1. Мета та завдання навчальної дисципліни

                     

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок по викреслюванню та оформленню графічної документації у відповідності з профілем спеціалістів, в процесі виконання землевпорядних робіт по вишукуванням, проектуванні, обліку і оцінці земель.

Задачами вивчення дисципліни є: надати студентам необхідні відомості про креслярські матеріали, інструменти та прилади, навчити прийомам їх практичного застосування;  допомогти придбати навички в кресленні умовних знаків та шрифтів, що застосовуються при оформленні землевпорядної документації, навчитись читати землевпорядні креслення; познайомити студентів з властивостями акварельних фарб кольорової туші, навчити прийомам поводження з ними, способам фарбування великих і малих площ планів і карт, виправленню помилок в фарбуванні; придбати навики у компоновці, викреслюванні і оформленні планів та проектів землекористування, карт, схем і інших креслень за допомогою топографічних умовних позначень і шляхом фарбування (ілюмінування) та ін.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

            знати: сучасні методичні підходи до оформлення планів і карт прийоми і методи топографічного і землевпорядного креслення

  вміти: застосовувати набуті знання і навички при оформленні виробничих планово-картографічних матеріалів:

- проводити наладку креслярських інструментів і готувати їх до креслярських робіт;

- викреслювати топографічні і землевпорядні знаки;

- викреслювати і оформляти землевпорядну і кадастрову документацію;

- копіювати креслення різними способами, в тому числі із зміною

  масштабу;

- розмножувати креслення за допомогою сучасної копіювальної

   техніки;

- ілюмінувати плани землекористувань та проектних ділянок;

- викреслювати і оформляти топографічні плани та віддешифровані

  аерофотознімки

  та фотоплани.

Інтегральна компетентність

Здатність самостійно розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми графічних зображень при складанні планів  геодезичних знімань, робочих креслень в землевпорядному проектуванні , графічної документації у землеустрої та кадастрі, із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження.

Загальні компетентності

1.      Здатність використовувати методи і прийоми топографічного і землевпорядного креслення.

2.        Здатність застосовувати набуті знання і навички при оформлені виробничих проектів, планів і карт.

3.       Володіти технікою штрихового, шрифтового і кольорового оформлення змісту топографічних документів

4.      Здатність оформлення проектів землеустрою, планів землекористувань та карт у комп’ютерних програмах класу графічних редакторів та системах автоматизованого проектування.

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1.     Здатність володіти методами і прийомами застосування засобів при складанні топографічних та землевпорядних креслень.

2.     Здатність використовувати шрифтові надписи  для землевпорядних проектів, планів і карт.

3.     Використовувати умовні знаки (коди) для графічного оформлення топографічних, землевпорядних та кадастрових матеріалів.

4.     Здатність виконання елементів креслення засобами AutoCAD.

5.     Здатність застосовувати набуті знання і навички при оформлені виробничих проектів, планів і карт.

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: «Топографія», «Ґрунтознавство з основами агрохімії»,  «Картографія».

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: «Землевпорядне проектування», «Геодезія», «Фотограмметрія», «Містобудівний кадастр», «Ландшафтознавство», «Меліорація земель».  2. Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни:

 

    Мета навчальної дисципліни «Архітектурна графіка» - засвоїти правила виконання й оформлення графічної частини проектної та робочої документації архітектурних проектів,    проектів відповідно до діючих стандартів та з використанням графічних засобів образотворчого мистецтва а також в розкритті смислових ідей архітектурної графіки, придбанні теоретичних знань та навичок з архітектурної графіки.

    Завдання: - охарактеризувати діючі стандарти оформлення проектної та робочої документації, а також графічні способи оформлення архітектурного проекту; - означити вимоги та особливості оформлення проектів залежно від їх цільового призначення та концепції проектних рішень; - визначити особливості використання шрифтів при оформленні креслень, їх види та основні правила побудови; - висвітлити вимоги щодо використання написів та означити рівні їх значущості при оформленні креслень залежно від їх призначення та особливостей оформлення; -дати теоретичну і практичну підготовку студентам з методів зображення, а також застосування різних інструментів (рейсфедер, рапідограф, перо, пензель); - навчити поняттю композиції  та  краси  архітектурного  креслення;  -  навчити  студентів виконувати технічні креслення різноманітного призначення.

Вивчення цього курсу базується на теоретичних та практичних положеннях дисциплін «Креслення та основи нарисної геометрії», «Вступ до справи»,

«Малюнок  та  живопис»  а  також  нормативних  документів  і  державних стандартів.

В результаті освоєння дисципліни «Архітектурна графіка» студент повинен знати:

-               діючі стандарти оформлення проектної та робочої документації, а також графічні способи оформлення архітектурного проекту;

- вимоги, які висуваються до оформлення креслень та основні методи їх виконання;

- правила побудови шрифтів при поданні проектної документації;

- особливості формування архітектурних проектів залежно від їх цільового призначення та концепції проектних рішень.

уміти:

-  класифікувати  документи   графічної   частини   проектів   залежно  

від призначення;

- володіти існуючими нормативами виконання креслень, а також графічними прийомами та техніками архітектурної графіки для оформлення проектів;

- добирати  та   застосовувати  шрифти,   залежно   від   виду   креслення, призначення та стилістичних особливостей проектних рішень;

- використовувати закони композиції при компонуванні зображень (планів, схем, розрізів, перспективних побудов) і написів на форматі листа креслення;

- синтезувати  різні  види  мистецтв  з  метою  відтворення  ідейного  змісту концептуальних рішень в оформленні креслень проектної документації.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність щодо виконання  технічних  і  художніх зображень для використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно- дизайнерському і ландшафтному проектуванні, а також в проектах реконструкції і реставрації пам’яток історичного архітектурного, містобудівного і ландшафтного середовища.

