Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є всебічна діяльність сільськогосподарських підприємств, як сукупність виробничих відносин, з метою вивчення закономірностей її розвитку, оцінки досягнутих результатів і виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Мета дисципліни - формування у здобувачів вищої освіти аналітичного творчого мислення шляхом засвоєння методологічних основ і надбання практичних навичок аналізу діяльності підприємств, умінь реального аналізу виробничих ситуацій з метою прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань: організації економічного аналізу на підприємстві; оволодіння сучасними розрахунково-аналітичними методами і моделями аналізу діяльності підприємств як комплексних економічних систем, які функціонують у певному середовищі; оцінки різних виробничо-економічних ситуацій з метою виявлення позитивних і негативних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що їх формують; вміння формулювати висновки за результатами проведених досліджень конкретного об’єкту. 

Здобувач повинен: знати - сутність основних понять економічних категорій; принципи та функції економічного аналізу;  системи методів аналізу;  зміст процесу та технології виробництва продукції сільського господарства;  основи планування та контролювання; методи обробки економічної інформації; основні підходи формування висновків та оформлення результатів аналізу;

вміти - з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки виробничого процесу, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; визначати та оцінювати ефективність використання ресурсного потенціалу,формувати висновки та оформлювати результати аналізу.

Інтегральна компетентністьздатність розв’язувати  практичні задачі  у процесі навчання, що передбачає застосування різних прийомів і методів економічного аналізу.

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу

2. Здатність застосовувати практичні знання суміжних дисциплін

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові компетентності):

1. Здатність аналізувати результати діяльності організації, виявляти рівень впливу на них факторів внутрішнього та зовнішнього середовища

2. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій економічного аналізу

3. Здатність аналізувати явища, формувати обґрунтовані рішення

4. Здатність прогнозувати  діяльність організації у часі

5. Здатність визначати перспективи розвитку організації.