Економічний механізм АПК

для здобувачів третьго (освітньо-наукового) рівня

Спеціальність - 051 Економіка

Кількість годин -120

Кредити ЕКТС - 4

Метою вивчення  навчальної дисципліни «Економічний механізм АПК» є формування у майбутніх фахівців системи знань щодо теоретико-методологічних, інституціональних та організаційно-практичних засад удосконалення економічного механізму розвитку аграрного сектора для гарантування продовольчої безпеки та нарощування експортного потенціалу країни, забезпечення конкурентоспроможності та економічної стійкості підприємств аграрного сектора.

Завдання навчальної дисципліни «Економічний механізм АПК»: з’ясувавання еволюції підходів до формування економічного механізму, з визначенням його ролі, значення, взаємозв’язків та взаємозалежності  з розвитком аграрного сектора за умов посилення глобалізаційних процесів; чітке розуміння сутності та складових економічного механізму функціонування АПК та його впливу на закономірності економічного розвитку галузі; обгрунтування концептуальних засад основгних напрямів удосконалення економічного механізму АПК з метою прискорення темпів економічного розвитку, зміцнення продовольчої безпеки країни та її експортного потенціалу; визначення впливу змін окремих елементів економічного механізму АПК на закономірності розвитку аграрної сфери.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: сутніть та складові економічного механізму функціонування аграрного сектора, його взаємозв’язок з ринковим механізмом; принципи, форми, методи, інструменти, програми реалізації державної аграрної політики; особливості формування економічного механізму аграрного сектора економіки; форми і методи впливу окремих елементів економіного механізму на тенденції економічного розвитку АПК; основні напрями ужосконаення економічного механізму аграрного сектора економіки.

Підготовлений фахівець повинен вміти: визначати і кількісно оцінювати вплив окремих складових економічного механізму на результати економічної діяльності окремих сільськогосподарських товаровиробників та галузі у цілому; обгрунотовувати пропозиції по удосконаленню економіного механізму АПК та окремих його складових; враховувати діючий економічний механізм при плануванні та прогнозуванні діяльності бізнесових структур в агробізнесі, а також при обґрунтування інноваційних та інвестиційних проектів; обирати найбільш ефективні варіанти аграрного бізнесу виходячи з вимог діючого економічного механізму АПК.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів формування економічного механізму АПК, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

 

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень. 

2. Здатність застосовувати ефективні прийоми і методи викладання економіки, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості. 

3. Здатність генерувати нові ідеї, здійснювати пошук альтернативних рішень інноваційного спрямування з метою найбільш ефективного використання існуючого економічного механізму АПК. 

4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках. 

2. Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах економічного механізму країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків; 

3. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються при прогнозування та плануванні можливих змін економічного механізму АПК;

4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми економічного механізму АПК

5. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків;

6. Здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері економічного механізму АПК та економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів; 

7. Здатність розробляти стратегії управління підприємством з урахуванням діючого економічного механізму АПК;

8. Здатність розуміти дію механізму правового регулювання та правових основ здійснення господарської діяльності; 

9. Здатність до розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень.


Вивчення дисципліни завершується екзаменомМетодологія наукових досліджень (для здобувачів другого (магістерського) рівня

Освітня програма - "Фінанси, банківська справа та страхування)

Спеціальність - 072 "Фінанеси, банківська справа та страхування"

Кількість годин - 90

Кредити ЕКТS - 3Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Методологія наукових досліджень»  є оволодіння теоретичними, методологічними та методичними основами наукового дослідження, процесом наукового пізнання і творчості, отримання теоретичного і практичного досвіду систематизації набутих знань та їх адаптації і використання у майбутній практичній діяльності. 

 Завдання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»: - теоретична підготовка студентів з таких питань: еволюція науки як сфери людської діяльності, її зміст і функції у суспільстві; сутність основних понять і категорій методології наукових досліджень; методологія та процес наукових досліджень, оцінка їх ефективності; вибір об’єктів та методів наукового дослідження; інформаційне забезпечення наукових досліджень та методика роботи над літературними джерелами; використання автоматизованих систем та програм обробки інформації у наукових дослідженнях; складання звітів про науково-дослідну роботу; визначення ефективності наукових досліджень.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

- поняття та порядок здійснення наукового дослідження;

- порядок вибору і формулювання проблеми і теми наукового дослідження;

- поняття науки і наукової діяльності; вміння віднайти інформацію та відбір матеріалу;

- формулювання плану наукового дослідження.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

-  приймати правильні рішення щодо вибору суб'єктів;

- володіти методами та прийомами наукових досліджень;

- володіти формами та принципами організації науково-дослідної роботи студентів;

- аналізувати актуальні проблеми розвитку економічної науки та критерії вибору напрямку наукового дослідження; застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати методу дослідження економіки та можливості їх застосування, системно застосовувати різні методи з урахуванням специфіки об’єктів дослідження, підвищити методологічну культуру економічних досліджень .

