Метою викладання навчальної дисципліни «Управління персоналом» є формування цілісної і логічно-послідовної  системи теоретичних знань і умінь про розробку та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, управління людськими ресурсами підприємств і організацій, основи теорії, методології та практики управління персоналом в умовах функціонування нових організаційно-правових форм господарювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління персоналом» є:

- вивчення особливостей людини, як об‘єкта управління, її взаємодії з навколишнім середовищем, організацією;

- розгляд  сучасних теорій управління персоналом, його професійний розвиток і навчання;

- вивчення методів управління персоналом та діловою кар’єрою;

- набуття практичних навичок з оцінки і атестації кадрів, ділового адміністрування в системі аграрного менеджменту;

- вивчення прогресивних методів наукової організації управлінської праці і активізації людського фактора у виробництві;

розгляд кадрової політики, системи мотиваційного забезпечення;

- вивчення стратегічних концепцій управління персоналом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

- специфіку діяльності в сфері управління людськими ресурсами у сучасних організаціях;

- закономірності,  функції та методи управління персоналом;

принципи побудови ефективної системи управління персоналом;

- практику роботи з управління людськими ресурсами кадрових підрозділів сучасних вітчизняних та зарубіжних підприємств.

уміти:

-          організовувати практичну роботу з управління людськими ресурсами на підприємстві;

-          здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи планування потреби підприємства у кадрах;

-          використовувати  за ситуаційним підходом методи підбору  персоналу на вакантні посади;  проводити збори, засідання, наради в організації;

-           вести кадрове діловодство, складати  документи-регламенти персоналу;

-          визначати ефективність управлінської праці.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах підприємницької, торгівельної та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.

2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

3. Здатність працювати в команді.

4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

2.                 Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

3.                 Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.