Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи економічного аналізу

2. Факторний аналіз в системі економічного аналізу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи

1.2. Основне завдання дисципліни «Теорія еконоиічного аналізу»  полягає в постійному контролі за ходом виконання завдань, поставлених перед кожним виробничим підрозділом та підприємством у цілому.

У процесі аналізу виявляють фактори, які позитивно чи негативно впливають на досягнення поставленої мети, зіставляють одержані результати з показниками передових господарств, розробляють заходи щодо впровадження їх досягнень.

Важливим завданням економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності підприємств та їх підрозділів, контроль за виконанням внутрішньогосподарських і комерційних завдань, правильним застосуванням моральних і матеріальних стимулів відповідно до кінцевих результатів.

У процесі аналізу з’ясовують, яких заходів було вжито для подальшого зміцнення комерційного та внутрішньогосподарського розрахунку, які економічні важелі використані для цього.

Економічний аналіз повинен сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, який значною мірою залежить від впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, подальшого розвитку спеціалізації та агропромислової інтеграції, а також від використання внутрішньовиробничих резервів

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачіи повинні:

знати :

науково-методичні основи та методи економічного аналізу,  вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, вивчити принципи і види економічного аналізу, метод і методику економічного аналізу, факторний аналіз,способи і методи виміру впливу факторів в детермінованому аналізі.

вміти:

 застосувати отримані теоретичні знання з виконання економічного аналізу суб’єктів господарювання у подальшому вивченні економічних дисциплін, а також у практичній діяльності. Цьому сприятиме виконання  практичних завдань, що допоможе відпрацювати навички відносно вибору показників і напрямків економічного аналізу,  побудов аналітичних моделей і розрахунку впливу чинників, уміння на основі одержаних даних зробити кваліфіковані пояснення і відповідні висновки щодо стану і розвитку суб’єктів господарювання.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;

використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;

уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;

застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності;

використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 28  «Публічне управління та адміністрування».

Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисциплін статистика, економіка праці і СТВ, економічна теорія та передує вивченню таких дисциплін – зовнішньоекономічна політика, бізнес-менеджмент та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи економічного аналізу

2. Факторний аналіз в системі економічного аналізу

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи

1.2. Основне завдання дисципліни «Економічний аналіз»  полягає в постійному контролі за ходом виконання завдань, поставлених перед кожним виробничим підрозділом та підприємством у цілому.

У процесі аналізу виявляють фактори, які позитивно чи негативно впливають на досягнення поставленої мети, зіставляють одержані результати з показниками передових господарств, розробляють заходи щодо впровадження їх досягнень.

Важливим завданням економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності підприємств та їх підрозділів, контроль за виконанням внутрішньогосподарських і комерційних завдань, правильним застосуванням моральних і матеріальних стимулів відповідно до кінцевих результатів.

У процесі аналізу з’ясовують, яких заходів було вжито для подальшого зміцнення комерційного та внутрішньогосподарського розрахунку, які економічні важелі використані для цього.

Економічний аналіз повинен сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, який значною мірою залежить від впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, подальшого розвитку спеціалізації та агропромислової інтеграції, а також від використання внутрішньовиробничих резервів

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачіи повинні:

знати :

науково-методичні основи та методи економічного аналізу,  вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, вивчити принципи і види економічного аналізу, метод і методику економічного аналізу, факторний аналіз,способи і методи виміру впливу факторів в детермінованому аналізі.

 

 

вміти:

 застосувати отримані теоретичні знання з виконання економічного аналізу суб’єктів господарювання у подальшому вивченні економічних дисциплін, а також у практичній діяльності. Цьому сприятиме виконання  практичних завдань, що допоможе відпрацювати навички відносно вибору показників і напрямків економічного аналізу,  побудов аналітичних моделей і розрахунку впливу чинників, уміння на основі одержаних даних зробити кваліфіковані пояснення і відповідні висновки щодо стану і розвитку суб’єктів господарювання.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;

використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;

уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;

застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності;

використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 073  «Менеджмент».

Міждисциплінарні зв'язки: викладається після вивчення дисциплін статистика, економіка підприємств, аналіз господарської діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи та інформаційне забезпечення фінансового аналізу

2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємств

 1.Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є отримання здобувачами цілісного уявлення про фінансовий аналіз як найважливішої функції управління організаціями, отримання практичних навичок з аналізу та оцінки різних напрямків фінансової діяльності.

Завдання:

вивчення організаційних форм фінансового аналізу і використання його інформації в управлінні підприємствами;

 вивчення методики та організації внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства.