 

Перелік компетентностей:

         Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

Форма підсумкового контролю - залік

Фінансови1 менеджмент (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Повна назва дисципліни – Фінансовий менеджмент

Освітньо-професійна програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кількість годин – 180

Кредити ECTS – 6

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Фінансовий менеджмент» є формування у студентів системи знань і навичок з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю; визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. 

 Завдання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»:

теоретична підготовка студентів з таких питань: опанування питаннями суті та методологічного інструментарію фінансового менеджменту, управління активами і капіталом підприємства, планування обсягами діяльності та прибутків, оптимізації грошових потоків, прогнозування ризиків, здійснення антикризового фінансового упраавління та санації підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

− концептуальні основи фінансового менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності організації;

− сутність і складові фінансового менеджменту, його еволюцію, зв’язок з бізнесом та сферу використання в Україні;

− особливості організації фінансового менеджменту організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;

− систему управління фінансовим забезпеченням підприємства;

- системи управління грошовим оборотом, основним і оборотним капіталом; управління інвестиціями; антикризове управління в організації;

− бюджетування та методичні підходи до аналізу фінансового стану і фінансових результатів;

− основні проблеми і перспективи розвитку фінансового менеджменту в контексті подальшого розвитку підприємницької діяльності та їх специфіку в Україні.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

− аналізувати економічне середовище діяльності підприємства та визначати його вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання;

− оцінювати конкретні вимоги до фінансових менеджерів організації, які здійснюють різні види діяльності, та їхню здатність ураховувати особливості їх діяльності;

− обирати ефективні методи управління фінансами організації залежно від рівня загального його менеджменту та специфіки його діяльності;

− застосовувати сучасні методичні підходи для розробки бюджетів суб’єктів господарювання;

− проектувати організаційні структури управління фінансами для сервісної організації;

− розробляти пропозиції щодо поліпшення управління фінансами суб’єктів господарювання;

− розробляти для організації (його структурних підрозділів) програми фінансової реструктуризації та фінансового оздоровлення.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

3. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;

 4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;

5. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально  відповідально і свідомо;

7. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність демонструвати ґрунтовні знання щодо сутності фінансового менеджменту і пов’язаних з ним понять

2. Здатність розуміти принципи, методи і форми фінансового забезпечення підприємницької діяльності відповідно до норм чинного законодавства та особливостей державного регулювання

3. Здатність розуміти основи формування фінансової стратегії підприємства та її основних складових відповідно до тенденцій зміни оточуючого середовища. 4. Здатність розуміти сутність управління активами підприємства та виявляти особливості управління їх окремими елементами

5. Здатність виокремлення факторів, які регулюють сукупну вартісну оцінку капіталу підприємства та окремих його елементів, що приймають участь у відтворювальному процесі.

6. Здатність оцінювати і аналізувати стан, проблеми і тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств в сучасній Україні; демонструвати знання щодо ролі інвестування як важливого чинника розвитку суб’єкта господарювання. 7. Здатність демонструвати знання щодо сутності грошового потоку, особливостей планування надходжень та витрат за напрямами діяльності підприємства. 8. Здатність розуміти сутність управління фінансовими ризиками, використовувати методи нейтралізації, запобігання, мінімізації та диверсифікації фінансових ризиків підприємства.

9. Здатність розуміти особливості антикризового фінансового управління підприємствами та демонструвати знання щодо формування системи внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства.


Підсумковий контроль -  курсова робота, екзамен


Фінансови1 менеджмент (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»0

Повна назва дисципліни – Фінансовий менеджмент

Освітньо-професійна програма – «Менеджмент»

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Кількість годин – 90

Кредити ECTS – 3

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Фінансовий менеджмент» є формування у студентів системи знань і навичок з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю; визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. 

