Метою викладання навчальної дисципліни «Управління персоналом» є формування цілісної і логічно-послідовної  системи теоретичних знань і умінь про розробку та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, управління людськими ресурсами підприємств і організацій, основи теорії, методології та практики управління персоналом в умовах функціонування нових організаційно-правових форм господарювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління персоналом» є:

- вивчення особливостей людини, як об‘єкта управління, її взаємодії з навколишнім середовищем, організацією;

- розгляд сучасних теорій управління персоналом, його професійний розвиток і навчання;

- вивчення методів управління персоналом та діловою кар’єрою;

- набуття практичних навичок з оцінки і атестації кадрів, ділового адміністрування в системі аграрного менеджменту;

- вивчення прогресивних методів наукової організації управлінської праці і активізації людського фактора у виробництві;

розгляд кадрової політики, системи мотиваційного забезпечення;

- вивчення стратегічних концепцій управління персоналом.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

- специфіку діяльності в сфері управління людськими ресурсами у сучасних організаціях;

- закономірності,  функції та методи управління персоналом;

принципи побудови ефективної системи управління персоналом;

- практику роботи з управління людськими ресурсами кадрових підрозділів сучасних вітчизняних та зарубіжних підприємств.

уміти:

-          організовувати практичну роботу з управління людськими ресурсами на підприємстві;

-          здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи планування потреби підприємства у кадрах;

-          використовувати  за ситуаційним підходом методи підбору  персоналу на вакантні посади;  проводити збори, засідання, наради в організації;

-           вести кадрове діловодство, складати  документи-регламенти персоналу;

-          визначати ефективність управлінської праці.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність бути критичним і самокритичним.

2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

3. Здатність працювати в команді.

4. Здатність планувати та управляти часом.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                 Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.

2.                 Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.

3.                  Здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати.

4.                 Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та морально-етичних норм поведінки.