Метою викладання навчальної дисципліни «Управління інноваціями» є: оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління інноваціями» є: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері управління інноваційною діяльністю організації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

механізм формування інноваційної політики аграрної сфери виробництва;

особливості фінансування інноваційних процесів та державного управління інноваційною діяльністю;

особливості розвитку інноваційної діяльності в організаційних формах аграрного виробництва;

основні організаційні форми реалізації інноваційної діяльності;

систему, принципи і і методи стимулювання інноваційної діяльності в аграрному виробництві

уміти:

обґрунтовувати організаційно – економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності інноваційної діяльності у аграрному виробництві;

організовувати раціональне використання інновацій для ефективного виробництва;

обґрунтовувати інноваційну стратегію розвитку та виробничо-господарської діяльності аграрного виробництва;

складати інноваційно – інвестиційні проекти ;

здійснювати економічне оцінювання прогресивних організаційно – технологічних прийомів виробництва;

оцінювати інвестиційну привабливість та ефективність інноваційної діяльності.

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2.                Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

4.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.                 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.                Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

7.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

8.                Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

9.                Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

10.           Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

11.           Цінування та повага різноманітності та мультикул ьтурності.

12.           Здатність працювати у міжнародному контексті.

13.           Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 8 організації, формувати обґрунтовані рішення.

13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.