Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про сучасну методологію, методи, прийоми та систему показників статистичного дослідження фінансового сектора економіки, у тому числі прийнятих у міжнародній статистичній практиці, для проведення прикладного статистичного аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних основ становлення та розвитку фінансової статистики та її організаційних засад; засвоєння порядку виокремлення та структурування фінансового сектору, а також відображення фінансових операцій у системі національних рахунків; опанування методикою обчислення та аналізу показників, які відображають особливості фінансового сектору; засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень на основі статистичної інформації про стан та розвиток фінансового сектора економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні теоретичні та методологічні принципи економіко-статистичного вивчення кількісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ і процесів, які пов'язані з фінансовою сферою; 6 терміни, поняття, категорії та закони, на яких базується статистика фінансів; принципи побудови системи показників фінансової статистики та методології їх обчислення; статистичні прийоми, способи та методи, спрямовані на дослідження кількісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ і процесів, які пов'язані з фінансовою сферою;

вміти: вміти: збирати статистичну інформацію про стан та розвиток фінансової системи держави в цілому та її окремих ланок; здійснювати систематизацію та класифікацію статистичної інформації; обирати і застосовувати методи обробки, узагальнення та аналізу статистичних даних про основні процеси в фінансовій сфері на макро- та мікрорівнях; самостійно, творчо використовувати дані з окремих розділів фінансової статистики, здійснювати на їх основі відповідні висновки; узагальнювати результати проведеного статистичного аналізу та подавати їх у найбільш прийнятній для сприйняття формі; приймати обґрунтовані рішення щодо підвищення ефективності фінансової діяльності в межах окремих економічних систем.


Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Метою вивчення дисципліни є формування компетентності щодо побудови, дослідження, аналізу та чисельної реалізації математичних та оптимізаційних моделей з подальшим використанням отриманого розв‘язку для підвищення ефективності функціонування систем, що досліджуються.

Завданням навчальної дисципліни є  усвідомлення ролі математичного моделювання в дослідження проблем управління системами різної природи; знання класів математичних методів і моделей, умови їх застосовності; знання теорії моделювання і концепції оптимізації, методів формалізованого опису процесів і об’єктів, методи і прийоми моделювання; уміння грамотно здійснювати постановку оптимізаційних задач; уміння обирати базову модель для поставленої задачі або розробляти спеціальну оптимізаційну модель; знання методів розв’язання оптимізаційних задач на комп’ютері; уміння кваліфіковано проводити аналіз результатів рішення задач і розробляти пропозиції для використання результатів розрахунків на практиці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:  призначення й області застосування методів моделювання процесів і систем; основні теоретичні принципи моделювання, методи і прийоми розробки математичних моделей; алгоритми розробки структурних і числових моделей; основні алгоритми розв’язання оптимізаційних задач: графічного метода, симплексного метода і його модифікацій, метода потенціалів; основи моделювання і оптимізації систем; постановку, формалізацію і методи розв’язання задач оптимізації; межі застосування методів для розв’язання оптимізаційних задач; типові класи задач дослідження операцій в галузі;

вміти: самостійно формулювати грамотну математичну постановку та будувати математичні моделі; самостійно проводити всебічний аналіз особливостей математичних моделей; проводити аналіз методів розв’язання поставлених задач; самостійно обирати типове програмне забезпеченням для розв’язування задач; проводити аналіз отриманого розв‘язку та приймати обґрунтовані рішення; проводити аналіз математичної моделі, її чисельної реалізації на прикладі конкретної системи або процесу; аналізувати межі використання різних видів математичного апарату та програмного забезпечення при розв‘язанні оптимізаційних задач.


Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Метою вивчення дисципліни є формування компетентності щодо побудови, дослідження, аналізу та чисельної реалізації математичних та оптимізаційних моделей з подальшим використанням отриманого розв‘язку для підвищення ефективності функціонування систем, що досліджуються.

Завданням навчальної дисципліни є  усвідомлення ролі математичного моделювання в дослідження проблем управління системами різної природи; знання класів математичних методів і моделей, умови їх застосовності; знання теорії моделювання і концепції оптимізації, методів формалізованого опису процесів і об’єктів, методи і прийоми моделювання; уміння грамотно здійснювати постановку оптимізаційних задач; уміння обирати базову модель для поставленої задачі або розробляти спеціальну оптимізаційну модель; знання методів розв’язання оптимізаційних задач на комп’ютері; уміння кваліфіковано проводити аналіз результатів рішення задач і розробляти пропозиції для використання результатів розрахунків на практиці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:  призначення й області застосування методів моделювання процесів і систем; основні теоретичні принципи моделювання, методи і прийоми розробки математичних моделей; алгоритми розробки структурних і числових моделей; основні алгоритми розв’язання оптимізаційних задач: графічного метода, симплексного метода і його модифікацій, метода потенціалів; основи моделювання і оптимізації систем; постановку, формалізацію і методи розв’язання задач оптимізації; межі застосування методів для розв’язання оптимізаційних задач; типові класи задач дослідження операцій в галузі;

вміти: самостійно формулювати грамотну математичну постановку та будувати математичні моделі; самостійно проводити всебічний аналіз особливостей математичних моделей; проводити аналіз методів розв’язання поставлених задач; самостійно обирати типове програмне забезпеченням для розв’язування задач; проводити аналіз отриманого розв‘язку та приймати обґрунтовані рішення; проводити аналіз математичної моделі, її чисельної реалізації на прикладі конкретної системи або процесу; аналізувати межі використання різних видів математичного апарату та програмного забезпечення при розв‘язанні оптимізаційних задач.


Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Метою вивчення дисципліни є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи

Завданням навчальної дисципліни є  вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів та методів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачіи повинні:

знати :  сутність та методи економічного аналізу; елементи інформаційного забезпечення економічного аналізу; підходи до побудови факторних моделей економічного аналізу і підрахунку внутрішніх резервів; систему показників стану ресурсного забезпечення підприємства і ефективності його діяльності.

вміти: використовувати методи і прийоми економічного аналізу; розробляти й аналізувати факторні моделі; розраховувати аналітичні показники операційної діяльності підприємства; формулювати повні, достовірні й адекватні висновки, прийнятні для подальшої розробки управлінських рішень.


Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Метою викладання дисципліни «Статистика» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси з метою комплексного оцінювання результатів господарювання та прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни «Статистика»:

- вивчення методологічних засад організації статистичних спостережень, зокрема вибіркових, систематизація та узагальнення статистичних даних;

- логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників, зведених індексів і рейтингових оцінок;

- вивчення методів аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ і процесів;

- освоєння методів аналізу взаємозв’язків і оцінювання ефектів впливу факторів на варіацію і динаміку досліджуваних явищ;

- оволодіння методами вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку, оцінювання сезонних коливань;

- набуття вмінь застосовувати графічно-візуальні методи узагальнення та аналізу даних надання здобувачам знань щодо вивчення принципів організації статистичних спостережень;

- посилення загальної економічної та аналітичної підготовки;

- створення теоретичної бази для наукового пошуку.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знатинаукового-методологічні основи статистики; методи збирання, систематизації і аналізу статистичної інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Підготовлений фахівець повинен вміти: збирати, систематизувати і аналізувати статистичну інформацію з використанням сучасних комп’ютерних технологій; робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення; давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку; використовувати економіко-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку національної економіки.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетентності спеціальності:

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

Програмні результати навчання:

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Підсумковий контроль - іспит


Спеціальність 201 «Агрономія»

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика в рослинництві» є ознайомлення студентів з предметом статистика в рослинництві; освідомлення завдань, які вона може вирішити; засвоєння статистичних методів, які придатні для рішення цих завдань;

Основні завдання: надання студентам навичок щодо інтерпретації результатів застосування того або іншого методу, прийняття рішення за результатами дослідження.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-        сутність показників статистики в рослинництві, принципову схему їх розрахунку й результат, який досягають при цьому;

-        які статистичні методи слід застосовувати, щоб витягти корисну інформацію з отриманих даних й як до неї варто ставитися;

-        навички самостійної роботи з вихідними даними, робити висновки й приймати відповідні рішення.

вміти:

- вирішувати питання, пов'язані зі збором вихідних даних для аналізу (первинних), де можна одержати (уже готову необхідну) фінансову масову первинну інформацію, а також попереднє угруповання і обробку (вторинні дані).


Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Аграрна статистика» є формування у студентів знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси в аграрному секторі національної економіки.. 

Завдання навчальної дисципліни «Аграрна статистика»:

вивчення принципів організації статистичних спостережень,

методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів в аграрному секторі національної економіки.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

науково-методологічні основи аграрної статистики;

методи збирання, систематизації і аналізу аграрної статистичної інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

збирати, систематизувати і аналізувати аграрну статистичну інформацію з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

робити узагальнення, висновки та приймати кваліфіковані управлінські рішення;

давати кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку;

використовувати економіко-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку аграрного сектору національної економіки.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.

Здатність працювати в команді.

Здатність працювати автономно.

Цінування  та  повага  різноманітності  та мультикультурності.

Здатність  діяти  на  основі  етичних  міркувань (мотивів).

Здатність бути критичним та самокритичним.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Фахові компетентності спеціальності:

Здатність  досліджувати  тенденції  розвитку економіки  за  допомогою  інструментарію  макро-  та мікроекономічного  аналізу,  робити  узагальнення  стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві  сучасним процесам в економіці.

Використовувати математичний інструментарій для дослідження  соціально-економічних  процесів,   розв’язання прикладних  завдань  в  сфері  обліку,  аналізу,  контролю, аудиту, оподаткування.

Здатність  до  відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  систематизації, узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

Проводити  аналіз  господарської  діяльності підприємства  та  фінансовий  аналіз  з  метою  прийняття управлінських рішень.

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,  зумовлених  необхідністю  забезпечення  сталого розвитку  України,  її  зміцнення  як  демократичної, соціальної, правової держави.


Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування системи теоретичних знань з основ та методології прове­дення фінансового аналізу підприємств.

Основні завдання: оволодіння сучасними прийомами аналізу фінансового стану підприємства; набуття знань і навичок використання одержаних результатів з метою пошуків резервів поліпшення фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні етапи проведення аналітичної роботи щодо визначення фінансових результатів та фінансового стану підприємства;

основні показники, що характеризують фінансову діяльність підприємства, методику обчислення, їх взаємозв’язок та значення.

 вміти:

-      проводити аналітичні розрахунки щодо оцінки фінансового стану підприємства;

-      науково обґрунтовувати управлінські рішення, надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, визначати вплив управлінських рішень на фінансовий стан підприємства;

-      проводити експрес-аналіз фінансового стану;

-      науково обґрунтовувати бізнес-плани, надавати об’єктивну оцінку їх виконанню;

-      розкривати тенденції і пропорції господарського розвитку з визначенням невикористаних господарських резервів, узагальнювати передовий досвід, приймати управлінські рішення;

визначати величину і характер резервів росту ефективності господарювання підприємства.