«Ціноутворення у будівництві» для здобувачів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна».

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - магістр.

Мета: формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на ціноутворення в будівництві для розрахунку кошторисної вартості будівництва.

Завдання: навчити студента належним чином оперувати знаннями, набутими у процесі вивчення даної дисципліни та застосовувати їх на практиці; вільно керуватися основними методами ціноутворення у будівництві та нормативно-правовими актами з питань, що його регулюють, а також вести розрахунок кошторисної вартості будівництва..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-     поняття ціноутворення в будівництві;

-     нормативно-правову базу ціноутворення в будівництві;

-     об’єкт, предмет та методологію ціноутворення в будівництві;

-     етапи та процеси збору, обробки та аналізу інформації при ціноутворення в будівництві;

-     вимоги до складання кошторисної документації;

уміти:

-     одержати, обробити та проаналізувати інформацію необхідну для ціноутворення в будівництві;

-     вірно визначити мету ціноутворення;

-     визначити методичні підходи та методи  за якими буде здійснена оцінка об’єкта будівництва;

-     провести розрахунки ціни об’єкта будівництва та подати їх наукове підтвердження чи обґрунтування, використовуючи сучасні програмні та телекомунікаційні засоби;

-     забезпечити обґрунтування одержаних результатів;

-     сформувати кошторисні матеріали на об’єкт будівництва;

-      здійснити захист отриманих результатів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності:

1.       здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

2.        здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;

3.        здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

4.        здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності;

5.        здатність керувати колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності.

6.        навички використання інформаційних технологій.

7.        здатність спілкуватися з фахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей).

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.        здатність використовувати чинні нормативи, стандарти і методики, економіко-математичні методи, базу даних показників ринку нерухомості, проданих об’єктів нерухомості та комп’ютерну техніку і ГІС;

2.        здатність використовувати знання з історії становлення та тенденцій розвитку оціночної діяльності в Україні та за кордоном, розуміння суті основних процесів і проблем, що виникають у сфері оцінки нерухомості;

3.        здатність до рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами з оцінки майна;

4.        уміння застосовувати базові знання з економіки природокористування, економічних механізмів природокористування та охорони навколишнього середовища структури та складу природоохоронних витрат;

5.        здатність аналізувати та обґрунтовувати проекти розвитку земельної та іншої нерухомості, розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів з різноманітними оцінками ефективності розвитку та впливу факторів ризику.«Планування використання земель в населених пунктах» для здобувачів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - бакалавр.

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Планування використання земель в населених пунктах» є: забезпечення студентів теоретичними та практичними знаннями основ містобудування, розпланування території і використання земель населених пунктів

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування використання земель в населених пунктах» є: набуття студентами теоретичних і практичних знань з даної дисципліни, навичок практичної роботи у питаннях обґрунтування містобудівної та землевпорядної документації з обов’язковим урахуванням раціонального використання земель.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-       основи геодезії;

-       основи проектування автомобільних доріг;

-       основи землеустрою;

-       основи землевпорядного проектування;

-       земельний кадастр;

-       інженерну інфраструктуру тощо.

вміти:

-       застосовувати державні стандарти в галузі геодезії, картографії та землеустрою;

-       розробляти містобудівну документацію;

-       обґрунтовувати проектні рішення щодо потреби в земельних ресурсах (земельних ділянках);

-       застосовувати сучасне програмне забезпечення у галузі будівництва;

мати компетентності:

-       у роботі з містобудівною документацією;

-       у роботі з землевпорядною документацією;

-       у роботі з ДБН, ДСТУ, ГСТУ, ТТУ, ТУ тощо.


«Метрологія, стандартизація і сертифікація» для здобувачів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - бакалавр.

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» є: забезпечення студентів теоретичними знаннями про метрологію – науку про вимірювання, стандартизацію – науку про єдність норм вимірювань, сертифікацію – дії про признання результатів діяльності галузі землеустрою, геодезії.

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» є: набуття студентами теоретичних і практичних знань з даної дисципліни, навичок практичної роботи оцінювання точності вимірювань, похибок вимірювань, користування нормативними документами Держстандарту України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  мету і задачі метрології, види і категорії стандартів, нормативно-технічні документи, методи і засоби вимірювань, порядок сертифікації  робіт;

вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних задач, розробляти відповідну технічну документацію згідно діючих стандартів;

мати компетентності: в роботі з вимірювальною технікою, в роботі з обробки похибок вимірювань, в роботі з ДСТУ, ГСТУ, ТТУ, ТУ.


«Будівельна справа» для здобувачів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство спеціальності 205 «Лісове господарство», освітньо-професійної програми «Лісове господарство».

Освітньо-кваліфікаційний  рівень - магістр.

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Будівельна справа» є: сформувати у студентів теоретичні і практичні знання з оформлення та розуміння будівельних креслень, застосування будівельних конструкцій і матеріалів, складання кошторису, організації будівельних робіт, вимог щодо прийняття будівельних об’єктів в експлуатацію.

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельна справа» є: формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ будівельної справи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знатиосновні вимоги до здійснення будівництва основні вимоги до здійснення будівництва;

вмітиобґрунтовано на підставі відповідних розрахунків визначатись з будівельних матеріалів, приймати найбільш економічні рішення при будівництві найпростіших споруд лісового господарства;

мати компетентності:

-       пошук, аналіз та узагальнення науково-технічної інформації з різних джерел;

-       використовувати поточне та стратегічне планування і організацію розвитку підприємств лісової галузі для ефективної реалізації заходів лісогосподарського та мисливського виробництва

-       розробляти методи та застосовувати сучасний досвід для вирішення проблем розвитку лісового та мисливського господарства, розглядати напрями розвитку екотуризму.