Мета навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення здобувачів  з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, а також з особливостями організації освітнього процесу у вищій школі, набуття початкового досвіду  втілення у життя сучасних дидактичних принципів університетської освіти, підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Навчальна практика охоплює теоретико-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів за визначеними спеціальностями в системі наукових закономірностей,   принципів  та методів навчання в умовах  фахової підготовки і становлення сучасного фахівця аграрної сфери.

 

3авдання навчальної практики:

–        ознайомити здобувачів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, визначити послідовність досягнення освітніх цілей;

–        сформувати у здобувачів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку;

− прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій;

–        ознайомити здобувачів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ЗВО, надати стислу інформацію про Болонський процес;

–        ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ЗВО, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

–        ознайомити здобувачів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами;

–        визначити види, місце, зміст і терміни різних видів практик і  стажування здобувачів у процесі підготовки фахівця.

Результатом навчальної практики мають стати: усвідомлення здобувачами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з економіки підприємства на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях; сутності навчального плану щодо підготовки фахівців; організації виховної роботи у ЗВО, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищення рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

-  кваліфікаційні вимоги  щодо змісту професійної діяльності менеджера;

- законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти;

- структуру вищої освіти в Україні та інших країн;

- структуру і зміст навчального процесу у вищому навчальному закладі;

- основи організації роботи викладачів, кафедри, деканату, адміністрації;

- особливості організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи в університеті;

- основні організаційні форми проведення аудиторних занять, критерії оцінки навчальної діяльності здобувачів;

- сучасні інформаційні технології та методи забезпечення ефективного управління навчально-творчою діяльністю здобувачів.

По закінченні вивчення дисципліни здобувач повинен

уміти:

- творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час викладання навчальних дисциплін;

- планувати, організовувати  і аналізувати особистісну стратегію управління навчально-творчою діяльністю;

-  формувати власну самостійну та індивідуальну навчальну роботу під керівництвом викладача;  

- використовувати сучасні інформаційні технології в оволодінні змістом освіти;

-  застосовувати засоби активізації навчально-творчої діяльності та інноваційні методи самонавчання;

- апробувати інноваційні прийоми, методи та засоби навчання і виховання, що  застосовуються в системі підготовки фахівців.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.        Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

1.        Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2.        Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

3.        Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

4.        Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5.        Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

6.        Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

7.        Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

8.        Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

9.        Здатність діяти відповідально та свідомо.

10.   Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Уміння визначати зміст професійної діяльності менеджера, його управлінські функції.

3.  Здатність визначати перспективи розвитку організації.

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

10. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

11. Уміння здійснювати класифікацію методів та засобів забезпечення ефективної самоорганізації навчальної, самостійної та індивідуальної роботи.

12. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

13. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.