування;

-     засади світової туристичної політики;

-     правове регулювання туристичної політики України.

вміти:

-     володіти основами організації туристичного бізнесу, адміністративно-управлінського        механізму        регулювання господарської діяльності в сфері туризму;

-     застосовувати складові механізму управління туристичною сферою з максимальним результатом;

-     застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі при формуванні тривалих міждержавних та внутрішніх зв'язків;

-     розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристичної індустрії;

-     сформувати концепцію створення та забезпечення роботи туристичного підприємства.

Перелік компетентностей: 

Інтегральна компетентність - Здатнасть комплексного розв’язувати професйні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреаци як процес навчання, так і в процесі роботи, шо передбачае застосування теорий і методів системи наук, які формують туризмознавство,і характеризуються комплексністю та невизначенстю умов.

Загальні компетентності:

К01. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

К02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і сінтезу.

К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

К08. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

К09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

К10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

К11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

К12. Навички міжособистісної взаємодії.

К13. Здатність планування та управління часом.

К14. Здатність працювати в команді та автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності.

2.     Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.     Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій.

4.     Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління.

5.     Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

6.     Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

7.     Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний продукт.

8.     Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.

Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.