Мета навчальної дисципліни – сформувати знання та уміння потрібні для:
- системи спостереження та контролю поширеності, чисельності та інтенсивності розвитку шкідників;
- передбачення строків появи, рівня поширеності й розмноження шкідників та можливих явищ і процесів у фітосанітарному стані агроценозів у майбутньому;
- знання типів структурно-функціональних організацій: багаторічного, річного та короткострокового прогнозів.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сучасні методи визначення видів і показників шкідливих видів комах в агроценозах на певній території в конкретно зазначений строк, рівні їх чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози;
- роль фітосанітарного прогнозу із передбаченням строків появи, рівня розвитку й розмноження шкідників та можливих явищ і процесів у фітосанітарному стані сільськогосподарських культур у майбутньому;
- концепції контролю і прогнозу чисельності та поширеність шкідників у різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
вміти:
- оцінювати стан агроценозу на певній території в окремих фенологічних етапах формування урожаю сільськогосподарських культур;
- визначити рівень чисельності, інтенсивність розвитку і розмноження та потенційної загрози шкідників сільськогосподарських культур;
- моделювати багаторічний, річний і короткостроковий фітосанітарний прогнози;
- застосовувати концепції прогнозу в оцінюванні чисельності та поширення шкідників на посівах сільськогосподарських культур.
Перелік компетентностей:
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин.
Загальні компетентності
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для професійної діяльності.
4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
6. Здатність працювати в команді.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих організмів.
2. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи.
3. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.
4. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів.
5. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.
6. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 
Міждисциплінарні зв’язки:
 
Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни
1. Родентологія.
2. Загальна ентомологія.
 
Дисципліни, в яких використовують матеріали даної дисципліни
1.     Сільськогосподарська ентомологія.
2.     Кліщі, нематоди.
3.     Основи карантину рослин.Мета навчальної дисципліни – сформування у здобувачів професійних знань та умінь щодо особливостей розвитку, розмноження, поширення шкідливих видів комах на деревних та кущових породах декоративних рослин, формування популяцій та ареалів, структур ентомокомплексів, поведінки і саморегуляції чисельності комах у декоративних насадженнях.

Завдання

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників» здобувач повинен знати:

· сучасні структури ентомокомплексів декоративних насаджень;

·особливості розвитку розмноження та міграції комах на декоративних рослинах;

· механізм контролю і управління динамікою чисельності фітофагів на деревних і кущових породах декоративних насаджень та квіткових рослин.

вміти:

·визначати види та оцінювати структуру ентомокомплексів і динаміку поведінки комах на декоративних і квіткових рослинах;

· організувати виконання ентомологічних спостережень за розвитком і розмноженням комах на основних етапах формувань декоративних насаджень;

·визначити вплив технологій вирощування і факторів зовнішнього середовища на сезонну та багаторічну динаміку поведінки комах;

· використовувати відомості щодо чисельності шкідливих видів комах у системах захисту декоративних культур від фітофагів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин.

Загальні компетентності.

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для професійної діяльності.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

6. Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику комах, кліщів, нематод, гризунів за сучасними принципами і методами.

2. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи.

3. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.

4. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів.

5. Здатність здійснювати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні та відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог.

6. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

Міждисциплінарні зв’язки:

 Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

1. Сільськогосподарська ентомологія.

2. Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами агротоксикології.

3. Кліщі, нематоди.