Навчальна дисципліна «Архітектурне проектування» орієнтована на надання оволодіння студентами теоретичними та практичними навичками архітектора – архітектурним проектуванням, а саме: оволодінню композиційною майстерністю і просторового моделювання, вмінням вирішувати архітектурно-будівельні завдання з врахуванням містобудівних, функціональних і архітектурно-композиційних факторів.

Мета дисципліни підготувати студента до пізнавальної роботи і практичного творчого пошуку архітектурних формоутворень. 

Завдання при вивчення дисципліни – спираючись на теоретичні та методичні знання архітектурної науки, використовуючи історичний досвід і враховуючи типологічні вимоги архітектурного проектування і містобудування, дизайну та ергономіки, напрацювати навички, необхідні для розробки архітектурних проектів на практиці.

Студенти повинні знати: основні положення нормативних документів проектування торгівельних комплексів, типи, елементи їх функціональної структури, особливості формування архітектурного образу.

Студенти повинні уміти: висловлювати та захищати архітектурні задуми методами начерків, засобами ескізування, виконанням макетів, виконувати функціонально-планувальні схеми,  користуватись нормативною літературою (ДБН, ДСТУ).

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до просторового мислення та аналізу. 

ЗК2. Прагнення до зниження екологічної напруженості. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (творчість,креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та розв'язувати складні завдання.

Фахові компетентності:  

ФК1. Здатність до розуміння та розвитку теорії архітектури. еволюції архітектури, зв’язку архітектури з соціальними процесами. 

ФК2. Здатність до розуміння теорії реновації територій, естетики архітектурно середовища. 

ФК3.  Здатність до розуміння теорії дизайну архітектурного середовища на основі гармонізації та гумонизації об’єктів архітектури і предметного середовища. 

ФК4. Здатність до системного аналізу природно-кліматичних, екологічних і архітектурно містобудівних аспектів архітектурного експериментального проектування та моделювання. 

ФК5. Володіння засобами проектного моделювання виконання технічних зображень методами художньої і комп’ютерної графіки для використання. 

ФК6. Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури  та містобудування. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ФК7. Здатність інтегрувати знання із дисциплін «Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», «Рисунок, живопис та скульптура»,  «Архітектурна композиція»  в архітектурне навчальне проектування.


Міждисциплінарні зв’язки: на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: «Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну», «Рисунок, живопис та скульптура»,  «Архітектурна композиція».   Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну:  «Основи передпроектного аналізу», «Методи та методика архітектурного проекту», «Планування території населених пунктів», «Ландшафтна архітектура».Мета дисципліни "Сучасні архітектуно-будівельні конструкції" орієнтована на надання знань з питань основних напрямків розвитку будівельніх конструкцій на сучасному єтапі, теоретичних положень роботи та методики розрахунків сучасних будівельних конструкцій практичних вмінь і навичок у використанні методик їх розрахунків під час проектування будівель і споруд з використанням комп'ютерних технологій. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати основні напрямки розвитку прогресивних будівельних конструкцій сучасні матеріали для архітектурних конструкцій та їхні характеристики основні поняття розрахунку конструкцій за граничними станами теоретичні положення використання комп'ютерних програм проектування будівельних конструкцій.

Вміти обґрунтовувати вибір матеріалів і основних видів конструкцій для ведення зведення будівель і споруд застосовувати сучасні методики розрахунку будівельних конструкцій використовувати роботи комп'ютера в графічному середовищі.

 Метою вивчення дисципліни є: -Формування у студентів професійних навиків проектування цивільних та промислових будівель з вимогами функціональної діяльності спрямованої на створення найкращих умов для побуту та праці людей. Предметом вивчення дисципліни є розгляд цивільних, промислових будівель, структурних частин і архітектурних конструкцій та застосування архітектурного проектування будівель.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері будівництва та цивільної інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних знань та методів застосування сучасних технологій, теоретичних положень та правил розрахунку будівель, споруд та їхніх елементів при виконанні різних наукових і практичних завдань будівництва.

Загальні компетентності: 

ЗК1 Компетентність у прийнятті обґрунтованих рішень, розв’язанні проблем та вирішенні науково-прикладних завдань. 

ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, обґрунтування та моделювання об’єктів, процесів та систем. 

