Математична статистика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин:  120 годин

Кількість кредитів ECTS: 4 кредити

Форма підсумкового контролю: іспит

Мета дисципліни «Математична статистика»: формування у студенті базових знань із застосування математико-статистичних методів для розв'язування теоретичних і практичних економічних задач.

Завданнями дисципліни «Математична статистика» є теоретична підготовка здобувачів з питань:

 • сутності понять і категорій математичної статистики;
 • побудови і аналізу статистичних рядів розподілу;
 • законів розподілу вибіркових сукупностей, способів формування вибіркових сукупностей, порядку визначення чисельності вибірки;
 • поняття і методів перевірки статистичних гіпотез;
 • схеми проведення дисперсійного аналізу;
 • кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками за допомогою кореляційного аналізу;
 • побудови кореляційних моделей на персональному комп’ютері;

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

 • основні категорії математичної статистики і сфери їх застосування;
 • порядок побудови статистичних дискретних та інтервальних рядів розподілу за кількісними і якісними ознаками, показники варіації і характеристики рядів розподілу;
 • способи формування вибіркових сукупностей і порядок розрахунку вибіркових характеристик;
 • сутність і види статистичних гіпотез, помилки та статистичні критерії перевірки статистичних гіпотез;
 • послідовність проведення дисперсійного аналізу при групуванні даних за однією чи за двома ознаками;
 • види взаємозв’язків, стадії кореляційного аналізу, методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками;

 уміти:

 • аналізувати якісну однорідність статистичної сукупності за допомогою показників варіації, групувати статистичну інформацію, будувати інтервальні та дискретні ряди розподілу, визначати  характеристики ряду розподілу;
 • формувати вибіркові сукупності, визначати помилки вибірки, давати статистичну оцінку вибіркових характеристик;
 • застосовувати спеціальні критерії для перевірки статистичних гіпотез, здійснювати оцінку прийнятого рішення відносно правильності нульової чи альтернативної гіпотези;
 • використовувати елементи дисперсійного аналізу для статистичної оцінки взаємозв’язків між явищами та їх істотності при невеликій кількості спостережень;
 • визначати і аналізувати параметри рівняння регресії, показники тісноти зв’язку у парних і множинних кореляційних моделях, здійснювати їх статистичну оцінку, прогнозувати за побудованими моделями;
 • будувати та реалізовувати кореляційні моделі за допомогою персонального комп’ютера;
 • приймати практичні рішення щодо оптимального застосовування набутих знань при виконанні своїх професійних навичок.

 Перелік компетентностей:

           Інтегральна компетентність − здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

          Загальні компетентності:

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

          Спеціальні компетентності:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.