Метою викладання навчальної дисципліни «Антикризове управління» є формування у здобувачів системи знань і навичок виявлення, діагностики, попередження та усунення кризових ситуацій та явищ, а також професійних компетенцій, пов'язаних з управлінською діяльністю господарюючого об'єкта в мінливих зовнішньої і внутрішньої середовищах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Антикризове управління» є:

·              вивчення сутності кризових явищ та їх вплив на господарську діяльність різних організаційно-правових форм власності; сучасні особливості антикризового управління;

·              визначення методичних підходів щодо формування антикризової політики, вироблення і закріплення навичок формування організаційно-економічного механізму антикризового механізму управління підприємством;

·               - освоєння понятійного апарату, функцій і механізмів антикризового управління;

·               - вивчення комплексу проблем і методів їх вирішення, пов'язаних з функціонуванням і розвитком соціально-економічних систем, виникненням кризових змін і необхідністю їх попередження, подолання і можливого пом'якшення наслідків;

·               - набуття практичних навичок в області антикризового управління.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

·   сутність кризових ситуацій та явищ;

·   класифікації криз;

·   діагностика розпізнавання кризи;

·   організація роботи щодо подолання кризи;

·   ключові аспекти антикризового управління

·   організаційні, економічні та правові заходи антикризового управління підприємством.

 уміти:

·   визначати причини виникнення та розвитку кризових ситуацій;

·   розробляти комплекс заходів для подолання кризових явищ;

·   обирати ефективний механізм виходу з кризової ситуації;

·   оцінювати за організовувати процедуру банкрутства та санації підприємства;

·   обґрунтовувати та організовувати передкризовий менеджмент;

·   комплексно оцінювати заходи антикризового управління підприємства.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність бути критичним і самокритичним.

2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

3. Здатність працювати в команді.

4. Здатність планувати та управляти часом.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.

2. Здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати.

3. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.