Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок з вузлових питань теорії та практики страхування.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів та класифікації страхування, його ролі в умовах формування ринкових відносин; питань щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності; умов особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливостей та шляхів вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній.

У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен:

знати: сутність і зміст страхування, природу страхових ризиків та методи їх оцінювання; зміст і основні вимоги, які пред’являються до страхових договорів вітчизняним законодавством; права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання; процедуру підготовки та укладання страхового договору, умови його виконання як основного документа, що регулює взаємовідносини між страховою компанією і страхувальником; основи організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; основи побудови страхових тарифів із різних видів страхування, порядок формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їх діяльністю; умови  здійснення основних видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування;

Підготовлений фахівець повинен вміти: підготувати та укласти страхову угоду, розраховувати страхові тарифи зі страхування від окремих ризиків, визначати величини страхових сум та страхових премій при укладанні страхових угод із різних видів страхування (особистого, майнового, відповідальності та перестрахування), розраховувати величину завданого збитку через настання страхової події та розмір страхового відшкодування за пошкоджене або втрачене майно, втрату працездатності, загибель або розлад здоров’я застрахованої особи тощо.


Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: організація роботи страхових компаній щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; фінансового захисту від ризикових ситуацій шляхом формування, розподілу та використання страхових фондів.

Міждисциплінарні зв’язки: вивченню дисципліни «Страхові послуги» передують дисципліни «Гроші та кредит», «Страхування».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  «Страхові послуги» є формування знань щодо змісту та організації роботи страхових компаній в умовах ринкової економіки, забезпечення потреб юридичних осіб та громадян у страхових послугах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Страхові послуги» є

- з’ясування об’єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються юридичним і фізичним особам;

- засвоєння методів і вироблення навичок організації роботи страхових компаній щодо реалізації страхових послуг;

- вивчення умов надання страхових послуг з основних видів  особистого,  майнового страхування та страхування відповідальності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сутність і зміст страхової послуги, порядок її опрацювання та просування до споживачів; зміст і основні вимоги, які пред’являються  до страхових договорів вітчизняним законодавством; права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання; процедуру підготовки та укладання страхового договору, умови його виконання як основного документа, що регулює взаємовідносини між страховою компанією і страхувальником; основи організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; основи побудови страхових тарифів із різних видів страхування; умови  здійснення основних видів особистого та майнового страхування, а також страхування відповідальності.

вміти: підготувати та укласти страхову угоду, розраховувати страхові тарифи із страхування від окремих ризиків, визначати величини страхових сум та страхових премій при укладанні страхових угод із різних видів страхування (особистого, майнового, відповідальності), розраховувати величину завданого збитку через настання страхової події та розмір страхового відшкодування за пошкоджене чи втрачене майно, втрату працездатності, загибель чи розлад здоров’я застрахованої особи тощо.


Анотація  навчальної дисципліни "Фінанси"

    Предметом дисципліни «Фінанси» є сукупність фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро – і мікрорівнях.

    Мета навчальної дисципліни - надання фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної її складової.

     Завдання вивчення дисципліни «Фінанси» полягають у:

- вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку фінансових відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;

- засвоєнні суті та механізму функціонування фінансів, їх функцій;

- розкритті теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів;

- засвоєнні засад функціонування фінансової системи держави;

- формуванні теоретичної і методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння практикою використання фінансових інструментів;

- розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарюючих суб’єктів та населення, розкриття можливостей використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи.

Вимоги до знань і умінь:

а) знати

· основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансів;

· структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними;

· організаційну структуру управління фінансовою системою;

· фінансовий механізм держави та його складові;

· основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх розв’язання;

· форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;

· роль фінансів в розвитку ринкових відносин;

· можливості використання фінансів для формування ефективної економічної політики держави;

 б) уміти

· порівнювати та аналізувати погляди різних течій і шкіл та вчених;

· об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві;

· аналізувати тенденції розвитку фінансової системи держави, їх окремих ланок, визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-економічних процесів у національній економіці;

· розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики здійснення фінансової політики держави;

· застосовувати знання з фінансової науки в практичній діяльності.

    

Навчальна дисципліна «Страховий менеджмент» входить до циклу нормативних дисциплін професійно-практичної підготовки студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня «Магістр».

Мета дисципліни – отримання знань і навичок з формування і реалізації управлінських рішень з питань організації і управління страховим бізнесом, ефективним використанням наявних ресурсів страхових компаній, оптимізації фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі цього поєднання ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і зростання добробуту власників страхових компаній.