ЗК3 Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4 Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютерних засобів та програм. 

ЗК5 Здатність працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами. 

ЗК6 Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми. 

ЗК7 Здатність застосовувати знання на практиці, проведенні інноваційної діяльності на промислових підприємствах. 

ЗК8 Компетентність у використанні іноземної мови. Здатність розуміння іншомовних професійних текстів, використовувати англійську мову для представлення наукових результатів в усній та письмовій формі та для спілкування в міжнародному загальному, науковому і професійному середовищі. 

ЗК9 Компетентність у розробці, плануванні та реалізації дослідницьких та інноваційних проектів і програм. Здатність працювати у науковій та професійній групі. Здатність до лідерських якостей, оцінки та забезпечення якості виконуваних робіт. 

Фахові компетентності: 

ФК1 Компетентність у володінні інформацією щодо сучасного стану, тенденцій розвитку, виявленні, постановці та вирішенні актуальних наукових задач та проблем у сфері будівельних матеріалів та конструкцій. 

ФК2 Здатність до проведення оригінальних досліджень, якість яких відповідає національному та світовому рівням. 

ФК3 Компетентність в проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел за темою дослідження. 

ФК4 Здатність до підприємництва та прояви ініціативи щодо впровадження та виробничого використання результатів наукового дослідження. ФК5 Компетентність у інноваційних методах навчання фахових дисциплін.

Міждисциплінарні зв’язки: 

- філософія (у прикладах категорій і законів, що ілюструються розвитком архітектурно

- будівельних конструкцій у системному підході);

- хімія (щодо природних і антропогенних впливів на конструкції будівель, застосування будівельних матеріалів для несучих та огороджующих конструкцій і інших виробів будівельної промисловості);

- вища математика (система координат, логарифмування тощо);

- теоретична механіка (стійкість систем, статично визначені і інші системи їх рухливість);

- нарисна геометрія (проекції об"ємних фігур їх проектування);

- інженерна геологія (види ґрунтів їх класифікація і властивості як основ);

- опір матеріалів (щодо характеру роботи балкових рам і інших архітектурних конструкцій);

- інженерна геодезія (системи прив"язки, відмітки конструкцій, розміри кроків і прольотів в між конструкціями у координаційних осях);

- будівельні матеріали (архітектурних конструкцій: цегли, бетону, залізобетону, теплоізоляційних матеріалів, природного каміння, деревини, металів, пластмас).
Дисципліна «Створення і рендер екстер'єру та інтер'єру індивідуального житлового будинку »призначена для студентів, що спеціалізуються в області дизайнерської діяльності, і має не тільки загальноосвітню, але і суто професійну значущість. Дисципліна орієнтована на вивчення сучасних програмних пакетів, необхідних для успішної роботи з тривимірною графікою.

Мета дисципліни - є придбання студентами професійних навичок таких як: вільно орієнтуватися в інтерфейсі 3ds Max. Знати як кастомизировать інтерфейс і гарячі клавіші під ваші завдання. Створювати і змінювати прості 3D моделі. Працювати з більшістю модифікаторів, уміти складати і віднімати моделі. Моделювати за допомогою векторної графіки - сплайнів. Створювати каркаси різної складності, а також перетворювати їх в 3D моделі. Моделювати на полігональному рівні. Створювати правильну топологію складних моделей професійного рівня. Працювати з редактором матеріалів. Створювати складові матеріали різної складності, накладати текстури. Розбиратися в типах джерел освітлення, створювати системи світла, комбінувати природний і штучне світло. Налаштовувати Corona для фотореалістичного рендеру, зберігати рендер для подальшої роботи.

Завдання при вивчення дисципліни - «Створення і рендер екстер'єру та інтер'єру індивідуального житлового будинку »призначена для студентів, що спеціалізуються в області дизайнерської діяльності, і має не тільки загальноосвітню, але і суто професійну значущість. Дисципліна орієнтована на вивчення сучасних програмних пакетів, необхідних для успішної роботи з тривимірною графікою.

