Повна назва дисципліни

Аграрна статистика

Освітньо-професійна програма

Облік і оподаткування

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин

90 годин

Кредити ECTS

3 кредити

Опис

Метою викладання дисципліни «Аграрна статистика» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси сільського господарства з метою комплексного оцінювання результатів господарювання та прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни «Аграрна статистика»:

- вивчення методологічних засад організації статистичних спостережень, зокрема вибіркових, систематизація та узагальнення статистичних даних;

- логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників, зведених індексів і рейтингових оцінок;

- вивчення методів аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ і процесів сільського господарства;

- освоєння методів аналізу взаємозв’язків і оцінювання ефектів впливу факторів на варіацію і динаміку досліджуваних явищ;

- оволодіння методами вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку, оцінювання сезонних коливань;

- набуття вмінь застосовувати графічно-візуальні методи узагальнення та аналізу даних надання здобувачам знань щодо вивчення принципів організації статистичних спостережень;

- посилення загальної економічної та аналітичної підготовки;

- створення теоретичної бази для наукового пошуку.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: наукового-методологічні основи аграрної статистики; методи збирання, систематизації і аналізу статистичної інформації в сільському господарстві з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Підготовлений фахівець повинен вміти: збирати, систематизувати і аналізувати статистичну інформацію з використанням сучасних комп’ютерних технологій; робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення; давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку; використовувати економіко-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку сільського господарства.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні компетентності спеціальності:

СК 02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Підсумковий контроль

Залік