Основні завдання:

– вивчення сутності, ролі та механізму управління страховою діяльністю, що надасть змогу об’єктивно сформувати рівень знань студентів для подальшого успішного застосування в сфері страхування та на повну використовувати можливості страхового захисту в процесі діяльності та особистому житті;

– вивчення методів організації розвитку страхової компанії та регулювання страхової діяльності;

– набуття професійних знань з фундаментальних напрямків управління страховою діяльністю на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– набуття практичного досвіду планування та прийняття управлінських рішень в процесі страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.

Предмет дисципліни: відносини, що виникають у процесі створення, управління формуванням, розподілом та використанням фондів страхових компаній при наданні страхових послуг суб’єктам ринкової економіки.

Компетентності, що забезпечує

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності в
 • страхуванні;
 • сутність, функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;
 • порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій,
 • зміст державного нагляду за їх діяльністю;
 • принципи побудови раціональної структури страхової організації та
 • повноваження органів її управління;
 • принципи управління страховою компанією;
 • значення і методи розроблення стратегічного плану діяльності страховика;
 • сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових
 • організаціях;
 • методи вивчення попиту на страхові послуги;
 • технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових
 • претензій;
 • особливості управління грошовими потоками в страхуванні;
 • умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації;
 • процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика;

вміти:

 • розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;
 • формувати раціональну структуру управління страховою організацією;
 • організовувати процес бюджетування в страховій організації;
 • досліджувати стан ринку страхових послуг;
 • досліджувати попит па страхові послуги та організовувані ефективну систему їх продажу;
 • оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;
 • оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових виплат потерпілим;
 • аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її поліпшення;
 • визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками;
 • визначати напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика;
 • забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;
 • здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій;
 • проводити фінансовий моніторинг у страховій організації.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Страхування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Страхування» являються економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження з метою відшкодування матеріальних та інших втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає тісний зв'язок із блоком економічних дисциплін, таких як «Гроші та кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», а також передує вивченню дисциплін «Страхові послуги», «Податкова система», «Фінансовий ринок».

 

1.      Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок з вузлових питань теорії та практики страхування в ринкових умовах господарювання.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є вивчення об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів та класифікації страхування, його ролі в умовах формування ринкових відносин; питань щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності; умов особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливостей та шляхів вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: сутність і зміст страхування, природу страхових ризиків та методи їх оцінювання; зміст і основні вимоги, які пред’являються до страхових договорів вітчизняним законодавством; права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання; процедуру підготовки та укладання страхового договору, умови його виконання як основного документа, що регулює взаємовідносини між страховою компанією і страхувальником; основи організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; основи побудови страхових тарифів із різних видів страхування, порядок формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їх діяльністю; умови здійснення основних видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування;

вміти: підготувати та укласти страхову угоду, розраховувати страхові тарифи зі страхування від окремих ризиків, визначати величини страхових сум та страхових премій при укладанні страхових угод із різних видів страхування (особистого, майнового, відповідальності та перестрахування), розраховувати величину завданого збитку через настання страхової події та розмір страхового відшкодування за пошкоджене або втрачене майно, втрату працездатності, загибель або розлад здоров’я застрахованої особи тощо.


Предметом навчальної дисципліни «Фінанси» являються економічні відносини, змістом яких є формування, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту з метою задоволення суспільних потреб.


 Мета - вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Завдання дисципліни є з'ясування: -закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання і населення; - шляхів використання закономірностей у сфері фінансових відносин у практиці фінансової роботи; - роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів ринкових відносин; - тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку; - закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства; - принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи; - особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; -характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності; - функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; - організації міжнародних грошово-кредитних відносин.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності:

- здатність до застосування знань про рух фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів, грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП;

- здатність до застосування знань про функціонування грошової, фінансової і кредитної системи, їх інституційну інфраструктуру;

 - здатність до застосування знань про функціонування державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового і страхового ринків, фінансову внутрішню і зовнішню політику держави та її складових.

Програмні результати навчання: - знання про закономірності розподілу та перерозподілу вартості ВВП між суб’єктами ринкової економіки та державою, формування доходів, грошових фондів та знання про механізми управління цими процесами; - володіння навичками та вміннями застосовувати отримані знання в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.


Мета - вивчення здобувачами, майбутніми інженерами-землевпорядниками, основ фінансово-економічної та господарської діяльності підприємств і використання отриманих знань у практичних завданнях; формування у здобувачів сучасного розуміння сутності фінансів, економічного мислення, надання ґрунтовних знань з управління, планування, регулювання, організації фінансово-економічної діяльності на сучасних підприємствах.