Загальні компетентності

1.          Здатність до засвоєння архітектурної графіки як базової підготовки для проектування;

2.          Здатність розумінню основних принципів та методів графічного зображення;

3.          Здатність навчитись виконувати роль «замовника» і «виконавця-проектувальника».

4.          Здатність створення своєї графічної мови, індивідуального почерку, власного графічного манеру.

5.          Здатність оволодіння навиками колективної співпраці (рецензент, опонент, співавтор);

6.          Оволодіння основами автоматизованого виконання графічної документації з використанням пакетів прикладних програм.

7.          Здатність використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної шкіл з образотворчого мистецтва, методів та авторських прийомів провідних художників;

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1.          Здатність оволодіти основами та засобами архітектурного вираження:

-               архітектурної графіки (лінія, поверхня, об’єм);

-               архітектурних засобів передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю, використання кольору);

-               передачі середовища (за допомогою антуражу, стафажу, елементів впорядкування);

2.          Здатність складання та читання креслень (графічних моделей) геометричних образів, що є основою технічних виробів та креслень самих виробів виконання та призначення різної графічної документації, регламентованої відповідними стандартами, які встановлюють єдину термінологію, що її використовують під час проектування.

3.          Використовувати різні підходи до вирішення поставленого завдання; навчитись захищати свою ідею вирішення поставленого завдання;

4.          Формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;

5.               Використання знань з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності;

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: креслення та основи нарисної геометрії,  введення в спеціальність Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: архітектурне проектування, композиція, дизайн малюнок та живопис.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:


1. Мета та завдання навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців системи знань з теоретичних та практичних основ навчальної  дисципліни "Фотограмметрія" яка є однією з провідних прикладних наукових дисциплін, що вивчаються студентами вищих навчальних аграрних закладів за фахом "Землевпорядкування та кадастр" з напрямку підготовки "Геодезія, картографія та землевпо­рядкування".

1.1. Дисципліна  „Фотограмметрія і дистанційне зондування  ” має за мету забезпечення студентів знаннями, умінням та навиками необхідними для складання картографічних матеріалів фотограмметричними методами з використанням аерокосмічної інформації  при проведенні землевпорядкування та кадастру.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок   визначення розмірів, форми та взаємного положення об’єктів за їх фотографічними зображеннями.  Головною особливістю дисципліни – є безконтактне та дистанційне вивчення об’єктів що дає значну перевагу над іншими методами вимірювань при дослідженні недоступних об’єктів, динамічних процесів і т.д.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сучасні методичні підходи до створення планів і карт, ортофотопланів і фото схем з використанням аерокосмічних знімків; теоретичні основи і прийоми автоматизованої обробки інформації отриманої дистанційними методами.

вміти: В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти розпізнавати об’єкти місцевості по фотознімках та вирішувати інженерні задачі з використанням матеріалів аерокосмічних знімань; використовувати апаратне та програмне забезпечення для вирішення практичних задач, спрямованих на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів,   векторизовувати паперові та скановані картографічні матеріали; формувати просторові запити для вибірки необхідної інформації з бази даних; створювати структуру бази даних, наповнювати базу атрибутивних даних та відображати необхідну інформацію на карті; використовувати дані дистанційного зондування для створення та поновлення картографічного матеріалу; 

3.     Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

     Здатність засвоєння теоретичних і практичних питань, які пов’язані з технологіями виконання аерофотознімання та наземного фотознімання, сутті фотограмметричних процесів тісно повʼязаних з аналітичною фотограмметрією,  та теоретичною базою цифрової фотограмметрії, як технологією отримання певної картографічної продукції з допомогою ГІС.

Загальні компетентності

1.   Здатність проектувати знімальні роботи території з використанням аерознімання, повітряного та наземного лазерного сканування;

2.   Здатність виконувати комплекс робіт з опрацювання цифрових та фотограмметричних зображень з метою отримання топографічних і тематичних планів і карт, для земельного кадастру, екології та ін;

3.  Здатність опрацювання аерокосмічних знімків для формування баз даних в тематичному картографуванні;

4.  Здатність виконання і оформлення документації на  польові роботи з прив’язки та дешифрування аерознімків

Спеціальні (фахові) компетентності

1.  Здатність виконання побудов перспектив найпростіших геометричних образів;

2.  Здатність виконання прив’язки аерофотознімків та трансформування поодинокого знімка;

3.   Здатність опрацьовування планових аерофотознімків з використанням дзеркально-лінзового стереоскопа;

4.  Здатність визначення елементів внутрішнього та взаємного орієнтування стереопари;

5.  Здатність виконання геодезичного орієнтування фотограмметричної моделі та побудови рельєфу за пікетними точками під стереоскопом;

6.  Здатність виконання фотограмметричної та цифрової обробки аерофотознімків з метою складання фотопланів та цифрових планів.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: геодезію, геометрію, креслення та основи нарисної геометрії, вищу математику, компʼютерну графіку, фізику та ГІС технології.

 Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: картографія, дешифрування аерознімків, геодезичні роботи в землеустрої та кадастрі, облік та оцінка земельних ресурсів.