Повна назва дисципліни – Фінанси підприємств

Освітньо-професійна програма - «Облік і оподаткування»

Спеціальність – 071 – Облік і оподаткування

Кількість годин - 90 годин

Кредити ECTS - 3 кредити

 Мета викладання дисципліни «Фінанси підприємств» полягає у формуванні системи базових знань з теорії і практики організації фінансових відносин суб’єктів господарювання, сформувати понятійний апарат для використання в практичній діяльності; надати відомості про фінанси підприємств, та їх роль у фінансовій системі держави та функціонуванні народного господарства; закласти основи для розуміння фінансових відносин у суспільстві; ознайомитися з методологією та методикою дослідження функціонування перерозподільних відносин, особливостями розрахунку узагальнених фінансових показників для макроекономічних об’єктів, зокрема держави, регіонів, галузей тощо.

Основними завданнями  вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» полягає в тому, щоб довести до студентів сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації фінансів у підприємствах із різноманітними формами власності, зміст і завдання фінансової роботи в підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання й організація розрахунків за різноманітними формами; сутність фінансових результатів, їх види порядок розрахунку та розподілу; сутність податків їх класифікація, джерела сплати, порядок розрахунку та сплати до бюджету; сутність обігових активів, порядок та джерела їх формування, питання нормування та ефективність використання; сутність кредиту, його форми , види та організація банківського кредитування підприємств; питання сутності, складу, зносу та амортизації основних фондів, сутність капітальних вкладень, їх види порядок здійснення та фінансування; сутність фінансового планування, його види та характеристика, зміст та порядок складання фінансового плану підприємства; сутність фінансового стану, ліквідності і платоспроможності підприємств їх показники та методики їх розрахунку та ін.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:  особливості фінансових відносин підприємств та законодавчі акти, які їх регламентують, сутність фінансових ресурсів підприємств; методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства; основи грошових розрахунків, адміністрування податків, взаємовідносин з ланками фінансово-кредитної системи.

вміти: визначати потреби у фінансових ресурсах підприємства, виявляти та аналізувати можливі джерела їх надходження; давати характеристику суті та порядку проведення безготівкових розрахунків підприємства; розраховувати показники рентабельності діяльності підприємства та давати оцінку результатам; давати власну оцінку податковій системі України; бачити позитивні і негативні сторони податкових реформ в Україні; обчислювати суму податків і зборів, які сплачує підприємство за результатами своєї діяльності; заповнювати основні типові форми фінансової звітності; дати оцінку реальному фінансовому стану досліджуваного підприємства; визначити потребу та показники ефективності використання обігових коштів підприємства; розраховувати потребу підприємства в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування; визначати джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів та інших необоротних активів і розрахувати по­казники ефективності їх використання;  розробляти фінансові плани та заходи щодо фінансової санації підприємства.

 

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК03. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

ЗК04. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК05. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК01. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.

ФК03. Здатність проводити аналіз та оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності з метою прийняття управлінських рішень.

ФК11. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

 


Повна назва дисципліни – Банківська система

Освітньо-професійна програма - "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціальність – 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кількість годин - 150 годин

Кредити ECTS - 4 кредити
Мета: є надання студентам знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни.

Завдання: є: з’ясування сутності банківської діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: теоретико-методологічні засади і організаційно-правовий механізм функціонування банківських установ у ринковій економіці; організацію і технології здійснення банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунково-касовим обслуго­вуванням, фінансуванням інвестицій, отриманням інших видів банківських послуг та при виборі фінансово стабільного банку.

вміти: аналізувати поточну ситуацію та перспективи розвитку вітчизняного та зарубіжного ринку банківських операцій; самостійно розв'язувати питання організації роботи в основних напрямках взаємодії з банківськими установами;  вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях функціонування банківських установ; опанувати навики проведення окремих банківських операцій та порядок їх документального оформлення.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів банківської системи, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Уміння абстрактно мислити.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 5. Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі державною та іноземними мовами.

ЗК 6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК 9. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК 1. Здатність до осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють основи і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК 2. Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових установ.

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук.

ФК 4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

ФК 5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.

ФК 7. Здатність оволодіти нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю фінансиста.

ФК 8. Здатність використовувати сучасний фінансовий інструментарій і технології, аналітичні методи та методи моделювання для забезпечення ефективності виконання фінансової роботи.

ФК 9. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 10. Здатність приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.

