Повна назва дисципліни - Економетрика

Освітньо-професійна програма - "Економіка"

Спеціальність - 051 "Економіка"

Кількість годин - 90 годин

Кредити ECTS - 3 кредити

Метою викладання навчальної дисципліни «Економетрика» є вивчення методів оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також використання економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки..

Завдання навчальної дисципліни «Економетрика»:

- вивчення основних понять, ідей, систем і інструментарію економетрики;

- набуття практичних навичок конструювання та дослідження економетричних моделей;

- формування нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації;

- посилення загальної економічної та аналітичної підготовки;

- створення теоретичної бази для наукового пошуку.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: суть і види економетричних моделей, що застосовуються для опису взаємозв’язків між економічними явищами; теоретичні основи економетричного дослідження як способу формування інформаційної бази для дослідження економічного середовища та прийняття управлінських рішень; методичні підходи до побудови економетричних моделей та перевірки їх якості; методику прогнозування та моделювання соціально-економічних параметрів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для економетричного дослідження; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою економетричного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; перевіряти статистичну значущість моделі в цілому, перевірка статистичної значимості параметрів моделі і коефіцієнта кореляції; будувати інтервали довіри для параметрів моделі і здійснювати їх інтерпретацію; прогнозувати економічні показники на основі економетричних моделей.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні компетентності спеціальності:

СК 1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК 6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

СК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК 8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

СК 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціальноекономічні процеси.

СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Програмні результати навчання:

ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.

ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;

ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків;

ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Підсумковий контроль - залік


Повна назва дисципліни - Статистика

Освітньо-професійна програма - Економіка початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

Спеціальність - 051 Економіка

Кількість годин - 90 годин

Кредити ECTS - 3 кредити 

Метою викладання дисципліни «Статистика» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси з метою комплексного оцінювання результатів господарювання та прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни «Статистика»:

- вивчення методологічних засад організації статистичних спостережень, зокрема вибіркових, систематизація та узагальнення статистичних даних;

- логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників, зведених індексів і рейтингових оцінок;

- вивчення методів аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ і процесів;

- освоєння методів аналізу взаємозв’язків і оцінювання ефектів впливу факторів на варіацію і динаміку досліджуваних явищ;

- оволодіння методами вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку, оцінювання сезонних коливань;

- набуття вмінь застосовувати графічно-візуальні методи узагальнення та аналізу даних надання здобувачам знань щодо вивчення принципів організації статистичних спостережень;

- посилення загальної економічної та аналітичної підготовки;

- створення теоретичної бази для наукового пошуку.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: наукового-методологічні основи статистики; методи збирання, систематизації і аналізу статистичної інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Підготовлений фахівець повинен вміти: збирати, систематизувати і аналізувати статистичну інформацію з використанням сучасних комп’ютерних технологій; робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення; давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку; використовувати економіко-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку національної економіки.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Спеціальні компетентності спеціальності:

СК 1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері економіки підприємства.

СК 5. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК 11. Здатність аналізувати фінансово-господарську діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані звітності, комп’ютерну техніку та статистичні методи обробки інформації.

Програмні результати навчання:

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методику визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 13. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати фактичні та планові показники їх діяльності з використанням математичного інструментарію.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Підсумковий контроль - іспит