Метою дисципліни «Економічний аналіз» є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

Основне завдання полягає в постійному контролі за ходом виконання завдань, поставлених перед кожним виробничим підрозділом та підприємством у цілому.

У процесі аналізу виявляють фактори, які позитивно чи негативно впливають на досягнення поставленої мети, зіставляють одержані результати з показниками передових господарств, розробляють заходи щодо впровадження їх досягнень.

Важливим завданням є оцінка результатів господарської діяльності підприємств та їх підрозділів, контроль за виконанням внутрішньогосподарських і комерційних завдань, правильним застосуванням моральних і матеріальних стимулів відповідно до кінцевих результатів.

У процесі аналізу з’ясовують, яких заходів було вжито для подальшого зміцнення комерційного та внутрішньогосподарського розрахунку, які економічні важелі використані для цього.

Економічний аналіз повинен сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, який значною мірою залежить від впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, подальшого розвитку спеціалізації та агропромислової інтеграції, а також від використання внутрішньовиробничих резервів

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати :

науково-методичні основи та методи економічного аналізу,  вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, вивчити принципи і види економічного аналізу, метод і методику економічного аналізу, факторний аналіз, способи і методи виміру впливу факторів в детермінованому аналізі.

вміти:

застосувати отримані теоретичні знання з виконання економічного аналізу суб’єктів господарювання у подальшому вивченні економічних дисциплін, а також у практичній діяльності. Цьому сприятиме виконання  практичних завдань, що допоможе відпрацювати навички відносно вибору показників і напрямків економічного аналізу,  побудов аналітичних моделей і розрахунку впливу чинників, уміння на основі одержаних даних зробити кваліфіковані пояснення і відповідні висновки щодо стану і розвитку суб’єктів господарювання.

в) володіти навичками:

прогнозування економічних результатів діяльності підприємства;

розрахунку та аналізу основних економічних показників роботи

підприємств та організацій; використання результатів аналізу господарської діяльності в процесі управління підприємством.

Згідно освітньо-професійної програми «Економіка»:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.

ЗК06.  Здатність  проведення  досліджень  на  відповідному рівні.

ЗК08.  Здатність до пошуку, оброблення  та  аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11.  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні компетентності (СК):

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07.  Здатність  складати  та  аналізувати  фінансову звітність.

Програмні результати навчання:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Економетрика» є набуття студентами знань, щодо кількісного оцінювання взаємозв’язків економічних показників для різних масивів економічної інформації, вдаючись до тестування останньої стосовно відповідності її певним передумовам, а також до визначення методів кількісного вимірювання зв’язків, які доцільно застосовувати в кожному конкретному випадку згідно з особливостями економічної інформації. Для засвоєння дисципліни потрібна ґрунтовна математична база, особливо з матричної алгебри, диференціального числення, теорії ймовірностей та математичної статистики. Важливо також мати підготовку з економічної теорії, макро- та мікроекономіки, статистики, економічного аналізу. Звідси очевидно, що економетрію студенти можуть вивчати лише тоді, коли вже засвоїли основні розділи математики для фінансистів та здобули загальноекономічні знання. Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрії, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі, податковому менеджменті і т. ін.

Завданнями навчальної дисципліни, що мають бути вирішеними у процесі її вивчення, є:

·       допомога студенту опанувати методи побудови та реалізації економетричних моделей за допомогою персонального комп’ютера;

·       набуття студентами практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками;

·       поглибити теоретичні знання в галузі математичного моделювання економічних процесів і явищ;

·       здобути знання про застосування економетричних моделей в економічних дослідженнях;

·       набуття студентами навичок узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен      

знати:

·       сутність економетричного моделювання та його етапи;

·       методи тестування економічної інформації;

·       методи оцінювання параметрів економетричної моделі з урахуванням особливостей конкретної економічної інформації

·       методи оцінювання достовірності моделей та її параметрів;

·       методи оцінювання прогнозних властивостей моделі;

·       методи економетричного прогнозування з урахуванням особливостей економетричних моделей.

вміти:

·       ідентифікувати змінні моделі;

·       специфікувати модель;

·       оцінювати параметри економетричної моделі в разі:

а) нормально розподілених залишків моделі;

б) гетероскедастичності;

в) мультиколінеарності пояснюючих змінних;

г)наявності залежності залишків з пояснюючими змінними;

·       визначати прогнозні властивості моделі;

·       перевіряти достовірність моделі та її параметрів;

·       виконувати точковий та інтервальний прогноз на основі різних економетричних моделей;

·       визначати основні економічні характеристики взаємозв’язку та правильно їх тлумачити.

в) володіти навичками:

прогнозування економічних результатів діяльності підприємства;

розрахунку та аналізу основних економічних показників роботи

підприємств та організацій; використання результатів аналізу господарської діяльності в процесі управління підприємством.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності згідно спеціальності або у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів управління та адміністрування і характеризується комплексністю,  нестабільністю ринкової кон’юнктури  та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

3.                Здатність працювати в команді.

4.                Здатність працювати автономно.

5.                Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

6.                Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

7.                Здатність бути критичними та самокритичними.

8.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

9.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

10.           Здатність спілкуватися іноземною мовою.

11.           Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

12.           Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.

13.           Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

2.                Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

3.                Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

4.                Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

5.                Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських ріень.