Студенти повинні знати:

- області застосування растрових і векторних методів комп'ютерної графіки;

- основні характеристики і параметри фотографічних зображень;

- методи перетворення растрових зображень;

- основні методи досягнення фотореалізму в електронних зображеннях;

- методи виконання графічного документа на основі комбінації растрових і векторних зображень,

- стандартні графічні формати даних;

- правила побудови креслень;

- основні способи побудови тривимірних об'єктів;

- формати тривимірних моделей і сцен;

- формати відеозображень і їх конвертація,

- художні прийоми при обробці відеоряду.

Студенти повинні уміти:

- налаштовувати параметри робочих середовищ використовуваних програмних систем;

- використовувати програми обробки растрових і векторних зображень;

- виконувати сканування та оцифрування фотографічних зображень;

- оцифровувати растрові зображення і здійснювати їх векторизацію;

- здійснювати підготовку публікацій із застосуванням текстового і графічного

матеріалу, підготовленого електронним способом;

- виконувати креслення в програмах САПР;

- виконувати тривимірні твердотільні об'єкти та об'єкти поверхневого

моделювання;

- конвертувати файли відеозображень в інші формати;

- компілювати розрізнені відеофайли в єдиний відеофільм;

- виконувати різні відеопереходи і відеоефекти.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти

здобувач вищої освіти:

Інтегральна компетентність: Здатність, розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері архітектури та будівництва або у процесі навчання, що передбачає проведення проектування досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується б умов і вимог.

Загальні компетентності:

Найменування компетенції

Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення

 Вміє логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову

Готовий до кооперації з колегами, роботі в творчому колективі, знає принципи і методи організації і управління малими колективами, знає основи взаємодії з фахівцями суміжних областей

 вміє використовувати нормативно-правові документи в своїй діяльності

використовує основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовує методи аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження

• усвідомлює сутність і значення інформації в розвитку сучасного суспільства;

• володіє основними методами, способами і засобами отримання, зберігання,

переробки інформації

■ здатний розробляти архітектурно-дизайнерські проекти згідно з функціональними, естетичними, конструктивно-технічних, економічних та інших задовольняє основні вимоги, нормативам і законодавству на всіх стадіях: від ескізного проекту - до детальної розробки та оцінки завершеного проекту відповідно до критеріїв проектної програми

• здатний використовувати уяву, мислити творчо, ініціювати новаторські рішення і здійснювати функції лідера в проектному процесі

• здатний взаємно узгоджувати різні фактори, інтегрувати різноманітні форми знання і навички при розробці проектних рішень, координувати міждисциплінарні мети

• здатний демонструвати просторову уяву, розвинений художній смак, володіння методами моделювання та гармонізації штучного середовища проживання при розробці проектів

• здатний застосовувати знання суміжних і супутніх дисциплін при розробці проектів, діяти інноваційно і технічно грамотно при використанні будівельних технологій, матеріалів, конструкцій, систем життєзабезпечення та інформаційно-комп'ютерних засобів.

• здатний збирати інформацію, визначати проблеми, застосовувати аналіз і проводити критичну оцінку виконаної роботи на всіх етапах передпроектного і проектного процесів, і після здійснення проекту в натурі

• здатний розробляти проектні завдання шляхом визначення потреб суспільства, конкретних замовників і користувачів, проводити оцінку контекстуальних і функціональних вимог до штучної середовищі існування

• здатний діяти зі знанням історичних і культурних прецедентів в місцевій і світовій культурі, в суміжних сферах просторових мистецтв

 


Основним завданням дисципліни «Створення і рендер
екстер'єру та інтер'єру індивідуального житлового будинку» є придбання
студентами професійних навичок таких як: вільно орієнтуватися в інтерфейсі 3ds
Max. Знати як кастомизировать інтерфейс і гарячі клавіші під ваші завдання.
Створювати і змінювати прості 3D моделі. Працювати з більшістю модифікаторів,
уміти складати і віднімати моделі. Моделювати за допомогою векторної графіки -
сплайнів. Створювати каркаси різної складності, а також перетворювати їх в 3D
моделі. Моделювати на полігональному рівні. Створювати правильну топологію
складних моделей професійного рівня. Працювати з редактором матеріалів.
Створювати складові матеріали різної складності, накладати текстури.
Розбиратися в типах джерел освітлення, створювати системи світла, комбінувати
природний і штучне світло. Налаштовувати Corona для фотореалістичного рендеру,
зберігати рендер для подальшої роботи.