Метою викладання навчальної дисципліни «Методика прийняття управлінських рішень» є формування у здобувачів практичних навичок в застосуванні універсального інструментарію розробки та реалізації раціональних рішень у підприємницькій діяльності з метою забезпечення ефективного існування та розвитку організації в динамічних умовах ринкової економіки.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика прийняття управлінських рішень» є:

 

·              вивчення сутності методів управління підприємством, прийняття управлінських;

·              направлення, координування та стимулювання  дій субєктів управління за допомогою різних методів

·              визначення методичних підходів щодо основ теорії управління;

·               розроблення концепції підприємства та системної методології управління;

·               вивчення системного підходу щодо створення на підприємстві управлінських орієнтирів та індикаторів;

·               набуття практичних навичок в області прийняття управлінських рішень.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

 

знати:

·   сутність рішень в системі управління;

·   методи та моделі прийняття управлінських рішень;

·   залежність рішень від різних рівнів середовища;

·   організація роботи щодо реалізації управлінських рішень;

·   економічне обгрунтування та прогнозування прийняття управлінських рішень.

 

уміти:

·   визначати концепцію прийняття рішення;

·   розробляти комплекс заходів для прогнозування управлінських рішень;

·   обирати ефективні методи та моделі прийняття управлінських рішень

·   оцінювати якість управлінських рішень;

·   обґрунтовувати та організовувати роботу щодо технології розробки та реалізації управлінських рішень;

·   комплексно оцінювати ефективність методів прийняття управлінських рішень.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність бути критичним і самокритичним.

2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

3. Здатність працювати в команді.

4. Здатність планувати та управляти часом.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.

2. Здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати.

3. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.