6.                Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

7.                Застосування методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

8.                Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

9.                Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

10.           Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

11.           Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної правової держави.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліни, що передують вивченню «статистика», «макроекономіка» та «економіка підприємства». Після вивчення дисципліни – «оптимізаційні методи» та «моделі, аналіз господарської діяльності», «інформаційні системи і технології в обліку і аудиті тощо».


Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

 Основне завдання дисципліни «Теорія економічного аналізу»  полягає в постійному контролі за ходом виконання завдань, поставлених перед кожним виробничим підрозділом та підприємством у цілому.

У процесі аналізу виявляють фактори, які позитивно чи негативно впливають на досягнення поставленої мети, зіставляють одержані результати з показниками передових господарств, розробляють заходи щодо впровадження їх досягнень.

Важливим завданням теорії економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності підприємств та їх підрозділів, контроль за виконанням внутрішньогосподарських і комерційних завдань, правильним застосуванням моральних і матеріальних стимулів відповідно до кінцевих результатів.

У процесі аналізу з’ясовують, яких заходів було вжито для подальшого зміцнення комерційного та внутрішньогосподарського розрахунку, які економічні важелі використані для цього.

Теорія економічного аналізу повинна сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, який значною мірою залежить від впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, подальшого розвитку спеціалізації та агропромислової інтеграції, а також від використання внутрішньовиробничих резервів.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачіи повинні:

знати :

науково-методичні основи та методи економічного аналізу, вірно трактувати економічний зміст інформаційних джерел, вивчити принципи і види економічного аналізу, метод і методику економічного аналізу, факторний аналіз,способи і методи виміру впливу факторів в детермінованому аналізі.

вміти:

 застосувати отримані теоретичні знання з виконання економічного аналізу суб’єктів господарювання у подальшому вивченні економічних дисциплін, а також у практичній діяльності. Цьому сприятиме виконання  практичних завдань, що допоможе відпрацювати навички відносно вибору показників і напрямків економічного аналізу,  побудов аналітичних моделей і розрахунку впливу чинників, уміння на основі одержаних даних зробити кваліфіковані пояснення і відповідні висновки щодо стану і розвитку суб’єктів господарювання.

в) володіти навичками:

прогнозування економічних результатів діяльності підприємства;

розрахунку та аналізу основних економічних показників роботи

підприємств та організацій; використання результатів аналізу господарської діяльності в процесі управління підприємством.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;

використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;

уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;

застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності;

використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

3.                Здатність працювати в команді.

4.                Здатність працювати автономно.

5.                Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

6.                Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

7.                Здатність бути критичними та самокритичними.

8.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

9.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

10.           Здатність спілкуватися іноземною мовою.

11.           Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

12.           Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.

13.           Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

2.                Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

3.                Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

4.                Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

5.                Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських ріень.

6.                Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

7.                Застосування методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

8.                Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

9.                Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

10.           Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

11.           Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної правової держави.

 

Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисциплін статистика, економіка праці і СТВ, економічна теорія та передує вивченню таких дисциплін – зовнішньоекономічна політика, бізнес-менеджмент та інші.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Математична статистика» є забезпечення студентів відповідним понятійним та математичним апаратом, необхідним для значно глибшого та чіткішого розуміння багатьох економічних законів і співвідношень, які мають імовірнісний характер, сформувати знання, уміння і навички, необхідні для розв’язування задач, в яких присутні елементи випадковості, а також для оцінювання результатів експериментів. Формувати системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, моделюванні і аналізі результатів сільськогосподарського виробництва та агробізнесу, і на цій основі сформувати сучасного висококваліфікованого фахівця.

Завданням навчальної дисципліни, що мають бути вирішеними у процесі її вивчення, є: вивчення основних принципів та інструментарію імовірнісно-статистичного апарату, який використовується для розв’язування економічних задач, математичних методів систематизації; опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен     

знати:

·       наукові основи математичної статистики і принципи організації статистичної роботи; 

·       методи збирання, обробки, зберігання і передачі статистичної інформації;

·       основні етапи статистичного дослідження; 

·       особливості використання статистичних критеріїв;

·       систему теоретико-методологічних основ теорії ймовірностей і математичної статистки.

вміти:

·        збирати, систематизувати й аналізувати статистичну інформацію з використанням сучасних електронно-обчислювальних машин;

·        створювати емпіричну базу та банки даних;

·        проводити статистичне спостереження за досліджуваним явищем;

·        давати кількісну та якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку;

·        здійснювати аналіз та узагальнення інформації, забезпечувати формування висновків та пропозицій;

·        використовувати математико-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку явищ.

в) володіти навичками:

прогнозування економічних результатів діяльності підприємства;

розрахунку та аналізу основних економічних показників роботи

підприємств та організацій; використання результатів аналізу господарської діяльності в процесі управління підприємством.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності згідно спеціальності або у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів управління та адміністрування і характеризується комплексністю,  нестабільністю ринкової кон’юнктури  та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

2.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

3.                Здатність працювати в команді.

4.                Здатність працювати автономно.

5.                Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

6.                Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

7.                Здатність бути критичними та самокритичними.

8.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

9.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

10.           Здатність спілкуватися іноземною мовою.

11.           Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

12.           Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.

13.           Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

2.                Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

3.                Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

4.                Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

5.                Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських ріень.

6.                Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

7.                Застосування методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

8.                Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

9.                Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

10.           Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

11.           Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної правової держави.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліни, що передують вивченню вища математика та економічна інформатика. Після вивчення дисципліни – статистика, економетрика, аналіз господарської діяльності тощо.