комплексну оцінку фінансового стану підприємства.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

 знати науково-методичні основи та методи фінансового аналізу,  вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, аналізувати майно підприємства, оборотні активи, джерела формування капіталу, грошові потоки, ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість, кредитоспроможності, ділову активність,  прибутковість та рентабельність підприємства, здійснювати

 вміти: читати фінансову звітність; оцінити інформативність звітності; скласти аналітичні звітні форми і таблиці; визначати стратегію і тактику розвитку підприємства в умовах ринкової економіки; знаходити необхідну інформацію, перевіряти її достовірність і використовувати її в аналітичних розрахунках; оперативно і поглиблено оцінювати фінансову стійкість підприємства і визначати резерви її росту в цілях запобігання банкрутства; будувати факторні моделі і проводити факторний аналіз прибутку, рентабельності, витрат, обсягу виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); застосовувати результати аналітичних розрахунків з метою обґрунтування бізнес-плану; оформити висновки та рекомендації для функціональних структур управління.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК. 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК):

ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми в організації, формувати обґрунтовані рішення.

Програмні результати навчання (PH):

PH 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень

PH 11. Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності організації


Програма вивчення навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування».

Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисциплін статистика, економіка підприємств, економічна теорія, бухгалтерський облік, економічний аналіз та передує вивченню таких дисциплін – фінансовий аналіз, стратегічний аналіз та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

2. Аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємств та її результатів

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є оволодіння методикою і навичками ведення аналізу господарської діяльності шляхом отримання системи знань на основі наявних вітчизняних розробок, що діють, нормативних документів, об'єктивної оцінки внутрішніх і зовнішніх  відносин організацій за допомогою аналітичних процедур, по результатам яких приймаються управлінські рішення.

1.2. Завдання:

підвищення науково-економічного обґрунтування нормативів і бізнес-планів в процесі їх розробки;

вивчення конкурентоспроможності підприємства та його продукції;

дослідження і поглиблення позитивних тенденцій у розвитку виробництва;

виявлення недоліків, прорахунків у господарській діяльності і негативних умов господарювання;

виявлення і організація використання резервів підвищення ефективності виробництва;

розробка заходів щодо усунення недоліків; прогнозування розвитку виробництва.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

а )знати: основні напрямки аналізу господарської діяльності; методи економічного аналізу, які застосовуються на різних етапах і напрямах аналізу господарської діяльності; прийоми виявлення та оцінки резервів виробництва; напрями використання результатів аналізу господарської діяльності;

б) вміти: провести економічний аналіз на підприємстві та основних його

структурних підрозділах; оцінити виробничий потенціал організації та його використання; виявити та обґрунтувати умови та чинники мобілізації виробничих резервів; визначити фінансовий стан організації та тенденції його

розвитку.

в) володіти навичками: прогнозування економічних результатів діяльності підприємства; розрахунку та аналізу основних економічних показників роботи підприємств та організацій; використання результатів аналізу господарської діяльності в процесі управління підприємством; підготовки заходів щодо збереження та зміцнення фінансового та економічного благополуччя підприємства на перспективу.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК01.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.

ЗК06.  Здатність  проведення  досліджень  на  відповідному рівні

ЗК07.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

ЗК08.  Здатність до пошуку, оброблення  та  аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01.  Здатність  досліджувати  тенденції  розвитку економіки  за  допомогою  інструментарію  макро-  та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні  економічні явища.

СК04.  Здатність  застосовувати  економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК07.  Здатність  складати  та  аналізувати  фінансову звітність.

Програмні результати навчання:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ЄКТС.

 


Метою фінансового аналізу є визначення напрямів і кількісне обчислення резервів збільшення ринкової вартості підприємства на підставі дослідження стану і динаміки показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, та факторів, які зумовлюють зміну цих показників.

Завдання навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз": вивчення організаційних форм фінансового аналізу і використання його інформації в управлінні підприємствами; вивчення методики та організації внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства.

Предмет навчальної дисципліни – сукупність теоретичних, методичних та організаційних аспектів фінансового аналізу діяльності підприємств.

Об'єктом навчальної дисципліни є фінансово-господарські процеси, які відбуваються на підприємстві.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

 знати науково-методичні основи та методи фінансового аналізу,  вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, аналізувати майно підприємства, оборотні активи, джерела формування капіталу, грошові потоки, ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість, кредитоспроможності, ділову активність,  прибутковість та рентабельність підприємства, здійснювати

 вміти: читати фінансову звітність; оцінити інформативність звітності; скласти аналітичні звітні форми і таблиці; визначати стратегію і тактику розвитку підприємства в умовах ринкової економіки; знаходити необхідну інформацію, перевіряти її достовірність і використовувати її в аналітичних розрахунках; оперативно і поглиблено оцінювати фінансову стійкість підприємства і визначати резерви її росту в цілях запобігання банкрутства; будувати факторні моделі і проводити факторний аналіз прибутку, рентабельності, оформити висновки та рекомендації для функціональних структур управління.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності:

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

СК07.  Здатність  формулювати  завдання,  удосконалювати методики  та  впроваджувати  сучасні  методи  фінансового  та управлінського  обліку,   аналізу,  аудиту  і  оподаткування  у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК09.  Здатність  здійснювати діяльність  з  консультування власників,  менеджменту  підприємства  та інших  користувачів інформації    у  сфері  обліку,  аналізу,  контролю,  аудиту, оподаткування.

СК10.  Здатність  проводити  наукові  дослідження  з  метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

Програмні результати навчання:

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.