1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкова система» є: 

засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень;

- здатність застосовувати ефективні прийоми і методи управління процесами в економіці і фінансах, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості;

- здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність;

- здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків;

- здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

- здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

- вміння використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

- здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів;

- вміння розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку; 

- здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу. 


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкова система» є: 

засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень;

- здатність застосовувати ефективні прийоми і методи управління процесами в економіці і фінансах, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості;

- здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність;

- здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків;

- здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

- здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

- вміння використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

- здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів;

- вміння розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку; 

- здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова система» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкова система» є: 

засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень;

- здатність застосовувати ефективні прийоми і методи управління процесами в економіці і фінансах, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості;

- здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність;

- здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків;

- здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах;

- здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту;

- вміння використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування;

- здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів;

- вміння розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку; 

- здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу. 

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією. реструктуризацією суб'єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств

Завдання: вивчення сутності управління фінансовою санацією підприємства; форм і методів державної підтримки санації суб'єктів господарювання; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємства, набуття навичок складання плану санації, оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту, освоєння методів, правил та умов фінансування санації, оволодіння методикою проведення санаційної реструктуризації і реорганізації підприємств.

Предмет: фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства

2. Санаційний контролінг

3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства

4. Санаційний аудит

5. Санація баланса

6. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства

7. Зовнішні джерел фінансової санації підприємства

8. Санаційна реструктуризація підприємства

9. Державна фінансова підтримка санації підприємства

10. Оцінювання вартості майна підприємства

11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства

12. Санація суб'єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств різних форм організації бізнесу; оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів господарювання за рахунок власного та позичкового капіталу; ознайомлення з питаннями формування підприємствами дивідендної політики; оволодіння основними методичними підходами до оцінювання вартості підприємства та його фінансових інвестицій; здобуття практичних навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання; порядок формування власного капіталу підприємства; класифікацію внутрішніх джерел фінансування суб’єктів господарювання; зміст, призначення та основні завдання дивідендної політики підприємства;  порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу; фінансові аспекти реорганізації підприємств; необхідність, завдання та принципи оцінки вартості капіталу; фінансову діяльність суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансовий контролінг та бюджетування на підприємстві; основи фінансової інвестиційної діяльності підприємств; особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої спрямованості;

вміти: поєднувати специфіку галузі, форми власності підприємств, особливості виробничого процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності; теоретично обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності; визначати напрями розвитку фінансових відносин суб’єктів господарювання; застосовувати фінансові інструменти в практичній діяльності підприємств.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин 5 кредитів ЄКТС

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК06. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК07. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК08. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК10. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК11. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.

ЗК12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

ФК2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері фінансових послуг.

ФК3. Застосовувати знання фінансового законодавства в практичній діяльності фінансових установ і суб’єктів господарювання.

ФК4. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

ФК5. Здатність визначати сутність фінансових послуг, їх роль в економіці та класифікацію   фінансових послуг за різними критеріями.

ФК6. Здатність аналізувати і порівнювати умови надання фінансових послуг відповідно до вимог  законодавства.

ФК7. Здатність визначати умови створення та діяльності фінансових установ.

ФК8. Здатність розраховувати фінансові показники діяльності фінансових установ, зокрема після їх поглинання та реорганізації.

ФК9. Здатність визначати порядок державного регулювання ринків фінансових послуг.

ФК10. Здатність аналізувати відмінності в укладанні договорів на надання фінансових послуг  відповідно до вимог законодавства.

ФК11. Здатність оцінювати  конкурентоспроможність фінансових установ із надання фінансових послуг.

ФК12. Здатність визначати підходи до формування системи взаємовідносин фінансових установ щодо обслуговування клієнтів.

ФК13. Здатність визначати основи формування фондового ринку і проведення операцій з цінними паперами, розрізняти особливості використання різних видів цінних паперів.

ФК14. Здатність визначати різноманітність довірчого  управління фінансовими активами  фізичних і юридичних осіб.

ФК15. Здатність визначати особливості надання різноманітних фінансових послуг.

ФК 16. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Підсумковий контроль – іспит.