Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний менеджмент» є:

·                     вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;

·                     обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

·                     вивчення функцій та процесу адміністративного; формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи;

·                     обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності;

·                     формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

- специфіку діяльності в системі адміністративного управління організацією;

- закономірності,  функції та методи адміністративного менеджменту;

- принципи побудови ефективної системи адмінстративного менеджменту;

- практику роботи з використання в сучасних організаціях адміністративних методів управління, способів адміністративного впливу та ресурсів адмінстрування, якими розпоряджається керівник.

уміти:

-          організовувати практичну роботу з управління ресурсами адміністрування на підприємстві;

-          здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи управління;

-          використовувати та аналізувати етапи та інструменти реалізації та забезпечення взаємозв’язку функцій адміністративного менеджменту в умовах сучасних організацій;

-           освоєння та використання методів адміністративних управлінських рішень;

-          опанування практичних навичок керівництва людьми для досягнення цілей організації.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах підприємницької, торгівельної та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.

2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

3. Здатність працювати в команді.

4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.                Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

2.                Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

3.                Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.