 

Підсумковий контроль – екзамен


Повна назва дисципліни – Податки АПК

Освітньо-професійна програма - "Облік і оподаткування"

Спеціальність - 071 «Облік і оподаткування»

Кількість годин - 90 годин

Кредити ECTS - 3 кредити

Метою викладання навчальної дисципліни «Податки АПК» є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Податки АПК» є засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби, особливостей оподаткування підприємств аграрного сектору економіки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

сутність і функції податків і зборів; історичний розвиток і становлення сучасних податкових систем світу; принципи формування вітчизняної податкової системи; основні функції, завдання і повноваження контролюючих органів; права і обов’язки платників податків; підстави і порядок нарахування пені та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

вміти:

вільно орієнтуватися в механізмах справляння податків і зборів; аналізувати поточну ситуацію щодо податкового тиску на бізнес, у тому числі в аграрному секторі; прогнозувати майбутній розвиток відносин платників податків з державою та їх вплив на розвиток економіки та окремих її галузей; обирати оптимальні шляхи зниження податкового тиску на конкретні об’єкти оподаткування.

 

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

Фахові компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Підсумковий контроль – залік


Дисципліна -  Фінанси підприємств

Спеціальність - 072  "Фінанси, банківська справа та страхування"

Мета: вивчити теоретичні і практичні питання організації фінансів підприємств на основі розгляду організації грошових розрахунків, порядку формування і використання прибутку, економічної сутності оборотних і необоротних активів, методів фінансового планування, механізмів проведення фінансової санації і визнання підприємства банкрутом.

Завдання: - засвоїти  зміст курсу «фінанси підприємств»;

- з’ясування сутності фінансових ресурсів підприємства, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємства;

 - набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та використання прибутку, визначення потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

- оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового  панування, санації підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  

-          сутність фінансів підприємств, їх роль і функції;

-          принципи побудови та основні ланки фінансово-кредитної системи;

-          діючі положення про здійснення розрахункових операцій в готівковій та безготівковій формі;

-          організацію фінансової роботи на підприємстві;

-          систему платежів у державні та позабюджетні фонди;

-          сутність та функції податків, податкову систему України, порядок нарахування та сплати основних видів податків;

-          технологію проведення фінансових розрахунків та визначення фінансових результатів у господарствах різних форм власності і господарювання;

-          аналіз фінансової діяльності господарюючих суб’єктів.


вміти: 

-          поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням практичних навичок;

-          приймати власні оптимальні рішення з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників;

-          оцінювання різноманітні форм фінансування підприємства та організувати ефективне використання фінансових ресурсів.

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів банківської системи, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Уміння абстрактно мислити.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 5. Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі державною та іноземними мовами.

ЗК 6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК 9. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

 

Фахові компетентності спеціальності:

ФК 1. Здатність до осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють основи і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК 2. Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових установ.

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук.

ФК 4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

ФК 5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.

ФК 7. Здатність оволодіти нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю фінансиста.

ФК 8. Здатність використовувати сучасний фінансовий інструментарій і технології, аналітичні методи та методи моделювання для забезпечення ефективності виконання фінансової роботи.

ФК 9. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 10. Здатність приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.


Дисципліна -  «Банківські операції» 

 Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Мета: формування у майбутніх фахівців системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів у діяльності комерційних банків

Завдання: вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь виконувати конкретні операції банківської діяльності. Курс передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей організації діяльності, особливостей функціонування комерційних банків в Україні та порядок виконання ними різноманітних банківських операцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: теоретико-методологічні засади і організаційно-правовий механізм функціонування банківських установ у ринковій економіці; організацію і технології здійснення банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунково-касовим обслуго­вуванням, фінансуванням інвестицій, отриманням інших видів банківських послуг та при виборі фінансово стабільного банку

вміти: аналізувати поточну ситуацію та перспективи розвитку вітчизняного та зарубіжного ринку банківських операцій; самостійно розв'язувати питання організації роботи в основних напрямках взаємодії з банківськими установами;  вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях функціонування банківських установ; опанувати навики проведення окремих банківських операцій та порядок їх документального оформлення.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів банківських операцій, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Уміння абстрактно мислити.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 5. Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі державною та іноземними мовами.

ЗК 6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК 9. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК 1. Здатність до осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють основи і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК 2. Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових установ.

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук.

ФК 4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

ФК 5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.

ФК 7. Здатність оволодіти нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю фінансиста.

ФК 8. Здатність використовувати сучасний фінансовий інструментарій і технології, аналітичні методи та методи моделювання для забезпечення ефективності виконання фінансової роботи.

ФК 9. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 10. Здатність приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.