Метою викладання навчальної дисципліни «Управління персоналом» є формування цілісної і логічно-послідовної  системи теоретичних знань і умінь про розробку та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, управління людськими ресурсами підприємств і організацій, основи теорії, методології та практики управління персоналом в умовах функціонування нових організаційно-правових форм господарювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління персоналом» є:

- вивчення особливостей людини, як об‘єкта управління, її взаємодії з навколишнім середовищем, організацією;

- розгляд  сучасних теорій управління персоналом, його професійний розвиток і навчання;

- вивчення методів управління персоналом та діловою кар’єрою;

- набуття практичних навичок з оцінки і атестації кадрів, ділового адміністрування в системі аграрного менеджменту;

- вивчення прогресивних методів наукової організації управлінської праці і активізації людського фактора у виробництві;

розгляд кадрової політики, системи мотиваційного забезпечення;

- вивчення стратегічних концепцій управління персоналом.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

- специфіку діяльності в сфері управління людськими ресурсами у сучасних організаціях;

- закономірності,  функції та методи управління персоналом;

принципи побудови ефективної системи управління персоналом;

- практику роботи з управління людськими ресурсами кадрових підрозділів сучасних вітчизняних та зарубіжних підприємств.

уміти:

-          організовувати практичну роботу з управління людськими ресурсами на підприємстві;

-          здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи планування потреби підприємства у кадрах;

-          використовувати  за ситуаційним підходом методи підбору  персоналу на вакантні посади;  проводити збори, засідання, наради в організації;

-           вести кадрове діловодство, складати  документи-регламенти персоналу;

-          визначати ефективність управлінської праці.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.                 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2.                 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.                 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

4.                 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.                  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.                 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

7.                 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

8.                 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

9.                 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

10.            Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

11.            Цінування та повага різноманітності та мультикул ьтурності.

12.            Здатність працювати у міжнародному контексті.

13.            Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 8 організації, формувати обґрунтовані рішення.

13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.