Навчальна дисципліна «Сільськогосподарська ентомологія» викладається в 5 – 6 семестрах для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Види аудиторних занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, в тому числі індивідуальні заняття, курсова робота та навчальна практика.

Форма контролю – залік (5-й семестр), курсова робота, екзамен (6-й семестр).

 Метою навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» – є надання здобувачам знань і формування професійних умінь щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів, впровадження у виробництво інтегрованої системи захисту посівів в умовах конкретного господарства з урахуванням конкретних умов, видового складу шкідливої і корисної флори та фауни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» здобувач повинен знати:

- зовнішню та внутрішню будову комах;

- особливості біології шкідників сільськогосподарських культур;

- місця мешкання різних фаз їх розвитку, фенологію та екологію;

- періоди нанесення шкоди  сільськогосподарським рослинам та урожаю;

- характери пошкоджень видами та в залежності від типу ротового апарату

уміти:

- своєчасно виявляти шкідників і правильно встановлювати їх видову належність;

- на основі економічних порогів шкідливості (ЕПШ) правильно підбирати найбільш ефективний комплекс заходів щодо обмеження їх чисельності та шкідливості з урахуванням збереження корисної фауни та зменшення пестицидного навантаження.

Міждисциплінарні зв’язки:

1. Для успішного освоєння навчальної дисципліни сільськогосподарська ентомологія необхідно оволодіти такими навчальними дисциплінами: загальна ентомологія, ботаніка, фізіологія рослин з основами біохімії, землеробство.

2. На основі зазначеної навчальної дисципліни базується вивчення слідуючих навчальних дисциплін: основи карантину рослин, хімічний захист рослин з основами токсикології (фітофармакологія), рослинництво з основами кормовиробництва, плодівництво, овочівництво, захист декоративних і квіткових рослин від шкідників.