Повна назва дисципліни – Фінанси аграрних підприємств

Освітньо-професійна програма - "Облік і оподаткування"

Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин - 120 годин

Кредити ECTS - 4 кредити

Метою викладання дисципліни "Фінанси аграних підприємств" є формування системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів його фінансово-господарської діяльності та їх взаємозв’язку.

Завдання навчальної дисципліни «Фінанси аграних підприємств»: вивчення сутності, функцій та основ організації фінансів підприємств у ринковій економіці; порядку формування і розподілу прибутку, оподаткування підприємств; організації грошових розрахунків і кредитування суб’єктів  господарювання; організації оборотних засобів і фінансового забезпечення відтворення основних засобів; фінансового планування та процедури фінансової санації підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: .

-          місце фінансів аграрних підприємств у фінансовій системі України;

-          склад і структуру фінансових ресурсів підприємства;

-          порядок формування фінансових результатів;

-          принципи функціонування системи оподаткування підприємств;

-          джерела формування оборотних коштів підприємства;

-          джерела формування та відтворення основних засобів, методи нарахування їх амортизації;

-          методи оцінки та аналізу фінансового стану підприємства;

-          основні прийоми антикризового управління фінансами підприємства;

вміти:

-          вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях функціонування аграрних підприємств;

-          визначити фінансові результати господарської діяльності аграрних підприємств та відображати їх у фінансовій звітності;

-          нараховувати належні до сплати в бюджет і позабюджетні цільові фонди податки та збори і своєчасно перерахувати їх;

-          визначити потребу підприємства в капіталі для фінансування оборотних і основних засобів, нематеріальних активів;

-          провести практичну роботу із залучення банківських  кредитів суб’єктами господарювання;

-          оцінювати фінансовий стан підприємства та обґрунтувати рішення щодо його покращення;

-          проводити фінансове планування на підприємстві;

-          здійснювати процедуру фінансової санації та банкрутства підприємства.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК01.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

ЗК06.  Здатність  діяти  на  основі  етичних  міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09.  Здатність  спілкуватися  державною  мовою  як  усно, так і письмово.

ЗК11. Навички використання  сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності:

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства  та  фінансовий  аналіз  з  метою  прийняття управлінських рішень.

СК10. Здатність застосовувати  етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених  необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Підсумковий контроль - екзамен


Повна назва дисципліни - Фінанси

Освітньо-професійна програма - "Облік і оподаткування"

Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин - 120 годин

Кредити ECTS - 4 кредити

Метою викладання дисципліни "Фінанси" є формування у здобувачів базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макрорівнях, як теоретичної основи фінансової політики й розвитку фінансової системи.

Завдання навчальної дисципліни «Фінанси»:

- оволодіння питаннями сутності, функцій і ролі фінансів у ринковій економіці;

- вивчення закономірностей еволюційного розвитку фінансів;

- розгляд теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів;

- розгляд основ функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму;

- розкриття змісту і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: функції й складові фінансів, історію розвитку фінансової науки, будова й основна ланки фінансової системи, принципи й завдання фінансової політики, основні ланки державних фінансів, організації фінансів підприємницьких структур, що становлять фінансового механізму, оподатковування й страхування, як специфічні підсистеми фінансів, призначення й структуру ринку, теоретичні основи фінансового менеджменту й економічну природу міжнародних фінансів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: показати роль фінансів у системі відтворення; аналізувати сучасну фінансову політику держави й виявляти її вплив на економіку; моделювати нормальну й кризову фінансові ситуації; будувати моделі фінансових відносин, модель керування фінансовою системою, схему грошових потоків підприємства; мати фінансові показники, визначати джерела фінансових ресурсів підприємства й держави, розкрити взаємозв'язок фінансів держави, підприємств і населення, виявити фактори формування фінансового результату підприємства; моделювати грошові потоки в сфері державних фінансів і в страхуванні; аналізувати державний бюджет.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень;

- здатність застосовувати ефективні прийоми і методи викладання економіки, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості;

- здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність;

- здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків;

- здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

- здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

- вміння використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

- здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів;

- вміння розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку;

- здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу.

Підсумковий контроль - екзамен