Здобувачі повинні знати складові економічного та фінансового механізму підприємств, нормативно-правове забезпечення фінансово-економічної діяльності, показники, які характеризують фінансову діяльність суб’єкта господарювання, володіти знаннями щодо класифікації суб’єктів господарювання за певними ознаками, знати основи планування, обліку, звітності, ціноутворення та фінансування на підприємстві, господарської діяльності землевпорядних організацій.

Завдання - дати здобувачам знання, що дозволить їм вільно орієнтуватися в питаннях фінансово-економічної та господарської діяльності підприємств, визначати потреби підприємств у фінансовиз ресурсах, активах, а також передбачати рівень споживання, нагромадження та інвестування, підготувати здобувачів до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач.

Вивченню дисципліни повинно передувати засвоєння студентами основ економічної теорії, зовнішньоекономічної діяльності, економіки підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: сутність і функції фінансів і фінансів підприємств, зокрема; складові економічного та фінансового механізму підприємств; питання організації фінансів підприємств; джерела формування фінансових ресурсів підприємств; принципи та види кредитування підприємств; забезпечення страхового захисту від ризиків; механізм організації фінансової роботи; питання формування капіталу підприємств різних організаційно-правових форм; порядок формування фінансових результатів; показники, які характеризують фінансову діяльність суб’єкта господарювання; питання банкрутства, реструктуризації та санації підприємств; питання державного регулювання фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання.

вміти:  складати фінансовий план підприємства та бізнес-план; розраховувати склад та структуру фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування; визначати потребу в кредитах та страховому захисті; визначати ефективність діяльності підприємств; здійснювати оцінку фінансово-економічного стану підприємства; розрахувати дохід і прибуток підприємства та його рентабельність.  


Предметом навчальної дисципліни «Страхування» являються економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження з метою відшкодування матеріальних та інших втрат як фізичним, так і юридичним особам.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

 

1.                 Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок з вузлових питань теорії та практики страхування в ринкових умовах господарювання.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є:

- вивчення об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів та класифікації страхування, його ролі в умовах формування ринкових відносин; питань щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності; умов особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливостей та шляхів вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній.

 

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

- розуміння сутності і змісту страхування, природи страхових ризиків та методів їх оцінювання;

- вміння укладати страхові угоди згідно з вітчизняним законодавством;

- знання прав та обов’язків суб’єктів страхового зобов’язання; процедуру підготовки та укладання страхового договору, умови його виконання як основного документа, що регулює взаємовідносини між страховою компанією і страхувальником;

- розуміння основ організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; основи побудови страхових тарифів із різних видів страхування;

- вміння формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їх діяльністю; умови здійснення основних видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування;

- здатність підготувати та укласти страхову угоду, розраховувати страхові тарифи зі страхування від окремих ризиків, визначати величини страхових сум та страхових премій при укладанні страхових угод із різних видів страхування (особистого, майнового, відповідальності та перестрахування), розраховувати величину завданого збитку через настання страхової події та розмір страхового відшкодування за пошкоджене або втрачене майно, втрату працездатності, загибель або розлад здоров’я застрахованої особи тощо.

Предметом навчальної дисципліни «Страхування» являються економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження з метою відшкодування матеріальних та інших втрат як фізичним, так і юридичним особам, які здійснюють надання страхових послуг у туристичній галузі.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 

1.                 Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є набуття глибоких теоретичних знань і практичних навичок з вузлових питань теорії та практики страхування в ринкових умовах господарювання.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування в туризмі» є:

- вивчення об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів та класифікації страхування, його ролі в умовах формування ринкових відносин; питань щодо організації та напрямків розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності; умов особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливостей та шляхів вдосконалення фінансової діяльності страхових компаній.

 

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

- розуміння сутності і змісту страхування, природи страхових ризиків та методів їх оцінювання;

- вміння укладати страхові угоди згідно з вітчизняним законодавством;

- знання прав та обов’язків суб’єктів страхового зобов’язання; процедуру підготовки та укладання страхового договору, умови його виконання як основного документа, що регулює взаємовідносини між страховою компанією і страхувальником;

- розуміння основ організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах; основи побудови страхових тарифів із різних видів страхування;

- вміння формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їх діяльністю; умови здійснення основних видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування;

- здатність підготувати та укласти страхову угоду, розраховувати страхові тарифи зі страхування від окремих ризиків, визначати величини страхових сум та страхових премій при укладанні страхових угод із різних видів страхування (особистого, майнового, відповідальності та перестрахування), розраховувати величину завданого збитку через настання страхової події та розмір страхового відшкодування за пошкоджене або втрачене майно, втрату працездатності, загибель або розлад здоров’я застрахованої особи тощо.