Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Соціальне страхування»  є здобуття глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов  здійснення  різних  видів  соціального  страхування    з  урахуванням  їх специфіки  на  сучасному  етапі  розвитку  економіки  України. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальне страхування» є:

- опанування  теоретичних  основ,  сутності  та  принципів  організації соціального страхування;

- ознайомлення  з  методологією  розробки  та  впровадження  умов здійснення основних видів соціального страхування – пенсійного, на випадок тимчасової  втрати  працездатності,  від  безробіття,  від  нещасних  випадків  на виробництві та професійного захворювання, медичного;

- набуття  знань  з  управління  діяльністю  фондів  соціального страхування; засвоєння  організаційної  структури  соціального  страхування  та особливостей глобалізаційних проявів в ній;

- знання необхідності,  значення та методів державного регулювання соціального страхування;

- формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів у системі надання соціальних послуг та окремих спеціалізованих фінансових фондів;

-  уміння визначати економічні передумови та потреби у споживанні соціальних послуг конкретними учасниками ринку та можливості задоволення різними видами соціальних послуг;

- забезпечення  комплексного  розуміння  фінансового  механізму надання соціальних послуг різними страховими державними фондами цільового призначення.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Програмні результати навчання:

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

 Підсумковий контроль - екзамен.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Фінанси»  є формування у здобуачів базових знань з теорії фінансів, вивчення закономірностей їх функціонування на макрорівнях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є: оволодіння питаннями сутності, функцій і ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей еволюційного розвитку фінансів; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; основ функціонування фінансової системи держави.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати комплексні завдання та практичні проблеми у сфері економіки суб’єктів господарювання в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень економічної науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

 Загальні компетентності спеціальності

ЗК 8. Знання та розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи економічних законів та здатність діяти на їх основі.

Спеціальні компетентності спеціальності

СК 9. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК 11. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі грошового обігу та фінансово - кредитних відносин.

Програмні результати навчання

 ПРН 7. Уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.

ПРН 13. Набуття практичних навичок та умінь розрахунків показників господарської діяльності підприємства.

Підсумковий контроль  - екзамен.

Мета вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» - оволодіння студентами базовими знаннями з розробки та реалізації управлінських рішень у сфері оподаткування, формування професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового регулювання і планування на макро- та мікроекономічних рівнях.

 Завдання навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»: вивчення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи органів фіскальної служби, умінь роз’яснювати положення податкового законодавства, розв’язувати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо його вдосконалення.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

- теоретичні, організаційні та правові основи податкового менеджменту;

- суть і методи податкового прогнозування та планування;

- суть, методи та принципи податкового регулювання;

- організацію обліку платників податків та податкових платежів до бюджету;

- організацію та порядок проведення податкових перевірок;

- способи управління податковим боргом;

- механізми управління податковими ризиками;

- етапи проведення та способи здійснення податкового контролю;

- суть контрольної роботи податкових органів щодо правильності нарахування та своєчасності сплати окремих видів податків.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

- правильно застосовувати методичний інструментарій управління податками;

- аналізувати фінансово-господарську діяльність платника податку, податкову звітність, стан обов’язкових платежів до бюджету, причини податкової заборгованості платників, типові порушення чинного законодавства з питань оподаткування;

- контролювати своєчасність подання податкової звітності до органів Державної фіскальної служби України, правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і достовірність поданих у них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі;

- розробляти шляхи оптимізації податкових платежів підприємства;

- розробляти методики проведення перевірок, критерії оцінювання та показники ефективності податкового контролю;

- правильно оцінювати податкові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління ними.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

1.     Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми діяльності  для реалізації здорового способу життя.

2.     Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3.     Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

4.     Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

5.     Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.     Здатність до проведення досліджень  на відповідному рівні.

7.     Здатність до адоптацій та дії в новій ситуації.

8.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

9.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.                Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

11.                Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

12.                Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

13.                Здатність діяти відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Вміння визначати функціональні області організації податкового менеджменту.

2. Здатність формування методики оптимізації податкового навантаження через реалізацію методів планування податкового менеджменту.

3. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій податкового менеджменту.

4. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

5. Здатність аналізувати й структурувати формування податків та зборів на рівні субєктів господарювання та  державному рівні.

6. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички в системі управління податками.

 Підсумковий контроль - екзамен.


Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Фінанси»  є формування у студентів базових знань з теорії фінансів, вивчення закономірностей їх функціонування на макрорівнях. 

 Завдання навчальної дисципліни «Фінанси» є: оволодіння питаннями сутності, функцій і ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей еволюційного розвитку фінансів; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; основ функціонування фінансової системи держави.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:  функції і складові фінансів, історію розвитку фінансової науки, будову й основні ланки фінансової системи, принципи й завдання фінансової політики, основні ланки державних фінансів, організації фінансів підприємницьких структур, що становлять фінансовий механізм, оподаткування й страхування, як специфічні підсистеми фінансів, призначення й структуру ринку, теоретичні основи фінансового менеджменту й економічну природу міжнародних фінансів.