 Завдання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»:

теоретична підготовка студентів з таких питань: опанування питаннями суті та методологічного інструментарію фінансового менеджменту, управління активами і капіталом підприємства, планування обсягами діяльності та прибутків, оптимізації грошових потоків, прогнозування ризиків, здійснення антикризового фінансового упраавління та санації підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

− концептуальні основи фінансового менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності організації;

− сутність і складові фінансового менеджменту, його еволюцію, зв’язок з бізнесом та сферу використання в Україні;

− особливості організації фінансового менеджменту організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;

− систему управління фінансовим забезпеченням підприємства;

- системи управління грошовим оборотом, основним і оборотним капіталом; управління інвестиціями; антикризове управління в організації;

− бюджетування та методичні підходи до аналізу фінансового стану і фінансових результатів;

− основні проблеми і перспективи розвитку фінансового менеджменту в контексті подальшого розвитку підприємницької діяльності та їх специфіку в Україні.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

− аналізувати економічне середовище діяльності підприємства та визначати його вплив на фінансові результати суб’єктів господарювання;

− оцінювати конкретні вимоги до фінансових менеджерів організації, які здійснюють різні види діяльності, та їхню здатність ураховувати особливості їх діяльності;

− обирати ефективні методи управління фінансами організації залежно від рівня загального його менеджменту та специфіки його діяльності;

− застосовувати сучасні методичні підходи для розробки бюджетів суб’єктів господарювання;

− проектувати організаційні структури управління фінансами для сервісної організації;

− розробляти пропозиції щодо поліпшення управління фінансами суб’єктів господарювання;

− розробляти для організації (його структурних підрозділів) програми фінансової реструктуризації та фінансового оздоровлення.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

3. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;

 4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;

5. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально  відповідально і свідомо;

7. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність демонструвати ґрунтовні знання щодо сутності фінансового менеджменту і пов’язаних з ним понять

2. Здатність розуміти принципи, методи і форми фінансового забезпечення підприємницької діяльності відповідно до норм чинного законодавства та особливостей державного регулювання

3. Здатність розуміти основи формування фінансової стратегії підприємства та її основних складових відповідно до тенденцій зміни оточуючого середовища. 4. Здатність розуміти сутність управління активами підприємства та виявляти особливості управління їх окремими елементами

5. Здатність виокремлення факторів, які регулюють сукупну вартісну оцінку капіталу підприємства та окремих його елементів, що приймають участь у відтворювальному процесі.

6. Здатність оцінювати і аналізувати стан, проблеми і тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств в сучасній Україні; демонструвати знання щодо ролі інвестування як важливого чинника розвитку суб’єкта господарювання. 7. Здатність демонструвати знання щодо сутності грошового потоку, особливостей планування надходжень та витрат за напрямами діяльності підприємства. 8. Здатність розуміти сутність управління фінансовими ризиками, використовувати методи нейтралізації, запобігання, мінімізації та диверсифікації фінансових ризиків підприємства.

9. Здатність розуміти особливості антикризового фінансового управління підприємствами та демонструвати знання щодо формування системи внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства.


Підсумковий контроль - екзамен


Кредитний менеджмент (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування")

Повна назва дисципліни – Кредитний менеджмент

Освітньо-професійна програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Загальна кількість годин – 120

Кредити ЕКТS – 4

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Кредитний менеджмент»  є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. 

 Завдання навчальної дисципліни «Кредитний менеджмент»: визначення основних положень формування кредитної політики банку; дослідження особливостей організації банківського кредитування; ознайомлення з різними формами банківських кредитів; дослідження концепцій управління кредитним ризиком; виявлення факторів виникнення проблемних кредитів і визначення методів їх ефективного управління; розгляд засад організації моніторингу кредитних операцій та механізму формування резерву для покриття можливих збитків від кредитних операцій банку; здобуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, пов'язаних із банківською діяльністю.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

- основні засади кредитного менеджменту;

- зміст і методи оцінювання кредитоспроможності позичальників;

- завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу;

- особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки;

- методи управління кредитним ризиком;

- методи управління кредитним портфелем;

- причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктурування боргів;

- порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

-  приймати правильні рішення щодо вибору суб'єктів та об'єктів кредитування;

- визначати ефективність проекту, що кредитується;

- оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників;

- управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників;

- оцінювати ризиковість кредитної операції;

- правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику;

- виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи;

- управляти проблемними кредитами;

- прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень.

2. Здатність застосовувати ефективні прийоми і методи викладання економіки, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості.

3. Здатність генерувати нові ідеї, здійснювати пошук альтернативних рішень інноваційного спрямування з метою освоєння фінансових інвестицій.

4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках.

2. Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

3. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах.

4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту.

5. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування.

6. Здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів.

7. Здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку.

8. Здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу.

9. Здатність розуміти дію механізму правового регулювання та правових основ здійснення господарської діяльності.

10. Здатність до розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень.

11. Здатність до розуміння особливостей побудови фінансової системи галузі та її суб’єктів господарювання.

Підсумковий контроль - екзамен