Повна назва дисципліни – Гроші та кредит

Освітньо-професійна програма -   Облік і оподаткування,

Спеціальність - 071 « Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти ­ – Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Метою дисципліни “Гроші та кредит” є формування у студентів еконо­мічного мислення, наукового розуміння історії становлення та ста­ну сучасної системи грошово-кредитних відносин.

Завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є: вивчення сутності та функцій категорій «гроші» та «кредит»; ознайомлення з основними принципами організації грошового обороту, грошового ринку, валютного ринку та валютної системи; особливостей діяльності фінансових посередників грошового ринку.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні знати:

-           сутність та функції грошей;

-           природу сучасних грошей;

-           історичний розвиток та дискусійні проблеми теорії грошей;

-           теоретичні положення щодо формування попиту та пропозиції на гроші;

-           сутність та склад сучасної грошової системи;

-           характеристики та функції фінансового ринку та його складо­вих;

-           роль кредиту у сучасній економіці;

-           функції та склад сучасної кредитної системи;

-           функції центрального банку;

-           структуру та призначення валютних систем;

-           поняття, призначення та класифікація комерційних банків;

-          банківських операцій;

 -         характеристика міжнародних валютно-кредитних установ.

вміти:

-           визначати показники грошових агрегатів та грошової бази.

-           розраховувати швидкість обігу грошей.

-           проводити аналіз змін руху маси грошей в обігу.

-           визначати рівень грошово-кредитного мультиплікатора.

-           прогнозувати зміну пропозиції грошей на основі впливу рівня грошово-кредитного мультиплікатора.

-           формувати платіжний баланс України за схемою відповідно до існуючого порядку.

-           давати оцінку кредитоспроможності клієнта комерційного банку.

-           розраховувати основні вимірники процентних ставок.

-           формувати графік платежів за кредитно-депозитними;

-           операціями відповідно до різних способів нарахування процентів.


Повна назва дисципліни – Грошово-кредитна політика

Освітньо-професійна програма – Публічне управління та адміністрування Спеціальність – 074 «Публічне управління та адміністрування

Кількість годин - 90 годин

Кредити ECTS - 3 кредити

Підсумковий контроль - залік

Мета вивчення дисципліни «Грошово-кредитна політика» – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму діяльності НБУ та його грошово-кредитної політики.

Основні завдання вивчення дисципліни: з’ясувати сутність та функції центрального банку, організаційну структуру та інструменти НБУ, грошової емісії, рефінансування комерційних банків, діяльність центрального банку як банкіра і фінансового агента уряду, сутність, види та цілі грошово-кредитної політики, основи банківського регулювання та нагляду, сутність валютної політики, роль центрального банку як аналітичного та інформаційного центру банківської системи.


Повна назва дисципліни – Ринок фінансових послуг

Освітньо-професійна програма -  Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність - 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Кількість годин - 120 годин

Кредити ECTS - 4 кредити

Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі фінансових послуг,  формування у здобувачів бачення системи оцінки взаємозв’язків на ринку фінансових послуг та відповідної державної політики у цій сфері.

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення сутності та функцій, які виконує ринок фінансових послуг; визначення ролі держави та наукових засад побудови цього ринку як цілісного механізму перерозподілу фінансо-вих ресурсів між державою, фізичними та юридичними особами; висвітлен-ня основних напрямів державної політики у сфері регулювання фінансових відносин.

В результаті вивчення дисципліни, здобувач повинен  знати знання, які висвітлюють питання, що стосуються структури та суб’єктів ринку фінансових послуг, функцій його складових, видів діяльності, основних завдань державного регулювання ринку фінансових послуг, а саме:

-     сутність фінансових послуг та відповідного ринку як економічних категорій;

-     класифікаційні ознаки, що застосовуються до фінансових послуг;

-     характеристики фінансових послуг;

-     місце фінансових послуг у русі фінансових фондів;

-     механізми державного регулювання сфери фінансових послуг.

Після вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» здобувач

вищої освіти повинен вміти:

-     аналізувати економічний зміст і схеми надання фінансових послуг, механізм функціонування фінансових установ різних видів;

-     контролювати та здійснювати моніторинг фінансових потоків під час використання та надання фінансових послуг;

-     вивчати й оцінювати ефективність використання фінансових послуг суб’єктами господарювання, фізичними особами та державними установами.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК06. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК07. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК08. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК10. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК11. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.

ЗК12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

ФК2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері фінансових послуг.

ФК3. Застосовувати знання фінансового законодавства в практичній діяльності фінансових установ і суб’єктів господарювання.

ФК4. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

ФК5. Здатність визначати сутність фінансових послуг, їх роль в економіці та класифікацію   фінансових послуг за різними критеріями.

ФК6. Здатність аналізувати і порівнювати умови надання фінансових послуг відповідно до вимог  законодавства.

ФК7. Здатність визначати умови створення та діяльності фінансових установ.

ФК8. Здатність розраховувати фінансові показники діяльності фінансових установ, зокрема після їх поглинання та реорганізації.

ФК9. Здатність визначати порядок державного регулювання ринків фінансових послуг.

ФК10. Здатність аналізувати відмінності в укладанні договорів на надання фінансових послуг  відповідно до вимог законодавства.

ФК11. Здатність оцінювати  конкурентоспроможність фінансових установ із надання фінансових послуг.

ФК12. Здатність визначати підходи до формування системи взаємовідносин фінансових установ щодо обслуговування клієнтів.

ФК13. Здатність визначати основи формування фондового ринку і проведення операцій з цінними паперами, розрізняти особливості використання різних видів цінних паперів.

ФК14. Здатність визначати різноманітність довірчого  управління фінансовими активами  фізичних і юридичних осіб.

ФК15. Здатність визначати особливості надання різноманітних фінансових послуг.

ФК 16. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Підсумковий контроль – іспит.