 Підготовлений фахівець повинен вміти:  показати роль фінансів у системі відтворення; аналізувати сучасну фінансову політику держави й виявляти її вплив на економіку; моделювати нормальну й кризові фінансові ситуації; будувати моделі фінансових відносин, модель керування фінансовою системою, схему грошових потоків; визначати джерела фінансових ресурсів підприємства й держави; моделювати грошові потоки у сфері державних фінансів і в страхуванні; аналізувати держаний бюджет.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати методу дослідження економіки та можливості їх застосування, системно застосовувати різні методи з урахуванням специфіки об’єктів дослідження, підвищити методологічну культуру економічних досліджень .

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

1.     Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми діяльності  для реалізації здорового способу життя.

2.     Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3.     Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

4.     Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

5.     Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

6.     Здатність до проведення досліджень  на відповідному рівні.

7.     Здатність до адоптацій та дії в новій ситуації.

8.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

9.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.                Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

11.                Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

12.                Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

13.                Здатність діяти відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

2. Здатність формування сутності фінансів через реалізацію функцій фінансів.

3. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій фінансів.

4. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

5. Здатність аналізувати й структурувати формування фінансів чубєктів госпподарювання та формувати в процесі їх реалізації обґрунтовані рішення.

6. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички в системі управління фінансовою системою.

 Підсумковий контроль - екзамен.

Кредитний менеджмент (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування")

Повна назва дисципліни – Кредитний менеджмент

Освітньо-професійна програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Загальна кількість годин – 120

Кредити ЕКТS – 4

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Кредитний менеджмент»  є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. 

 Завдання навчальної дисципліни «Кредитний менеджмент»: визначення основних положень формування кредитної політики банку; дослідження особливостей організації банківського кредитування; ознайомлення з різними формами банківських кредитів; дослідження концепцій управління кредитним ризиком; виявлення факторів виникнення проблемних кредитів і визначення методів їх ефективного управління; розгляд засад організації моніторингу кредитних операцій та механізму формування резерву для покриття можливих збитків від кредитних операцій банку; здобуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, пов'язаних із банківською діяльністю.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

- основні засади кредитного менеджменту;

- зміст і методи оцінювання кредитоспроможності позичальників;

- завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу;

- особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки;

- методи управління кредитним ризиком;

- методи управління кредитним портфелем;

- причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструктурування боргів;

- порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

-  приймати правильні рішення щодо вибору суб'єктів та об'єктів кредитування;

визначати ефективність проекту, що кредитується;

оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників;

управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників;

оцінювати ризиковість кредитної операції;

правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику;

виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи;

управляти проблемними кредитами;

прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів податкового менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій, організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень.

2. Здатність застосовувати ефективні прийоми і методи викладання економіки, вміння навчати себе та інших, активно впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості.

3. Здатність генерувати нові ідеї, здійснювати пошук альтернативних рішень інноваційного спрямування з метою освоєння фінансових інвестицій.

4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках.

2. Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

3. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах.

4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту.

5. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення економічних розрахунків і фінансового планування.

6. Здатність пояснити широке коло термінів і процесів, що відбуваються у сфері фінансів і кредиту економіки в цілому, яка ґрунтується на глибокому знанні та розумінні дії об’єктивних економічних законів.

7. Здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку.

8. Здатність до здійснення фінансової аналітики та консалтингу.

9. Здатність розуміти дію механізму правового регулювання та правових основ здійснення господарської діяльності.

10. Здатність до розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень.

11. Здатність до розуміння особливостей побудови фінансової системи галузі та її суб’єктів господарювання.

Підсумковий контроль - екзамен


Метою  навчальної  дисципліни  «Податковий  менеджмент»  є формування  знань  з  питань  податкової  діяльності  необхідних  майбутнім фахівцям для здійснення в сфері оподаткування. 

Завданнями вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є:

- оволодіти  теоретичними  та  організаційними  основами  податкового менеджменту;

- поглиблено вивчити податкове законодавство;

- оволодіти методикою оцінки податкових ризиків;

- набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;

- вивчати складові облікової роботи податкових органів;

- набути навиків узгодження податкових зобов’язань платника;

- набути знань з питань контрольної роботи податкових органів;

- оволодіти  знаннями  з  питань  податкового  обліку  на  підприємствах  та страхових компаніях;

- набути знання зі складання податкової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Податковий менеджмент" здобувачі набувають такі компетентності:

Інтегральна компетентністьздатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

- здатність приймати обґрунтовані рішення;

-  навички міжособистісної взаємодії;

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

- здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;

- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

- здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 Програмні результати навчання:

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;

- відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях;

- застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

- обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;

- оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.